پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

جدول توزیع بوته هاـ فواصل ردیف ها


ما فرض را بر اين گذاشتيم که گياهان به‌طور يکنواخت در مزرعه قرار گرفته‌اند و بنابراين برگ‌هاى جامعه گياهى به‌طور يکنواخت تشعشع را دريافت مى‌کنند ولى در شرايط زراعى اين حالت وجود ندارد. در شرايط زراعى که بذرها را با يک رديف کار و معمولاً روى رديف‌هاى مجزاء مى‌کارند، هر چه رديف‌ها پهن‌تر باشند بذر بيشترى در طول يک رديف بايد بکاريم تا اينکه به يک تراکم معين برسيم.
هدف تراکم زيادتر آن است که حداکثر ممکن تشعشع خورشيد را دريافت نمائيم و فواصل کاشت مساوى بين و روى رديف‌ها امکان حداکثر دريافت تشعشع در اولين فرصت را فراهم مى‌سازد.
هرچه رديف‌ها پهن‌تر و فواصل داراى يکنواختى کمترى باشند، رقابت بين بوته‌هاى روى يک رديف زودتر اتفاق مى‌افتد. براى رسيدن به يک تراکم معين، گياهان روى رديف‌هائى که داراى فاصله بيشترى هستند، بايستى نزديک‌تر به‌هم کاشته شوند باشند. عامل عمده تعيين‌کننده فاصله بين گياهان، تراکم بوته است. همان عواملى که بر تراکم بوته اثر مى‌گذراند برفاصله مناسب رديف‌ها نيز مؤثر هستند. آن دسته از گياهان زراعى که داراى سطح برگ زيادى هست و با تراکم بوته کمترى کاشته مى‌شوند (مثل ذرت) در مقايسه با گياهان کوچکتر نظير سويا که در تراکم بوته بيشترى کشت مى‌گردند، نسبت به کاهش فاصله رديف‌ها عکس‌العمل بيشترى نشان مى‌دهند. شيبلز و وبر (۱۹۶۶) رقم سوياى هاک‌آى که داراى بوته بزرگى مى‌باشد را در فواصل رديف و تراکم بوته‌هاى متفاوتى مورد مقايسه قرار دارند. (جدول اثر پهناى رديف و تراکم بوته) نتايج آزمايشات آنها را نشان مى‌دهد. ترکيب خاصى از رشد اوليهٔ سطح برگ و دريافت حداکثر انرژى خورشيد از جمله شرايطى است که جهت کاهش ورس مناسب مى‌باشد. علاوه بر اين انتقال کارآمد ماده خشک به دانه براى به‌دست آوردن حداکثر عملکرد ضرورى مى‌باشد. آنها با کاهش فاصله رديف‌ها از ۱۰۲ به ۲۵ سانتى‌متر در تراکم رديف ۲۴۷۰۰ بوته در هکتار ۳۳% عملکرد را افزايش دادند.
   جدول توزيع بوته هاـ فواصل ردیف ها
عوامل کاشتa تعداد بوته در هر ۳۳ سانتى‌متر L۹۵b روز تا رسيدن به L۹۵ تعداد شاخه در هر گياه درصد عملکرد شاخص برداشت
تراکم (بوته در هکتار)
۶۱۷۵۰ ۱ ۳/۳ ۶۹ ۹ ۱۰۸ ۳۱
۱۲۳۵۰۰ ۲ ۳/۱ ۶۱ ۴ ۱۲۳ ۲۷
۲۴۷۰۰۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵ ۲۷
۴۹۴۰۰۰ ۸ ۴ ۵۲ ۰/۱ ۱۰۰ ۲۱
فواصل رديف d (سانتى‌متر)
۲۲/۵ ۱ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۲۵ ۲ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۵۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵
۱۰۰ ۸ ۴/۲ ۶۶ ۰/۶ ۱۰۰
منبع: شيبلز و وبر (۱۹۶۶)
a گياهان با فاصله رديف ۵۰ سانتى‌متر، LAI = L۹۵b که ۹۵% از انرژى خورشيدى را دريافت مى‌کند.
c در مقايسه با ۲۴۷۰ گياه در هر هکتار با فاصله رديف ۱۰۰ سانتى‌متر، ۲۴۷۰۰۰d گياه در هر هکتار.
اندازه گياه بر تراکم مناسب اثر مى‌گذارد. معمولاً اندازه بوته سويائى که دير کاشته شده است، کوتاه است چون اين بوته‌ها به‌علت تأثير فتوپريود، زودتر به گل مى‌روند، در اين شرايط تراکم بوته‌ها را بايستى در مقايسه با ارقام داراى بوته‌هاى بلندتر افزايش داد و عرض رديف‌ها را بايستى کم کرد تا اينکه عملکرد بالقوه حاصل شود. در شرايط محيطى نامناسب کاهش فاصله رديف‌ها در غالب گياهان زراعى علمکرد را افزايش نخواهد داد. تايلور (۱۹۸۰) اين فرضيه را مورد آزمايش قرار داد، که در شرايط کمبود آب عملکرد سوياهائى که با فاصله زياد کاشته شده‌اند معادل يا بيشتر از موقعى است که با فاصله رديف‌هاى کمتر کاشته شده‌اند. او مشاهده نمود، در سال‌هائى که آب کافى وجود داشت عملکرد سوياهائى که با فاصله کم (۲۵ سانتى‌متر) کاشته شده بودند حدود ۱۷% بيشتر از سوياهائى بود که روى رديف‌هاى با فاصله بيشتر (۱۰۰ سانتى‌متر) کاشته شده بودند. در سال‌هائى که آب به ميزان متوسط بود تفاوتى از نظر عملکرد بين فواصل ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰سانتى‌متر مشاهده نشد. در سال‌هاى خشک ابتدا رديف‌هاى نزديکتر دچار کمبود شديد آب شدند. اين امر منجر به کاهش ارتفاع و LAI گرديد.
علف‌هاى هرز با گياهان زراعى از نظر عوامل محيطى رقابت مى‌کنند. بنابراين کنترل صحيح علف‌هاى هرز براى حصول به عملکرد زيادتر بسيار مهم است. کنترل علف‌هاى هرز توسط شخم در رديف‌هاى با فواصل خيلى کم مشکل است. وبر (۱۹۶۲) مشاهده کرد که عملکرد سويا در رديف‌هاى با فاصله ۵۳ تا ۷۱ سانتى‌مترى کاهش يافت، زيرا در رديف‌هاى با فواصل کم علف‌هاى هرز خوب کنترل نشده بودند. در کشت رديفى با فاصله کم بايستى تعداد گياهان زيادتر باشد تا بتوانند با علف‌هاى هرز رقابت کنند.
به‌نظر مى‌رسد کاشت گياهان در رديف‌هاى نزديکتر از جمله کارهائى باشد که منجر به افزايش عملکرد محصول براى توليدکنندگان گرديده است. در هر حال براى به‌دست آوردن عملکرد بالا با رديف‌هاى کم عرض، يک توليدکننده بايد قبلاً از ساير اثرات مديريت که منجر به افزايش عملکرد مى‌شوند، چون ارقام سازگار، کوددهي، کنترل علف‌هاى هرز و کنترل حشرات، عمليات زراعى به موقع، توزيع يکنواخت بوته‌ها در رديف و تراکم مناسب، سود جويد. هنگام تغيير الگوى کاشت و استفاده از رديف‌هاى نزدکتر توليدکننده بايد در مورد مسائلى چون نوع واريته، ميزان بذر (تراکم گياه) چگونگى مواجه شدن با مسائل ورس بالقوه گياهان و هزينه خريد و مسائل خاص براى رديف‌هاى نزديک (کاشت و برداشت) و سرمايه‌گذارى بيشترى جهت بذر و کود و کنترل کامل علف‌هاى هرز در ابتداى فصل رشد تصميم بگيرد.
متخصصان اصلاح نباتات و فيزيولوژيست‌هاى گياهان زراعى درصدد هستند ژنوتيپ‌هائى پيدا کنند که به تراکم بوته زياد و رديف‌هاى باريک سازگارى داشته باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سازمان های خصوصی , جایزه صنعت نفت , اسرای داعش , ژانگ ژی , بامزه ترین , موسسه اعتباری , 30 تیر ماه , حس بویایی , رئیس کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح , اقدامات تبهکارانه ,

مقالات پربیننده امروز
موفقیت / کار / آرامش / رفتن به پارک , بانک اطلاعاتی کتاب / امید آخر کیه , بانک اطلاعاتی کتاب / زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1) , بانک اطلاعاتی گردشگری / دریاچه‌ها و تالاب‌ها ، استان مازندران , بانک اطلاعاتی کتاب / موفقیت نامحدود در 20 روز , فرهنگی و هنری / سینما / کارگردان / علی حاتمی سینماگری آگاه به هنرهای مختلف , بانک اطلاعاتی کتاب / نظری به موسیقی , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای دوران بارداری: نه ماه انتظار برای بچه سالم , فرهنگی و هنری / سینما / کارگردان / آلفرد هیچکاک , بانک اطلاعاتی کتاب / تاریخ هنر ایران و جهان ,

برخی منابع مهم خبری
citna.ir سیتنا , varzesh3.com ورزش سه , asrekhodro.com عصر خودرو , kojaro.com کجارو , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , siasatrooz.ir سیاست روز , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , snn.ir دانشجو , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , entekhab.ir انتخاب ,وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
تارت پنیر و خرما
● مواد لازم برای تهیه خمیر ـ آرد ۳۷۵ گرم ـ کره ۲۲۰ گرم ـ پودربادام ۵۰ گرم ـ پودرشکر ۵۰ گرم ـ پودر دارچین ۲ قاشق چای‌خوری ـ آب سرد ۶۰ میلی‌لیتر ـ زرده تخم‌مرغ یک عدد ● مواد لازم …