دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Monday, 21 May, 2018

موجودات زنده مولد گره Nodulating (مولد غده)


   همزيستى اکتينومايست با نهاندانگان
عده ديگرى از نهاندانگان نيز مانند بقولات در همزيستى با باکترى کوچکى از جنس Frankia که به‌عنوان يک اکتينومايست شناخته مى‌شود. غده تشکيل داده و ازت را تثبيت مى‌کنند. اين گياهان ميزان غيرلگوم و چوبى مى‌باشند. توسکا بهترين مثال در اين مورد است. در حدود ۱۲جنس و ۱۳ گونهٔ مختلف از توسکا مشاهده شده است که گره توليد مى‌کنند.
غده‌هاى محتوى اکتينومايست، بعد از سرايت از طريق تارهاى کشنده، به‌وسيله برجستگى‌هاى جانبى تشکيل شده روى ريشه‌ها تکثير مى‌‌يابند. در نتيجهٔ مريستم‌هاى جديد در قسمت انتهائى غد‌ە‌ها به‌شدت منشعب شده يا توليد خوشه مى‌کنند. باکتريوئيدها (سلول‌هاى باکتري) در داخل غده‌ها داراى رنگ صورتى هستند که اين رنگ به‌خاطر وجود آنتوسيانين به‌جاى لگ‌هموگلوبين (Leghemogolobin)، است. باند همچنين گزارش داده است که بين رشد گياهان توسکا و Myrica تلقيح شده (به‌وسيلهٔ باکتري) و گياهان شاهد (تلقيح نشده) ۱۰ تا ۲۰ مرتبه تفاوت وجود دارد. نوع ديگرى از گياهان غيربقولات به‌نام Trema cannabina، هنگامى‌که به‌وسيلهٔ باکترى‌هاى جنس ريزوبيوم استخراج شده از نوعى نخود (Vingna unquiculata)، و سويا، تلقيح شدند، غده توليد کردند. نخستين گونهٔ غيرلگوم شناخته شده است که با همراهى ريزوبيوم عمل تثبيت ازت را انجام مى‌دهد.
به‌نظر مى‌رسد که نقش همزيستى اکتينومايست با نهاندانگان در توليد محصولات زراعى خيلى جزئى باشد و اين همزيستى احتمالاً در تعادل ازت در بعضى اکوسيستم‌هاى طبيعى حائز اهميت است.
   موجودات مولد غده بر روى برگ
روئينن گزارش داده است که باکترى هوازى Beijerincka spp بر روى سطح برگ‌ها يا گرهٔ سبز گياهان نواحى گرمسيرى و مرطوب اندونزى به فراوانى يافته ميَشود و در ۱۹۲مورد از ۱۹۸ نمونه‌گيرى انجام شده، توانسته‌اند اين جنس را جداسازى و خالص کنند. به‌نظر مى‌رسد که اين باکترى اپى‌فيت که به فراوانى در پوشش گياهى مناطق مرطوب و گرم رشد مى‌کند، سهم زيادى در تعادل ازت، به‌خصوص در خاک‌هاى کم ازت داشته باشد.
در گزارش روئينن ذکر شده است که بارتمو در جنگل‌هاى کنگو مشاهده کرده است که در دو سال اول آيش ۹۵ کيلوگرم در هکتار در سال ازت و در سه سال بعد ۱۲۹ کيلوگرم در هکتار در سال ازت تثبيت شده است و سپس مقدار تثبيت در حدود ۱۳ کيلوگرم در هکتار در سال ثابت مانده است. گونه‌هائى از چندين جنس اپى‌فيت نظير Beijerincka و Azotobacter و Mycoplana شناخته شده‌اند که به‌صورت همزيست با برگ‌هاى سبز، ازت تثبيت مى‌کنند. به‌علاوه مخمرها و قارچ‌ها که معمولاً در محيط پراکنده هستند، رطوبت لازم را فراهم مى‌کنند. محيط‌هاى جنگلى به دلايل زير براى رشد اين موجودات بر روى محيط برگ مناسب هستند: ۱. سطح برگ‌هاى سبز در اين مناطق ۲۰-۱۰ برابر بيش از گياهان مناطق معتدله است. ۲. توليد اوليه در اين مناطق سه برابر است. ۳. مصرف N،سه تا ۱۰ برابر بيش از گياهان معتدله است. برگ‌ها عمل حفاظت، تهيهٔ مواد غذائى آلى و پائين آوردن مقدار ترکيبات ازته را براى موجودات تثبيت‌کننده ازت انجام مى‌دهند. شبنم و بيش از ۸۰% بارندگى‌هاى سبک در اين مناطقه به‌وسيلهٔ تاج جنگل‌ها گرفته مى‌شود. بنابراين مواد غذائى آلى به لايه‌هاى پائين‌تر برگ‌ها شسته شده و لذا در اين قسمت‌ها شرايط براى رشد اين موجودات بهتر مى‌شود. موجوداتى که ازت را در سطح برگ تثبيت مى‌کنند، غالباً در اثر بارندگى شسته شده و وارد خاک مى‌شود ولى در خاک ظاهراً، قادر به ادامهٔ بقاء نمى‌باشند. تثبيت ازت در محيط برگ سهم مهم و مستقيم خود را در تعادل ازت اکوسيستم‌هاى جنگل‌هاى گرمسيرى دارد و به‌صورت غيرمستقيم و در اکوسيستم‌هاى کشاورزى که به‌جاى آنها ايجاد مى‌شوند، تأثير مى‌گذارد.
   تشکيل غده
سرايت باکتري، توليد غده و تشکيل کلنى به‌وسيلهٔ نژادهاى سازگار ريزوبيوم در ريشه، کم و بيش به‌‌صورت زير است.
۱. تغيير شکل تارهاى کشنده (اعوجاج يا انشعاب تارهاى کشنده). اين تغييرشکل تارهاى کشنده يا در پاسخ به اسيد ايندول استيک (IAA) است که در نتيجهٔ تحريک به‌وسيلهٔ باکترى ايجاد مى‌شود و يا در پاسخ به اتيلن است که خود در اثر تحريک به‌وسيلهٔ IAA توليد مى‌گردد.
۲. تشکيل رشتهٔ سرايت (Infection thread)، براى انتقال سلول‌هاى باکترى به پوست ريشه.
۳. رها شدن باکتر‌ى‌ها در سلول‌هاى پوست ريشه.
۴. تشکيل مريستم‌هاى مولد غده و توسعهٔ غده‌ها در نتيجهٔ تقسيم سلو‌ل‌هاى پوست ريشه (شکل مقطع يک غده در بقولات)
۵. طويل و بزرگ شدن سلول‌هاى پوست ريشه در درون غده‌هائى که باکترى به آنها سرايت کرده است.
۶. در غده‌هاى مسن‌تر، کاهش يا فقدان غلاف باکتريوئيدها (باکترى‌هاى درون گره) و کم شدن فعاليت آنزيم نيتروژناز، نشانه‌اى از شروع مرحلهٔ پيرى است.
سيستم آوندى (شکل مقطع طولى از ريشه و غده در بقولات)، قندها آب و مواد معدنى را به باکتريوئيدها فرستاده و ازت تثبيت شده را به‌صورت آمينواسيدها، آميدها و اورئيدها (allantion)، دريافت مى‌دارند. غده‌ها، علاوه بر اين جنبه‌هاى تغذيه‌اى عمل فراهم آوردن يک محيط مناسب براى باکتري، مانند، حفاظت آنزيم نيرتوژناز در مقابل اثرات اکسيژن، را نيز براى باکترى انجام مى‌دهند.
چهار جزئى اساسى در ساختمان گره (مقطع طولى از ريشه و غده در بقولات) عبارتند از: پوست ريشه، مريستم، سيستم‌ آوندى و منطقهٔ باکتريوئيدي. اندازه و شکل غده‌ها تنوع زيادى از خود نشان مى‌دهند که اين تفاوت‌ها به‌خصوصيات مريستم گونه‌هاى بقولات بستگى دارد. در بعضى از بقولات (مانند يونجه و نخود) مريستم‌هاى گره، انتهائى بوده، و داراى رشد نامحدود مى‌باشند که در اين صورت غده‌هاى دوکى شکل توليد مى‌کنند. مريستم‌هاى محدود و جانبى که در سويا بادام‌زمينى و شبدر پاى پرنده (Bidsfoot trefoil) ديده مى‌شوندتوليد غده‌هاى کروى شکل با عمر محدود مى‌نمايند.
در غده‌هاى بعضى از گونه‌ها نظير نوعى لوبيا به نام Vevet bean مريستم‌هاى جانبى رشد کرده و باعث بروز شکل منشعب و نامنظمى مى‌گردند. غده‌هاى کوچکتر از اندازه‌ٔ طبيعى نشانهٔ سرايت به‌وسيلهٔ نژادهاى غيرمؤثر ريزوبيوم مى‌باشند.
به‌علاوه اين چنين غده‌هائى ممکن است فاقد لگ هموگلوبين باشند. سلول‌هاى آلوده شده پوست ريشه از ساير سلول‌ها بزرگتر بوده و در ميان سلول‌هاى کوچکتر، که فاقد باکتريوئيد هستند، قرار دارند. باکتريوئيد‌ها در سلول‌هاى آلوده شده در غشاهائى که به‌وسيله گياه به‌وجود آمده است محصور شده‌اند. تعداد سلول‌هاى آلوده شده بسته به گونهٔ گياه متفاوت مى‌باشد. تقريباً در تمام سلول‌هاى غده در لوبيا چشم‌بلبلى و بادام زمينى آلودگى وجود دارد که در مقايسه با نخود سبز آلودگى در کمتر از ۱۵% اين سلول‌ها ديده مى‌شود. ريزوبيوم‌هاى نوع لوبيا چشم‌بلبلى در مناطق گرمسيرى و نيمه گرمسيرى حضور کامل داشته که اين نشان‌دهندهٔ فعاليت زياد آنزيم نيتروژناز در آنها مى‌باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ممانعت از ورود هفت کشور به آمریکا , همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر , دادگاه آمریکا , تعاونی‌ها , شیعیان عراق , دکترانوری , توافق اوباما و شی جینگ پینگ , علی هوشمندی , هاوکنگ , کارتون بامزی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / آزمونهای مکاتبه‌ای رزمندگان: آزمون سوم: سوم انسانی: دفترچه سوال , بانک اطلاعاتی کتاب / Start With English , بانک اطلاعاتی کتاب / زبده الحقایق , بانک اطلاعاتی کتاب / True to life: English for adult learners: upper-intermediate: class book , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای فعالیت‌های فردی و گروهی (کتاب کار) , بانک اطلاعاتی کتاب / مبانی طب کودکان نلسون , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد مالی , بورس / ضرورت حضور وزارت بازرگانی در سازمان بورس‌های کالایی , هنر , هنرهای تصویری و نمایشی , سینما / نگاهی به فیلم پاپیتال , فرهنگی و هنری , سینما , سینمای جهان / هستی و نیستی , فرهنگی و هنری , سینما , سینمای ایران / گفتار متن‌ فیلمی‌ که‌ هرگز پخش‌ نشد؛ شمس‌ جهان‌ آرا در شهر کوران‌ ,

برخی منابع مهم خبری
press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , sakhtafzarmag.com سخت افزار مگ , jamaran.ir جماران , shabakeh-mag.com مجله شبکه , qudsonline.ir روزنامه قدس , zoomit.ir زومیت , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , shahrefarda.ir شهرفردا ,وبگردی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران - مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور اصحاب هنر و ورزش یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام شد، از سرود رسمی تیم ملی ایران رونمایی گردید.
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی - رئیس جمهور در دیدار با ملی‌پوشام فوتبال ایران از بازیکنان و کادر فنی تقدیر کرد. در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد.
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!