یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018

تکمیل ترمیم


   انواع ترميم
ترميم اوليه هنگامى رخ مى‌دهد که بافت بدون آلودگى بريده شده، لبه‌هاى بريدگى نزديک به‌هم قرار مى‌گيرند و ترميم بدون عارضه انجام مى‌يابد. ترميم ثانويه در زخم‌هاى باز و با تشکيل بافت گرانولاسيون(۱) و پوشيده‌شدن سطح زخم توسط مهاجرت خود به‌خود سلول‌هاى اپى‌تليال روى مى‌دهد. اکثر زخم‌هاى عفونى و سوختگى‌ها به اين ترتيب التيام مى‌يابند. ترميم اوليه ساده‌تر بوده، نسبت به ترميم ثانويه نياز به زمان و مواد اوليه کمترى دارد. در دوختن اوليه زخم به‌صورت تأخيري، زخم را براى ۵ روز باز نگاه داشته اجازه مى‌دهند ترميم يابد و پس آن را مى‌دوزند، در اين روش هر دو نوع ترميم ديده مى‌شود. با اين اقدام احتمال عفونت زخم نسبت به هنگامى که فوراً بسته مى‌شود، کمتر مى‌باشد.
(۱) بافت گرانولاسيون، نسج قرمز رنگ، گرانولر و مرطوبى است که هنگام ترميم زخم ظاهر مى‌شود؛ از نظر ميکروسکوپى شامل کلاژن جديد، عروق خونى جديد، فيبروبلاست‌ها و سلول‌هاى به‌خصوص ماکروفاژها مى‌باشد.
   طبيعت و روند ترميم
فاکتورهاى رشد خاص ترميم زخم عبارتند از انسولين، فاکتورهاى رشد شبه انسولين (IGFs) و فاکتورهاى رشد مبدل (TGFs)، فاکتورهاى رشد فيبروبلاستى (FGFs)، فاکتورهاى رشد مشتق از لکوسيت‌ها (LDGFs)، فاکتورهاى رشد مشتق از پلاکت (PDGFs) و غيره.
سيتوکين‌ها - ملکول‌هاى پيامبرى که سلول‌هاى مترشحه و هدف آنها لکوسيت‌ها مى‌باشند - نيز در اين روند نقش دارند. اين مواد شامل اينترلوکين‌ها، که حداقل ۱۲ نوع از آنها شناخته شده و فاکتور نکروزدهندهٔ تومور (TNF) مى‌باشند و بسيارى از آنها در زخم يافت شده‌اند. به نظر مى‌رسد که IL-1 و IL-2 و IL-6 در ترميم زخم نقش دارند.
  پاسخ اوليه (انعقاد و التهاب)
لخته‌شدن خون، اولين سيگنال ترميم مى‌باشد. فيبرينوپپتيد و ترومبين، ماکروفاژها را به‌سوى بافت آسيب ديده جذب کرده، پلاکت‌هاى فعال‌شده TGFβ, IGF-1, PDGF ترشح مى‌کنند که همگى سلول‌هاى محل را براى تکثير آماده مى‌سازند. سپس، خود فيبرين باعث تحريک ماکروفاژها براى ترشح سيگنال‌هاى ترميمى بيشتر مى‌شود.
هنگامى که سلول‌هاى اندوتليال آسيب‌ديده سيتوکين‌ ترشح مى‌کنند، اينتگرين و رسپتور آن در سطح لکوسيت‌هاى در حال عبور ظاهرشده، التهاب آغاز مى‌شود.
سلول‌هاى التهابى تازه رسيده، نياز متابوليک را افزايش مى‌دهند. از آنجا که ساختمان ميکروواسکولر موضعى آسيب‌ديده است، کاهش انرژى در محل رخ داده، فشار O2 کاهش يافته، CO2 و لاکتات در منطقه آسيب‌ديده تجمع مى‌يابند.
اين وقايع روند ترميم را آغاز نموده، تداوم آن را تضمين مى‌نمايند.
  فيبروپلازى و رسوب ماتريکس
  فيبروپلازى
در جريان ترميم، فيبروپلازى (تکثير فيبروبلاست‌ها) توسط مکانيسم‌هاى متعددى تحريک مى‌شود که با ترشحTGFβ, IGF-1, PDGF از پلاکت‌ها آغاز شده، توسط سايتوکين‌هاى ترشح‌شده از ماکروفاژها ادامه مى‌يابد. به‌نظر مى‌رسد که فيبروبلاست‌ها IGF-1 را ترشح مى‌کنند. فاکتور رشد اپيدرمى و GF-1 از راه خون نيز به محل آسيب انتقال مى‌يابند.
فيبروبلاست‌هاى در حال ترميم بيشتر نزديک لبه‌هاى زخم ديده مى‌شوند؛ در اين محل آنها در زخم‌هاى معمولى در معرض محيط مناسب رشد و فشار اکسيژنى حدود ۴۰mmHg مى‌باشند. در کشت سلولي، اين فشار اکسيژن براى تکثير فيبروبلاست اپتيمال است.
  رسوب ماتريکس
از فيبروبلاست‌هاى تازه تکثيرشده، کلاژن و پروتئوگليکان بافت همبند ترشح مى‌شود که لبه‌هاى زخم را به‌هم نزديک مى‌کند. هر دو ماده به فرم پلى‌مريک با ملکول‌هاى درشت بوده، اساس فيزيکى قدرت زخم را تشکيل مى‌دهند. سنتز کلاژن مختص فيبروبلاست‌ نمى‌باشد، اما شديداً توسط اين سلول‌ها کنترل مى‌شود.
بعضى از فاکتورهاى رشد (TGFβ, IGF-1) باعث پيشبرد نسخه‌بردارى از ژن کلاژن مى‌شوند.
شواهد نشان مى‌دهند که افزايش mRNA کلاژن به افزايش پپتيد پروکلاژن مى‌انجامد ولى اين مسئله براى افزايش رسوب کلاژن کافى نيست، زيرا پپتيد پروکلاژن نمى‌تواند قبل از هيدروکسيله شدن تعدادى از عوامل پرولين خود، از سلول‌ به فضاى خارج سلولى منتقل شود.
  آنژيوژنز
آنژيوژنز رکن لازم ترميم مى‌باشد و پس از گذشت ۴ روز از ايجاد آسيب قابل مشاهده است، در صورتى‌که ۳-۲ روز زودتر با جوانه زدن عروق جديد از ونول‌هاى موجود شروع شده، در پاسخ به مواد کموتاکتيک مترشحه از پلاکت‌ها و ماکروفاژها به سمت زخم رشد مى‌کند. در زخم‌هائى که به‌صورت اوليه دوخته مى‌شوند، عروق جوانه زده به زودى به عرقى که از سمت مقابل جوانه زده‌اند متصل شده، جريان خون زخم برقرار مى‌شود. در زخم‌هائى که بازمانده يا به‌خوبى بسته نشده‌اند، عروق جديد تنها با عروق همسايه‌ها که در همان سمت زخم ايجاد شده‌اند ارتباط برقرار مى‌کنند و در عوض بافت گرانولاسيون تشکيل مى‌شود.
در بافت بدن زخم، با اضافه کردن مواد کموتاکتيک به سلول‌هاى اندوتليال، انژيوژنز قابل القاء مى‌باشد.
به‌نظر مى‌رسد که آنژيوژنز زخم پاسخى به کاهش موضعى انرژى بوده، مکانيسم کلى آن بسيار شبيه مکانيسم تنظيم رسوب کلاژن مى‌باشد. در شرايط نامساعد (هيپوکسى يا افزايش لاکتات)، ماکروفاژها يک مادهٔ کموتاکتيک پپتيدى براى سلول‌هاى اندوتليال ترشح مى‌کنند که باعث آنژيوژنز مى‌شود. حفظ ذخيره + NAD به‌شدت اين روند را مهار مى‌کند. بنابراين نيازهاى متابوليک برآورده نشده از طريق يک سرى فاکتور رشدى باعث پاسخ آناتوميکى مى‌شوند که احتمالاً اهميت بيولوژيک زيادى دارد.
  اپى‌تلياليزاسيون
سلول‌هاى اپى‌تليال به بسيارى از محرک‌هاى فيبروبلاست‌ها و سلول‌هاى اندوتليال پاسخ مى‌دهند.
در روند ترميم، ميتوز اپى‌تليوم با فاصله چند سلول از لبهٔ زخم روى مى‌دهد. سلول‌هاى جديد از سلول‌هاى لبه زخم و به سمت ناحيه ترميم نيافته عبور مى‌کنند و احتمالاً توسط يک فاکتور رشد يا سيتوکين جذب شده، به اولين محل غير اپى‌تلياليزه اتصال يافته، لبه جديد زخم را تشکيل مى‌دهند. Po2 در محل اتصال سلول احتمالاً پائين است. فشار پائين اکسيژن باعث تحريک توليد TGFβ از سلول‌هاى اپى‌تليال سنگفرشى شده، احتمالاً ديفرانسياسيون نهائى را مهار کرده، ميتوز را افزايش مى‌دهد. اين روند تا زمانى که زخم بسته شود ادامه مى‌يابد.
اپى‌تلياليزه شدن سنگفرشى و ديفرانسياسيون تا زمانى که فشار اکسيژن به ۷۰mmHg برسد و سطح زخم مرطوب نگه داشته شود، در حداکثر ادامه مى‌يابد. برخلاف فرضيه کلاسيک، حتى دوره‌هاى کوتاه خشک کردن زخم مى‌تواند اين روند را مختل نمايد. اگزوداى زخم‌هاى حاد، غيرعفونى و سطحى هم‌چنين حاوى فاکتور رشد و لاکتات بوده، درنتيجه محيط رشدى را که در داخل قرار دارد مساعد مى‌سازد.
  تکامل، ليز و جمع‌شدگى فيبرکلاژن
turnover ماتريکس خارج سلولي، روند پيچيده‌اى است. در ابتداء فيبروبلاست‌ها ماتريکس فيبرينى اوليه را با مونومرهاى کلاژن جايگزين مى‌کنند. آنزيم‌هاى خارج سلولى که بعضى از آنها وابسته به فشار اکسيژن مى‌باشند. اين مونومرها را به‌سرعت پلى‌مريزه مى‌کنند. اين پليمريزاسيون نسبت به حالت طبيعى نامنظم‌تر صورت مى‌گيرد، بنابراين زخم‌هاى تازه ضعيف و شکننده مى‌باشند. هنگامى که اين ماتريکس اوليه با نوع بالغ‌تر که شامل فيبرهاى بزرگ‌تر، منظم‌تر، قوى‌تر و بادوام‌تر جايگزين مى‌شوند، شکنندگى زخم از بين مى‌رود. turnover و سازماندهى مجدد ماتريکس جديد، در روند ترميم بسيار مهم مى‌باشد. فيبروبلاست‌ها و لکوسيت‌ها با ترشح کلاژناز، باعث ليزماتريکس مى‌شوند. جايگزينى ماتريکس قديمى با ماتريکس جديد در ابتدا به‌سرعت و سپس آرام‌تر انجام مى‌شود. حتى در زخم‌هاى ساده مى‌توان تا ۱۸ ماه جايگزينى ماتريکس را با استفاده از روش‌هاى شيميائى مشاهده نمود. اگر رسوب ماتريکس بيش از ميزان ليز آن باشد. ترميم موفق خواهد بود. در برخى بافت‌ها (مانند کولون)، ليز بيش از حد باعث تضعيف بافت مى‌شود و با مهار اين روند از طريق تجويز داروهاى خوراکي، بافت سريع‌تر قدرت کششى خود را به‌دست مى‌آورد.
زخم‌هاى باز و بسته، هر دو به‌شرطى که تحت تأثير يک نيروى مخرب قوى‌تر نباشند، تمايل به جمع شدن دارند. اين پديده بهتر از همه‌جا در زخم‌هاى سطحى ديده مى‌شود که در مناطقى که پوست شل مى‌باشد، فقط در اثر انقباض زخم به ميزان ۹۰% يا بيشتر بسته مى‌شود. براى مثال در زخم باز بزرگى که در پشت گردن ايجاد مى‌شود، ممکن است در نهايت فقط يک ناحيه کوچک از اپى‌تلياليزاسيون مجدد ديده شود. در ناحيه پشت، باسن، يا گردن اين پديده اغلب مفيد مى‌باشد در صورتى‌که اگر در صورت يا اطراف مفاصل روى دهد مى‌تواند باعث ناتوانى يا بدشکلى شود. از اين نتيجه نامطلوب تحت عنوان جمع‌شدگى يا چسبندگى ياد مى‌شود. گرافت‌هاى پوستي، به‌خصوص اگر ضخيم باشند، اين روند را کند مى‌کنند اما قادر به متوقف کردن آن نمى‌باشند. تا زمانى که رسوب کلاژن فعالانه صورت مى‌گيرد، امکان جمع‌شدن زخم وجود دارد، به‌خصوص زخم‌هاى مزمن که سرعت ترميم آنها کم مى‌باشد (مثلاً در بافت‌هاى ايسکميک). براى مثال جلوگيرى از چسبندگى در ترميم حالب به‌ خونرسانى کافى لبه‌هاى زخم بستگى دارد، زيرا در اين‌صورت روند ترميم به‌سرعت تکميل خواهد شد.
هم‌چنين ممکن است زخم‌هاى در حال ترميم هنگام turnover فعال، در زمانى‌که نيروى کشش بيش از نيروى انقباض مى‌باشد، دچار کشيدگى شوند.
حتى در صورت سازمان‌دهى مجدد، نتيجهٔ خالص ترميم زخم، تشکيل اسکار مى‌باشد.
  تکميل ترميم
ترميم و رشد بدخيمى‌ها، دو پديده بسيار مشابه مى‌باشند. فاکتورهاى رشد، برخلاف نقشى که در انکوژنر دارند، در روند ترميم زخم تحت کنترل مى‌باشند و ترميم در يک منطقهٔ مناسب پايان مى‌يابد. به‌طور معمول به‌نظر مى‌رسد محرک نهائى تشرح فاکتورهاى رشد و سيتوکين‌ها، هيپوکسى و اسيدوز لاکتيک در موضع باشند. با تشکيل کامل عروق جديد، اين محرک‌ها ناپديده شده، ترميم پايان مى‌يابد.
'کلوئيد' رشد بيش از حد بافت همبند و اسکار هيپرتروفيکى است که به‌خصوص در پوست رنگدانه‌دار ظاهر شده، احتمالاً به‌دليل عدم کنترل طبيعى روند ترميم ايجاد مى‌گردد. اسکارهاى هيپرتروفيک معمولاً خود به‌خود محدود شونده بوده، ممکن است پس از حدود يک سال از بين بروند. آخرين مناطق سوختگى که ترميم مى‌شوند، بيشتر دچار هيپرتروفى مى‌گردند، اما ممکن است در اين روند، کشش و آسيب مجدد نيز نقش داشته باشند. بنابراين احتمالاً واکنش‌هاى التهابى طول کشيده شايع‌ترين علت تشکيل کلوئيد مى‌باشند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
بيرجند , سه جلسه تراپی , چاپگر , اجرای برنامه ها , سیاست داخلی , توسعه اختیارات , نمایش کوسه‌ها , جنجال بازی فولاد و سیاه جامگان , نوزادان معلول , بهترین برنامه های ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده جغرافیا (1) سال دوم آموزش متوسطه (کلیه‌ی رشته‌ها) , بانک اطلاعاتی فیلم / عریان - NAKED , فرهنگی و هنری , میراث‌فرهنگی و تاریخی , باستان شناسی / مجسمه داریوش و کاخ دروازه شوش , بهداشت , ورزشکاران , تمرین های ورزشی / تمرین ورزشی در خانه حرکاتی برای کمر درد , بانک اطلاعاتی کتاب / تعبیر خواب و کابوس و رویا: خواب یا مرگ موقت, بیرون‌کردن ارواح خبیثه از بدن, گفتگو با ارواح ... , بانک اطلاعاتی کتاب / Danforth's obstetrics and gynecology , بانک اطلاعاتی کتاب / چرخه غذا , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنایی با حیوانات (پرندگان) , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای بنیادین فلسفه , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول ایمونولوژی پزشکی (تیزارد) ,

برخی منابع مهم خبری
alodoctor.ir الو دکتر , kojaro.com کجارو , khordadnews.ir خرداد نیوز , sourehcinema.ir سوره سینما , bartarinha.ir برترینها , caffecinema.com کافه سینما , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , setarehnews.ir ستاره‌ها , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , isna.ir ایسنا ,وبگردی
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند