دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018

جدول توزیع بوته هاـ فواصل ردیف ها


ما فرض را بر اين گذاشتيم که گياهان به‌طور يکنواخت در مزرعه قرار گرفته‌اند و بنابراين برگ‌هاى جامعه گياهى به‌طور يکنواخت تشعشع را دريافت مى‌کنند ولى در شرايط زراعى اين حالت وجود ندارد. در شرايط زراعى که بذرها را با يک رديف کار و معمولاً روى رديف‌هاى مجزاء مى‌کارند، هر چه رديف‌ها پهن‌تر باشند بذر بيشترى در طول يک رديف بايد بکاريم تا اينکه به يک تراکم معين برسيم.
هدف تراکم زيادتر آن است که حداکثر ممکن تشعشع خورشيد را دريافت نمائيم و فواصل کاشت مساوى بين و روى رديف‌ها امکان حداکثر دريافت تشعشع در اولين فرصت را فراهم مى‌سازد.
هرچه رديف‌ها پهن‌تر و فواصل داراى يکنواختى کمترى باشند، رقابت بين بوته‌هاى روى يک رديف زودتر اتفاق مى‌افتد. براى رسيدن به يک تراکم معين، گياهان روى رديف‌هائى که داراى فاصله بيشترى هستند، بايستى نزديک‌تر به‌هم کاشته شوند باشند. عامل عمده تعيين‌کننده فاصله بين گياهان، تراکم بوته است. همان عواملى که بر تراکم بوته اثر مى‌گذراند برفاصله مناسب رديف‌ها نيز مؤثر هستند. آن دسته از گياهان زراعى که داراى سطح برگ زيادى هست و با تراکم بوته کمترى کاشته مى‌شوند (مثل ذرت) در مقايسه با گياهان کوچکتر نظير سويا که در تراکم بوته بيشترى کشت مى‌گردند، نسبت به کاهش فاصله رديف‌ها عکس‌العمل بيشترى نشان مى‌دهند. شيبلز و وبر (۱۹۶۶) رقم سوياى هاک‌آى که داراى بوته بزرگى مى‌باشد را در فواصل رديف و تراکم بوته‌هاى متفاوتى مورد مقايسه قرار دارند. (جدول اثر پهناى رديف و تراکم بوته) نتايج آزمايشات آنها را نشان مى‌دهد. ترکيب خاصى از رشد اوليهٔ سطح برگ و دريافت حداکثر انرژى خورشيد از جمله شرايطى است که جهت کاهش ورس مناسب مى‌باشد. علاوه بر اين انتقال کارآمد ماده خشک به دانه براى به‌دست آوردن حداکثر عملکرد ضرورى مى‌باشد. آنها با کاهش فاصله رديف‌ها از ۱۰۲ به ۲۵ سانتى‌متر در تراکم رديف ۲۴۷۰۰ بوته در هکتار ۳۳% عملکرد را افزايش دادند.
   جدول توزيع بوته هاـ فواصل ردیف ها
عوامل کاشتa تعداد بوته در هر ۳۳ سانتى‌متر L۹۵b روز تا رسيدن به L۹۵ تعداد شاخه در هر گياه درصد عملکرد شاخص برداشت
تراکم (بوته در هکتار)
۶۱۷۵۰ ۱ ۳/۳ ۶۹ ۹ ۱۰۸ ۳۱
۱۲۳۵۰۰ ۲ ۳/۱ ۶۱ ۴ ۱۲۳ ۲۷
۲۴۷۰۰۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵ ۲۷
۴۹۴۰۰۰ ۸ ۴ ۵۲ ۰/۱ ۱۰۰ ۲۱
فواصل رديف d (سانتى‌متر)
۲۲/۵ ۱ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۲۵ ۲ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۵۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵
۱۰۰ ۸ ۴/۲ ۶۶ ۰/۶ ۱۰۰
منبع: شيبلز و وبر (۱۹۶۶)
a گياهان با فاصله رديف ۵۰ سانتى‌متر، LAI = L۹۵b که ۹۵% از انرژى خورشيدى را دريافت مى‌کند.
c در مقايسه با ۲۴۷۰ گياه در هر هکتار با فاصله رديف ۱۰۰ سانتى‌متر، ۲۴۷۰۰۰d گياه در هر هکتار.
اندازه گياه بر تراکم مناسب اثر مى‌گذارد. معمولاً اندازه بوته سويائى که دير کاشته شده است، کوتاه است چون اين بوته‌ها به‌علت تأثير فتوپريود، زودتر به گل مى‌روند، در اين شرايط تراکم بوته‌ها را بايستى در مقايسه با ارقام داراى بوته‌هاى بلندتر افزايش داد و عرض رديف‌ها را بايستى کم کرد تا اينکه عملکرد بالقوه حاصل شود. در شرايط محيطى نامناسب کاهش فاصله رديف‌ها در غالب گياهان زراعى علمکرد را افزايش نخواهد داد. تايلور (۱۹۸۰) اين فرضيه را مورد آزمايش قرار داد، که در شرايط کمبود آب عملکرد سوياهائى که با فاصله زياد کاشته شده‌اند معادل يا بيشتر از موقعى است که با فاصله رديف‌هاى کمتر کاشته شده‌اند. او مشاهده نمود، در سال‌هائى که آب کافى وجود داشت عملکرد سوياهائى که با فاصله کم (۲۵ سانتى‌متر) کاشته شده بودند حدود ۱۷% بيشتر از سوياهائى بود که روى رديف‌هاى با فاصله بيشتر (۱۰۰ سانتى‌متر) کاشته شده بودند. در سال‌هائى که آب به ميزان متوسط بود تفاوتى از نظر عملکرد بين فواصل ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰سانتى‌متر مشاهده نشد. در سال‌هاى خشک ابتدا رديف‌هاى نزديکتر دچار کمبود شديد آب شدند. اين امر منجر به کاهش ارتفاع و LAI گرديد.
علف‌هاى هرز با گياهان زراعى از نظر عوامل محيطى رقابت مى‌کنند. بنابراين کنترل صحيح علف‌هاى هرز براى حصول به عملکرد زيادتر بسيار مهم است. کنترل علف‌هاى هرز توسط شخم در رديف‌هاى با فواصل خيلى کم مشکل است. وبر (۱۹۶۲) مشاهده کرد که عملکرد سويا در رديف‌هاى با فاصله ۵۳ تا ۷۱ سانتى‌مترى کاهش يافت، زيرا در رديف‌هاى با فواصل کم علف‌هاى هرز خوب کنترل نشده بودند. در کشت رديفى با فاصله کم بايستى تعداد گياهان زيادتر باشد تا بتوانند با علف‌هاى هرز رقابت کنند.
به‌نظر مى‌رسد کاشت گياهان در رديف‌هاى نزديکتر از جمله کارهائى باشد که منجر به افزايش عملکرد محصول براى توليدکنندگان گرديده است. در هر حال براى به‌دست آوردن عملکرد بالا با رديف‌هاى کم عرض، يک توليدکننده بايد قبلاً از ساير اثرات مديريت که منجر به افزايش عملکرد مى‌شوند، چون ارقام سازگار، کوددهي، کنترل علف‌هاى هرز و کنترل حشرات، عمليات زراعى به موقع، توزيع يکنواخت بوته‌ها در رديف و تراکم مناسب، سود جويد. هنگام تغيير الگوى کاشت و استفاده از رديف‌هاى نزدکتر توليدکننده بايد در مورد مسائلى چون نوع واريته، ميزان بذر (تراکم گياه) چگونگى مواجه شدن با مسائل ورس بالقوه گياهان و هزينه خريد و مسائل خاص براى رديف‌هاى نزديک (کاشت و برداشت) و سرمايه‌گذارى بيشترى جهت بذر و کود و کنترل کامل علف‌هاى هرز در ابتداى فصل رشد تصميم بگيرد.
متخصصان اصلاح نباتات و فيزيولوژيست‌هاى گياهان زراعى درصدد هستند ژنوتيپ‌هائى پيدا کنند که به تراکم بوته زياد و رديف‌هاى باريک سازگارى داشته باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ولی دروی , یزدان عشیری , آفنولانزا , ضد چروک , قربانیان سوانح , مشبک سنگ , طراحی صحنه تئاتر , حفظ دستاوردهای رمضان , گوتیرز , دستگاه فلزیاب ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / الزکاه و بیت‌المال فی رویه جدیده: هل الزکاه من بیت‌المال مسلمین و اموال الحکومه، ام لا؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / چند داستان کوتاه از شرلوک هولمز = Sherlock holmes short stories , بانک اطلاعاتی کتاب / مفاتیح‌الجنان , بانک اطلاعاتی کتاب / راهی به سوی خدا , بانک اطلاعاتی کتاب / تکنیکهای پیشرفته کاربرد موبایل (گوشیهای جدید) , کامپیوتر و اینترنت , اینترنت / موتورجستجوی Hotbot : , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش مفاهیم قرآن (7) , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , خوشنویس / عبدالله , بانک اطلاعاتی کتاب / عشایر تنها و مدیر الفبا , بانک اطلاعاتی کتاب / به سوی تئاتر بی‌چیز ,

برخی منابع مهم خبری
asrekhodro.com عصر خودرو , khorasannews.com روزنامه خراسان , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , shafaqna.com شفقنا , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , tebyan.net تبیان , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , baharnews.ir بهارنیوز , faradeed.ir فرادید ,وبگردی
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».