سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018

روش تخلیه رطوبت خاک (Soil moisture depletion method)


مشکلات موجود بر سر راه مطالعه ريشه، منجر به ابداع روش‌هاى متعددى گرديد که کارآئى روش‌هاى مطالعه را افزايش داد. اصولاً دو روش براى مطالعه ريشه به‌کار گرفته شده است. روش مستقيم (مطالعه ريشه در مزرعه) و روش غيرمستقيم مانند استفاده از ايزوتوپ‌هاى راديواکتيو و يا تعقيب به‌وسيله رنگ‌آميزي.
   روش نيم‌رخ‌هاى بريده (Trench profile) شده
روش نيم‌رخ‌هاى بريده شده که در مطالعات کلاسيک به‌وسيله (ويور) در سال ۱۹۲۶ معرفى شده است با تغييراتى هنوز هم مورد استفاده است. اين روش شامل حفر يک برش است که به‌طور عمودى در داخل رديف و يا کنار يک بوته منفرد حفر مى‌‌شود و سطح قابل مشاهدهٔ آن ترسيم و يا عکس‌بردارى مى‌گردد.
   روش شاسى مونولايت (Framed monolith)، تخته پيچ‌دار (Pinboard method)
روشى شاسى مونولايت، يک نيم‌رخ بريده شده محدود به‌‌‌منظور تعيين گسترش و توزيع ريشه است. در اين روش يک تخته مستطيل شکل داراى پيچ‌هائى است که عمود بر صفحهٔ درون سوراخ‌هائى به فواصل مساوى روى صفحه پيچ ثابت شده‌اند، به‌طورى که مى‌تواند ريشه‌ها را درون پروفيل‌هاى مکعبى خاک نگهدارد. سپس تخته همراه با مکعب‌هاى خاک درون پيچ‌ها بريده شده و خارج مى‌گردند. خاک‌هاى داخل و محصور بين ميله‌ها را در آب خيسانده و آنگاه به‌طورى که به ريشه‌هاى موجود در داخل خاک صدمه وارد نيايد آنها را مى‌شويند، سپس اين ريشه‌ها را از نظر وزن، طول و ساير مشخصات ارزيابى مى‌کنند (۱۹۷۷)، (شکل سيستم ريشه يک گياه ذرت)، با کاربرد رنگ قرمز کنگو قسمت‌هاى زنده و مرده ريشه‌ها به تفکيک رنگ‌آميزى شده و از هم جدا مى‌شوند. روش شاسى مونوليت اطلاعات کمّى را به‌دست مى‌دهد اما يک روش پرکار و وقت‌گير و پرخرج است.
   روش تخليه رطوبت خاک (Soil moisture depletion method)
تخليه رطوبت خاک ممکن است به‌صورت وزنى (وزن استوانه‌اى از خاک) و يا به کمک دستگاه نوترون متر اندازه‌گيرى شود. اين روش عمق تخليه رطوبت خاک را تعيين مى‌کند. جبهه تخليه رطوبت معمولاً ۱۵ سانتى‌متر از عمق ريشه تجاوز مى‌کند. اين روش سريع است ولى براى تعيين تراکم ريشه و ساير پارامترهاى آن قابل استفاده نيست، زيرا ميزان تخليه آب خاک بستگى به ميزان تبخير و تعرق، پتانسيل آب خاک و مشخصات هيدروليکى آن دارد.
   روش نمونه‌بردارى از عمق خاک (Core sampling method)
در اين روش مقدارى از خاک دست نخورده زمين همراه با ريشه‌هاى موجود در آن از يک منطقهٔ مشخص که از قبل تعيين شده است برداشت مى‌گردد. نمونه‌بردارى‌ها به‌طور عمده توسط لوله‌هاى استوانه‌اى و يا توسط سطل انجام مى‌شود. لازم است تا از هر نقطه مورد آزمايش چند نمونه تهيه شود. اين روش ممکن است به‌صورت مکانيزه درآيد ولى فقط يک روش نيمه کمى است.
   روش مينى‌ريزوترون (Minirhizotron)
در اين روش يک لوله شيشه‌اى که در پروفيل خاک قرار مى‌گيرد، مورد استفاده است. براى مشاهدهٔ ريشه‌زنى از ريشه‌هائى که عمود بر ديوارهٔ لوله رشد مى‌کنند، از نور، آئينه و دوربين تلويزيونى استفاده مى‌شود. نتايج به‌دست آمده از اين روش فقط کمى هستند. مى‌توان از يک جعبه کاشت بذر که يک ديواره آن شيشه‌اى است استفاده نمود و يا اينکه از يک لولهٔ انشعاب که به‌صورت مورب با زاويهٔ ۲۰ تا ۳۰ درجه از خط قائم قرار گرفته و در تاريکى نگهداشته مى‌شود، کمک گرفت. اين وسيله ميزان رشد و نفوذ عمقى ريشه را در جاهائى که ريشه‌ها به لوله برخورد مى‌کنند و به‌سمت پائين آن مى‌رود، معين مى‌کند.
   روش ايزوتوپ راديواکتيو
ايزوتوپ فسفر p۳۲ در عمق‌هاى مختلف خاک قرار داده شده و ميزان عمق ريشه را از طريق شمارش و ثبت ايزوتوپ‌هاى جذب شده توسط ريشه مشخص مى‌کنند. اين روش براى تعيين تراکم ريشه مفيد نيست. در يک روش مشابه از کيسه‌هاى پلاستيکى سوراخ‌دار و محتوى کود ازت که در اعماق مختلف خاک قرار داده مى‌شوند، استفاده مى‌شود. مشاهدهٔ تغييرات ميزان ازت در شاخ و برگ، نتايج قابل مقايسه‌اى را خصوصاً در ارتباط با گندميان به‌دست خواهد داد.
   روش الومترى (Allometry)
در اين روش نسبت‌هاى مختلف گياه را در نظر مى‌گيرند که در اين مورد نسبت ساقه به ريشه (S/R) مورد نظر است. رشد زياد قسمت‌هاى فوقانى گياه، رشد نسبتاً زياد ريشه را به همراه دارد. اندازه‌گيرى ارتفاع گياه سويا، عمق ريشه‌هاى گياه را در خاک‌هاى آبى و ديم و خاک‌هاى عارى از موانع تعيين خواهد نمود. عمق ريشه در مرحلهٔ V۳ (مرحله‌اى از رشد رويشى که گياه داراى سه برگ باز شده است) دو برابر ارتفاع گياه است و اين نسبت تا موقع نمو غلاف ادامه مى‌يابد، در آن موقع عمق ريشه ۴/۱ برابر طول گياه مى‌شود. در شرايط فارياب، وزن ريشه‌هاى سويا در عمق‌ها ۱۵-۰ سانتى‌مترى در حدود ۱۵% بيشتر بود. ريشه‌دهى در ۲۲ نژاد از گراس‌هاى چندساله به‌صورت آلومتريک است. روش آلومترى در مواردى که موانعى در نيم‌رخ خاک وجود داشته باشد گمراه‌کننده است، چون اين موانع نسبت S/R را تغيير نمى‌دهند ولى سبب ايجاد تغييرات چشم‌گيرى در موقعيت انبوه ريشه مى‌شوند.
براى مشخص کردن ريشه‌زني، اکثر مطالعات هم با وزن تر و هم با وزن خشک ريشه انجام شده است، اما بين وزن ريشه با جذب آب و مواد غذائى که هدف اصلى مطالعات ريشه است رابطهٔ ضعيفى وجود دارد. ريشه‌هاى ظريف و جوان، به‌خصوص منطقه تارهاى کشنده، تأثير زيادى در جذب عناصر غذائى دارند. تارهاى کشنده به حدود چند ميلى‌مترى و حداکثر يک تا چند سانتى‌مترى نوک ريشه محدود مى‌شوند. اين تارها بلافاصله پس از طويل شدن سلول‌هاى سبز ريشه تشکيل مى‌شوند. تعداد و سرعت تشکيل تارهاى کشنده در دماى ۲۶ درجه سانتى‌گراد از ۱۵ درجه سانتى‌گراد بيشتر بوده اما مدت حيات آنها در درجه حرارت‌هاى فوق به ترتيب ۴۰ و ۵۵ ساعت بود. اين امر نشان‌دهندهٔ سرعت ثابت ايجاد تارهاى کشندهٔ ريشه براى گونه‌هاى معين مى‌باشد. طول منطقه تارهاى کشنده تا حدى به ژنوتيپ و محيط بستگى دارد. بازده جذب ريشه‌‌ها را از طريق تعيين تراکم ريشه (طول ريشه در واحد حجم خاک) و يا سطح ريشه بهتر از طول ريشه مى‌توان برآورد نمود.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
وسایل سرمایشی , تایمز او اسرائیل , مجله بین الملل مهر , دبیرخانه طرح ملی گوهرشاد , سعید اسدی , غیرمستقیم , انیمشن «اسب‌های پنجره‌ای: مکاشفه رزی مینگ در اشعار فارسی» , نمایش مستند A157 در فرانسه , بازی با رنگ , کانون فرهنگی هنری مساجد ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / جشن‌های آتش, مهرگان: جشن مهرگان, چله, شب یلدا, جشن سده, پنجه, چهارشنبه سوری: همراه با پژوهشی درباره , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ همسفر پیشرو آریان‌پور: انگلیسی ـ فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / داستانهای آسمانی در محجه‌البیضاء , بانک اطلاعاتی کتاب / فلز و شیشه: هشت نمایشنامه از گروه تاتربازی , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت پرورش ماهیان آب شیرین , بانک اطلاعاتی کتاب / روان‌شناسی اجتماعی (رشته روان‌شناسی) , اقتصاد و بازرگانی , بانک و بیمه , بهره و تنزیل / کلاف سر در گم نرخ سود بانکی , بانک اطلاعاتی کتاب / سی و دو سال مقاومت در زندان‌های شاه: خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) , بانک اطلاعاتی کتاب / حوارات حول المنقذ , سایر , و , و ـ ا / وانگارد ,

برخی منابع مهم خبری
cup.ir کاپ , taraznews.com تراز نیوز , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , farspage.com ویژه‌نامه , salamatnews.com سلامت نیوز , mizanonline.com خبرگزاری میزان , farsnews.ir خبرگزاری فارس , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , asianews.ir روزنامه آسیا , rasad.org رصد ,وبگردی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران - مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور اصحاب هنر و ورزش یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام شد، از سرود رسمی تیم ملی ایران رونمایی گردید.
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی - رئیس جمهور در دیدار با ملی‌پوشام فوتبال ایران از بازیکنان و کادر فنی تقدیر کرد. در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد.
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!