سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 25 September, 2018

موجودات زنده مولد گره Nodulating (مولد غده)


   همزيستى اکتينومايست با نهاندانگان
عده ديگرى از نهاندانگان نيز مانند بقولات در همزيستى با باکترى کوچکى از جنس Frankia که به‌عنوان يک اکتينومايست شناخته مى‌شود. غده تشکيل داده و ازت را تثبيت مى‌کنند. اين گياهان ميزان غيرلگوم و چوبى مى‌باشند. توسکا بهترين مثال در اين مورد است. در حدود ۱۲جنس و ۱۳ گونهٔ مختلف از توسکا مشاهده شده است که گره توليد مى‌کنند.
غده‌هاى محتوى اکتينومايست، بعد از سرايت از طريق تارهاى کشنده، به‌وسيله برجستگى‌هاى جانبى تشکيل شده روى ريشه‌ها تکثير مى‌‌يابند. در نتيجهٔ مريستم‌هاى جديد در قسمت انتهائى غد‌ە‌ها به‌شدت منشعب شده يا توليد خوشه مى‌کنند. باکتريوئيدها (سلول‌هاى باکتري) در داخل غده‌ها داراى رنگ صورتى هستند که اين رنگ به‌خاطر وجود آنتوسيانين به‌جاى لگ‌هموگلوبين (Leghemogolobin)، است. باند همچنين گزارش داده است که بين رشد گياهان توسکا و Myrica تلقيح شده (به‌وسيلهٔ باکتري) و گياهان شاهد (تلقيح نشده) ۱۰ تا ۲۰ مرتبه تفاوت وجود دارد. نوع ديگرى از گياهان غيربقولات به‌نام Trema cannabina، هنگامى‌که به‌وسيلهٔ باکترى‌هاى جنس ريزوبيوم استخراج شده از نوعى نخود (Vingna unquiculata)، و سويا، تلقيح شدند، غده توليد کردند. نخستين گونهٔ غيرلگوم شناخته شده است که با همراهى ريزوبيوم عمل تثبيت ازت را انجام مى‌دهد.
به‌نظر مى‌رسد که نقش همزيستى اکتينومايست با نهاندانگان در توليد محصولات زراعى خيلى جزئى باشد و اين همزيستى احتمالاً در تعادل ازت در بعضى اکوسيستم‌هاى طبيعى حائز اهميت است.
   موجودات مولد غده بر روى برگ
روئينن گزارش داده است که باکترى هوازى Beijerincka spp بر روى سطح برگ‌ها يا گرهٔ سبز گياهان نواحى گرمسيرى و مرطوب اندونزى به فراوانى يافته ميَشود و در ۱۹۲مورد از ۱۹۸ نمونه‌گيرى انجام شده، توانسته‌اند اين جنس را جداسازى و خالص کنند. به‌نظر مى‌رسد که اين باکترى اپى‌فيت که به فراوانى در پوشش گياهى مناطق مرطوب و گرم رشد مى‌کند، سهم زيادى در تعادل ازت، به‌خصوص در خاک‌هاى کم ازت داشته باشد.
در گزارش روئينن ذکر شده است که بارتمو در جنگل‌هاى کنگو مشاهده کرده است که در دو سال اول آيش ۹۵ کيلوگرم در هکتار در سال ازت و در سه سال بعد ۱۲۹ کيلوگرم در هکتار در سال ازت تثبيت شده است و سپس مقدار تثبيت در حدود ۱۳ کيلوگرم در هکتار در سال ثابت مانده است. گونه‌هائى از چندين جنس اپى‌فيت نظير Beijerincka و Azotobacter و Mycoplana شناخته شده‌اند که به‌صورت همزيست با برگ‌هاى سبز، ازت تثبيت مى‌کنند. به‌علاوه مخمرها و قارچ‌ها که معمولاً در محيط پراکنده هستند، رطوبت لازم را فراهم مى‌کنند. محيط‌هاى جنگلى به دلايل زير براى رشد اين موجودات بر روى محيط برگ مناسب هستند: ۱. سطح برگ‌هاى سبز در اين مناطق ۲۰-۱۰ برابر بيش از گياهان مناطق معتدله است. ۲. توليد اوليه در اين مناطق سه برابر است. ۳. مصرف N،سه تا ۱۰ برابر بيش از گياهان معتدله است. برگ‌ها عمل حفاظت، تهيهٔ مواد غذائى آلى و پائين آوردن مقدار ترکيبات ازته را براى موجودات تثبيت‌کننده ازت انجام مى‌دهند. شبنم و بيش از ۸۰% بارندگى‌هاى سبک در اين مناطقه به‌وسيلهٔ تاج جنگل‌ها گرفته مى‌شود. بنابراين مواد غذائى آلى به لايه‌هاى پائين‌تر برگ‌ها شسته شده و لذا در اين قسمت‌ها شرايط براى رشد اين موجودات بهتر مى‌شود. موجوداتى که ازت را در سطح برگ تثبيت مى‌کنند، غالباً در اثر بارندگى شسته شده و وارد خاک مى‌شود ولى در خاک ظاهراً، قادر به ادامهٔ بقاء نمى‌باشند. تثبيت ازت در محيط برگ سهم مهم و مستقيم خود را در تعادل ازت اکوسيستم‌هاى جنگل‌هاى گرمسيرى دارد و به‌صورت غيرمستقيم و در اکوسيستم‌هاى کشاورزى که به‌جاى آنها ايجاد مى‌شوند، تأثير مى‌گذارد.
   تشکيل غده
سرايت باکتري، توليد غده و تشکيل کلنى به‌وسيلهٔ نژادهاى سازگار ريزوبيوم در ريشه، کم و بيش به‌‌صورت زير است.
۱. تغيير شکل تارهاى کشنده (اعوجاج يا انشعاب تارهاى کشنده). اين تغييرشکل تارهاى کشنده يا در پاسخ به اسيد ايندول استيک (IAA) است که در نتيجهٔ تحريک به‌وسيلهٔ باکترى ايجاد مى‌شود و يا در پاسخ به اتيلن است که خود در اثر تحريک به‌وسيلهٔ IAA توليد مى‌گردد.
۲. تشکيل رشتهٔ سرايت (Infection thread)، براى انتقال سلول‌هاى باکترى به پوست ريشه.
۳. رها شدن باکتر‌ى‌ها در سلول‌هاى پوست ريشه.
۴. تشکيل مريستم‌هاى مولد غده و توسعهٔ غده‌ها در نتيجهٔ تقسيم سلو‌ل‌هاى پوست ريشه (شکل مقطع يک غده در بقولات)
۵. طويل و بزرگ شدن سلول‌هاى پوست ريشه در درون غده‌هائى که باکترى به آنها سرايت کرده است.
۶. در غده‌هاى مسن‌تر، کاهش يا فقدان غلاف باکتريوئيدها (باکترى‌هاى درون گره) و کم شدن فعاليت آنزيم نيتروژناز، نشانه‌اى از شروع مرحلهٔ پيرى است.
سيستم آوندى (شکل مقطع طولى از ريشه و غده در بقولات)، قندها آب و مواد معدنى را به باکتريوئيدها فرستاده و ازت تثبيت شده را به‌صورت آمينواسيدها، آميدها و اورئيدها (allantion)، دريافت مى‌دارند. غده‌ها، علاوه بر اين جنبه‌هاى تغذيه‌اى عمل فراهم آوردن يک محيط مناسب براى باکتري، مانند، حفاظت آنزيم نيرتوژناز در مقابل اثرات اکسيژن، را نيز براى باکترى انجام مى‌دهند.
چهار جزئى اساسى در ساختمان گره (مقطع طولى از ريشه و غده در بقولات) عبارتند از: پوست ريشه، مريستم، سيستم‌ آوندى و منطقهٔ باکتريوئيدي. اندازه و شکل غده‌ها تنوع زيادى از خود نشان مى‌دهند که اين تفاوت‌ها به‌خصوصيات مريستم گونه‌هاى بقولات بستگى دارد. در بعضى از بقولات (مانند يونجه و نخود) مريستم‌هاى گره، انتهائى بوده، و داراى رشد نامحدود مى‌باشند که در اين صورت غده‌هاى دوکى شکل توليد مى‌کنند. مريستم‌هاى محدود و جانبى که در سويا بادام‌زمينى و شبدر پاى پرنده (Bidsfoot trefoil) ديده مى‌شوندتوليد غده‌هاى کروى شکل با عمر محدود مى‌نمايند.
در غده‌هاى بعضى از گونه‌ها نظير نوعى لوبيا به نام Vevet bean مريستم‌هاى جانبى رشد کرده و باعث بروز شکل منشعب و نامنظمى مى‌گردند. غده‌هاى کوچکتر از اندازه‌ٔ طبيعى نشانهٔ سرايت به‌وسيلهٔ نژادهاى غيرمؤثر ريزوبيوم مى‌باشند.
به‌علاوه اين چنين غده‌هائى ممکن است فاقد لگ هموگلوبين باشند. سلول‌هاى آلوده شده پوست ريشه از ساير سلول‌ها بزرگتر بوده و در ميان سلول‌هاى کوچکتر، که فاقد باکتريوئيد هستند، قرار دارند. باکتريوئيد‌ها در سلول‌هاى آلوده شده در غشاهائى که به‌وسيله گياه به‌وجود آمده است محصور شده‌اند. تعداد سلول‌هاى آلوده شده بسته به گونهٔ گياه متفاوت مى‌باشد. تقريباً در تمام سلول‌هاى غده در لوبيا چشم‌بلبلى و بادام زمينى آلودگى وجود دارد که در مقايسه با نخود سبز آلودگى در کمتر از ۱۵% اين سلول‌ها ديده مى‌شود. ريزوبيوم‌هاى نوع لوبيا چشم‌بلبلى در مناطق گرمسيرى و نيمه گرمسيرى حضور کامل داشته که اين نشان‌دهندهٔ فعاليت زياد آنزيم نيتروژناز در آنها مى‌باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
انبارداری , ترقه بازی , بهار، , رضایت بخش نیودن , پژوهش مفید , جان برکاو , شهادت حضرت فاطمه (س) , گونزالس , خروج قطار , رویکردهای نوین ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / To be with the truthful , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , احادیث / صلاح جامعه , دین و اندیشه , دین و مذهب , ائمه اطهار و معصومین / حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر امت , بانک اطلاعاتی کتاب / کلک بیقرار: شیوه نوین آموزش زیبانویسی با خودکار از مبتدی (شکسته نستعلیق) تا حرفه‌ای , بانک اطلاعاتی کتاب / میکاییل پزشک سلطان سلیم , ورزشی , فوتبال , فوتبال ایران / انتقال تیم‌ها با کدام هدف؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده فیزیک 1 , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب کار سوم انسانی سری چهارم , بهداشت و درمان , بهداشت روان , اختلالات‌روحی‌و‌روانی / کندن مو , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , نظام‌های اطلاعات و مدیریت ـ روابط‌ مشتری‌ / ترس از شکست ,

برخی منابع مهم خبری
plus.ir تی وی پلاس , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , cup.ir کاپ , https: نکست هالیدی , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , ilna.ir ایلنا , shana.ir شانا , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , rasad.org رصد , tabnak.ir تابناک ,وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.