چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ / Wednesday, 20 September, 2017

نظام آموزشی


  عوامل اقتصادى
اين يک واقعيت غيرقابل کتمان است که مجموعهٔ متنوعى از ساخت‌ها، نيازها و منابع اقتصادي، اغلب همراه با يک يا چند عامل اجتماعى ديگر تأثيرات شديدى مستقيماً يا غيرمستقيم بر پيشرفت علم گذاشته‌اند. مهم نيست که چقدر برخى دانشمندان فکر کنند که اين به 'خلوص - Purity' علم صدمه مى‌زند، و بدون توجه به اينکه کسى فکر کند که برخى جامعه‌شناسان علم مارکسيست در مورد آن غلو کرده‌اند. تنها چند مورد از تأثيرات عظيم فعاليت‌هاى اقتصادى بر علم را در اينجا شاهد مى‌آوريم. به‌عنوان مثال، همان‌طور که مرتون - Merton (در ۱۹۳۶ و ۱۹۳۹) در مورد انگلستان قرن هفدهم نشان‌ داده، رشد منافع دريائي، چه کشتيرانى تجارى و چه نظامي، به فنون دريانوردى قابل اطمينان‌ترى نياز داشت. فنون موجود نه کرونومترهاى خوبى داشت و نه روش‌هاى مناسبى براى تعيين طول جغرافيائى در دريا. اين نيازهاى اقتصادى و سياسى - نظامي، به‌وسيلهٔ جوايزى که براى کشفيات و اختراعات در نظر گرفته شده بود، محرک مستقيمى بودند براى کشفيات اساسى در زمينهٔ نجوم و در مورد ماهيت فنر. يا، همين‌طور، قبل از آن، در اروپاى قرن شانزدهم، نيازهاى اقتصادى براى پمپاژ آب از داخل معادن به بيرون و عدم کارآئى کافى پمپ‌هاى پيچشى ارشميدسى موجود، منجر به اين شد که ايوانجليستا توريچلى و وينچنرو و يويانى به روابط بين فشار جو و سطح آب پى ببرند. براساس کار اين افراد بود که پمپ‌هاى مکندهٔ پر قدرت براى مصارف صنعتى ساخته شد. ولى همين کار علمى به اختراع بارومتر توسط توريچلي، و ايجاد خلاء توسط اتوفن گريک، و به مجموعه‌اى از آزمايش‌ها و نتايج علمى با به‌اصطلاح 'پمپ‌ هوا' توسط رابرت بويل و همکاران او در انجمن جديدالتأسيس سلطنتى منجر شد. اين مثال نشان مى‌دهد که چگونه نيازهاى اقتصادي، علم و تکنولوژى به انحاء پيچيده و اغلب متقابلاً سودمند بر هم اثر مى‌گذارند.
در دنياى جديد، هم سازمان‌هاى صنعتى و هم دولت‌ها، در همهٔ جوامع، براى دنبال کردن منافع و خواست‌هاى اقتصادى به راه‌هاى مختلف به حمايت از علم پرداخته‌اند. حمايت مستقيم به شکل آزمايشگاه‌هاى تحقيقاتى صنعتى و دولتى انجام مى‌شود. حمايت غيرمستقيم نيز از طريق امکانات مالياتى و ساير سوبسيدها که به دانشگاه‌ها و صنعت داده‌ مى‌شود، انجام مى‌گيرد. يکى از وسيع‌ترين زمينه‌هاى پاسخگوئى دولت به نيازهاى اقتصادي، تحقيقات کشاورزى بوده که عمدتاً تحقيق زيست‌شناختى است ولى علوم فيزيکى و اجتماعى را نيز در برمى‌گيرد. بايد خاطرنشان کرد که هم جوامع 'سرمايه‌داري' و هم جوامع 'سوسياليست' ، و هم جوامع 'با برنامهٔ متمرکز - Planning societies' و هم جوامع 'بدون برنامهٔ متمرکز - Non-planning societies' از طريق پاسخگوئى به علايق و منافع اقتصادى گروه‌هاى خاص در جامعه و منافع جامعه به‌طور کل از علم حمايت کرده‌اند. مطلوبيت استفاده از علم براى رفع نيازهاى اقتصادى و افزايش منابع اقتصادي، ديگر در هيچ‌يک از جوامع دنياى جديد زير سؤال نيست.
  ساخت‌ها و نيازهاى سياسى
عوامل سياسى و اقتصادى اغلب ميل به ترکيب با يکديگر براى تأثيرگذارى بر علم داشته‌اند. البته عامل سياسى نيز، به‌عنوان مثال به خاطر نيازهاى نظامى دولت، تأثير شديدى به‌طور جداگانه بر علم داشته‌ است. بعد از تاريخ جديد نقشى که دولت‌ها در توسعهٔ علوم اتمى در جهت نيازهاى سياسى - نظامى ايفاء کرده‌اند، اين نقطه‌نظر به توضيح بيشترى نياز ندارد. اما اين پيوند بين خواست‌هاى سياسى - نظامى و عمل چيز جديدى نيست. دولت‌ها همواره در صدد افزايش قدرت نظامى از طريق توسعهٔ علم بوده‌اند. نيازهاى نظامى تحقيق در زمينهٔ خواص فلزات، علل واکنش‌ها و انفجارهاى شيميائي، و رياضيات منحنى‌هاى موشک‌هاى بالستيک را تشويق و تحريض کرده است.
  مذهب
در هر جامعه‌اى ارزش‌ها و مذهب پيوندى تنگاتنگ دارند. البته مذهبى که از ارزش‌هاى جديد حمايت مى‌کند، که اين ارزش‌ها نيز به نوبهٔ خود به علم‌التفاوت نشان مى‌دهند، خود پشتيبانى قوى براى پيشرفت علم است. اين پيوند خاص همان موضوعى است که مرتون در تحليل روابط بين مجموعهٔ ارزش‌ها و عقايد مذهبى که اخلاق پروتستان را تشکيل مى‌دهند، از يک طرف، و پيشرفت وسيع علم در انگليس قرن هفدهم، از طرف ديگر، در صدد نشان دادن آن بوده است (۱۹۳۹ و ۱۹۳۶). ارزش‌ها و عقايد اخلاق پروتستان امروزه حالت دنيوى و غيردينى (Secularized) به خود گرفته و علاوه بر خواستگاه اوليهٔ آنها به بسيارى محيط‌هاى اجتماعى ديگر نيز سرايت کرده است. آنها در اين شکل دنيوي، براى توسعهٔ علم حاميانى حتّى قدرتمندتر هستند. با دقت بايد متذکر شد که روابط بين مذهب و علم هميشه پيچيده و از نظر اهداف تا حدودى مغاير هستند. بنابراين، گرچه عقايد و ارزش‌هاى عمومى اشکال ليبرال مسيحيت پروتستان براى توسعهٔ علم مطلوب بوده است، اما حتى همين عناصر ليبرال نيز گاهى به کشفيات علمى خاصى که آشکارا مغاير با اصول اساسى آنها بوده، اعتراض کرده‌اند. بنابراين، همان‌طور که گيليسپى (۱۹۵۱) نشان داده، بعضى پروتستان‌هاى ليبرال که هنوز به مفاهيم انجيلى سيل و طوفان‌هاى اعجازآميز و ساير بلايا و مصائب اعتقاد داشتند، در اوايل قرن نوزده هنگامى که براى اولين‌بار ايدهٔ علمى يونيفور ميتاريانيسم در زمين‌شناسى مطرح شد، به مخالفت با اين ايده پرداختند. و اندکى بعد، همان‌طور که دوپرى - Dupree (در سال ۱۹۵۹) و لورى - Lurie (در سال ۱۹۶۰) خاطرنشان کرده‌اند، تا مدتى چنين مخالفت و مقاومتى در مقابل کشف داروين راجع‌به يکسانى رشد انسان و ساير گونه‌هاى حيواني، وجود داشت. جامعه‌شناسى علم، براى تحليل روابط بين دين و علم، با هر دوى آنها به مثابهٔ پديده‌هاى غامض عمل مى‌کند و به دنبال پيوندهاى مشخص بين مؤلفه‌هاى مشخصى از آنها مى‌باشد.
  نظام آموزشى
حفظ و توسعهٔ علم به‌وسيلهٔ نظام آموزشى‌اى تأمين مى‌شود که تخصص کافى به، و همراهى با علوم رو به رشد همان دوره دارد. مثلاً، همان‌طور که بن‌ديويد - Ben-David (در سال ۱۹۶۰) عنوان کرده، نهادهاى آموزشى جديدى که به‌منظور پيشرفت علم ايجاد شده‌ بودند، در فرانسه در اوايل قرن نوزدهم و اندکى بعد در آلمان، نقش مهمى را در رسيدن به هدف مذکور ايفاء نمودند. همهٔ کشورهاى در حال مدرنيزه شدن در سال‌هاى اخير، از روسيه گرفته تا کشورهاى آفريقائى ضعيف و کوچک، شديداً نظام‌هاى آموزش آنها را براى بهبود بخشيدن به علم، در همهٔ سطوح آموزشي، تقويت کرده‌اند. قبل از دوران جديد، دانشگاه‌ها مأواى پيشرفت علمى نبودند - آنچنان‌که بعد از آن شدند. تا زمان 'تجديد بناى عظيم - Great Instauration' علم در انگستان قرن هفدهم، دانشگاه‌ها هنوز نسبت به علم بى‌تفاوت يا متخاصم بودند. امّا يکسرى اوضاع بى‌نهايت مطلوب اجتماعى به شکوفائى علم کمک کرد. اين تخاصم تا مدتى ادامه يافت. البته، امروزه دانشگاهى که با علم خصومت ورزد يا به آن بى‌تفاوت باشد، مى‌تواند تنها در يک جامعه‌اي، يا بخشى از آن، وجود داشته باشد، که از اينکه به‌صورت يک مرداب علمى باقى بماند، خرسند گردد.
  نظام قشربندى اجتماعى
نظام قشربندى‌اى که بر ارزش برابرى تأکيد مى‌کند و در واقع ميزان تحرک اجتماعى بالائى را براى اعضاء جامعه، محقق مى‌کند، براى پيشرفت علم بسيار مناسب‌تر از نظام قشربندى بسته به‌نظر مى‌رسد. با اهميت دادن به استعداد و ليافت افراد و فراهم کردن برابرى بيشتر براى افراد بااستعداد، در هر جاى جامعه که استعدادى بروز کند، نظام قشربندى باز مى‌تواند براى تجهيز پست‌هاى علمى از افراد بااستعدادتر استفاده کند. البته اگر به نقش‌هاى علمى جدّاً بها داده نشود، استعداد عالى در جاى ديگرى مصرف مى‌شود. به‌هر حال، دو عامل باهم - يکى بهاء زياد دادن به علم و ديگرى باز بودن کانال‌هاى تحرک اجتماعى - براى پيشرفت علم بسيار مطلوب هستند. هر دوى اين عوامل، در دنياى جديد و به مقياسى وسيع‌تر در جوامع صنعتى متقدّم‌تر تحقق يافته‌اند. و جوامع جديداً در حال مدرنيزاسيون، آن‌طور که دديجر Dedijer (در سال ۱۹۶۱) خاطرنشان کرده، تلاش‌هاى زيادى مى‌کنند تا تقريباً يک شبه آنها را تحقق بخشند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کوهستان عرسال , جزیره هندورابی , اعاده , آغاز برداشت میگو , هایائو میازاکی , سازمان مذیریت و برنامه ریزی , چهلم آیت الله هاشمی , مسجد نیویورک , کیاست سپهری , ارزاق , نمایندگان دولت , دختران دهه شصتی سینما , اقدام انضباطی , حقوق کارکنان ارتش و سپاه , دبیرکل کتائب حزب الله عراق , موافقتنامه تجارت ازاد , لباس میش , رشته غیرپزشکی , تایب رئیس اتحادیه تکواندو , طرح جامع حمل و نقل اصفهان , جنگنده های رافائل و میراژ , انجام موفقیت آمیز , تودیع و معارف , پل قدس , اوچئا , مشارکت دستگاه های قم , مدیر عامل تیم فوتبال استقلال , تجلی هنر , دلیل انصراف , ملخ , پوشاک چینی , مهدی بنائی , شرکت غله , امارات و عربستان , مجتبی امیرزاده , دوست حسینی , نوزاد مشهدی , تورم نقطه به نقطه , بعد از محرم و صفر , مدیر حقوقی , فارغ التحصیلان، اشتغال، بازار کار , بانوی آواز ایران , سفرهای طولانی مدت فضایی , فرهنگ منسوب به «دالما» , آرسنال , منطقه ممنوعه , آمار زیرمیزی , لغزندگی سطح راه ها , تایید حکم , نرم افزارهای بهینه ساز ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / گزیده آمارهای استانی داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 استان اصفهان , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب عمران: چکیده‌ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزمون ... , علم و زندگی / علوم انسانی / سیاسی / گفتمان اسلام سیاسی , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / بیماریها / بیماری قند و چشم , بانک اطلاعاتی کتاب / غروب یکشنبه , بانک اطلاعاتی کتاب / روان‌شناسی عمومی: مجموعه روانشناسی: کارشناسی ارشد، شامل: شرح - نکته - تست , فرهنگی و هنری / سینما / نقد فیلم / در تکاپوی یک انتخاب , بانک اطلاعاتی کتاب / چطور تمساحها را می‌شمارند؟ (مجموعه پنج داستان) , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول الاستنباط (فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب جدید) , بانک اطلاعاتی کتاب / برای یک روز دیگر , بهداشت و درمان / علوم پزشکی / علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / فراوانی عوارض دیررس وازکتومی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش حروف انگلیسی همراه شعر و رنگ‌آمیزی , بانک اطلاعاتی کتاب / زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1) , بانک اطلاعاتی کتاب / به‌رق چه‌س و له ‌کوینه‌تیت؟ = برق چیه و از کجا میآد به خونه ما؟ , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / قاسم‌‌‌علی قاسم قصه‌خوان مشهدی , بانک اطلاعاتی کتاب / Lets go 1: student book , خانه و خانواده / آشپزی / خوراکهای گوشتی / قلیه میگو , تفریح و سرگرمی / طالع بینی / طالع بینی روزانه / ۲۲ بهمن , بانک اطلاعاتی فیلم / راز موزه مجسمه‌های مومی - THE MYSTERY OF THE WAX MUSEUM , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای فیزیک (2) و آزمایشگاه: سال دوم دبیرستان (ویژه‌ی علوم تجربی و ریاضی): آموزش درس ... ,

برخی منابع مهم خبری
epe.ir اقتصاد پنهان , eramnews.ir ارم , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , eshraf.ir اشراف , awalnews.ir اول نیوز , mobile.ir موبایل , ut.ac.ir دانشگاه تهران , banker.ir بنکر , tala.ir طلا , javanemrooz.com جوان امروز , asianews.ir آسیا , noavaranonline.ir نوآوران , dadna.ir دادنا , 9sobh.ir 9 صبح , tejaratnews.com تجارت نیوز , iccim.ir اتاق بازرگانی , zanefarda.ir زن فردا , roozannews.com روزان , iraneconomist.com ایران اکونومیست , entekhab.ir انتخاب , arw.ir دیده بان حیوانات , ashtidaily.com فرهنگ آشتی , irangrand.ir ایران گراند , abna24.com ابنا , etedaal.ir اعتدال , zamannews.ir زمان نیوز , sokhanonline.ir سخن آنلاین , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , sport.shafaqna.com شفقنا ورزشی , naftnews.net نفت ,ساخت سرد خانه  ◊  09111142935
وبگردی
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر - فیلم - تصاویر ضبط شده دوربین مداربسته از لحظه اسید پاشی در یک مغازه در خیابان ولی عصر تهران را در ویدئوی زیر می‌بینید.
پربازدیدها