پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ / Thursday, 14 December, 2017

روش تخلیه رطوبت خاک (Soil moisture depletion method)


مشکلات موجود بر سر راه مطالعه ريشه، منجر به ابداع روش‌هاى متعددى گرديد که کارآئى روش‌هاى مطالعه را افزايش داد. اصولاً دو روش براى مطالعه ريشه به‌کار گرفته شده است. روش مستقيم (مطالعه ريشه در مزرعه) و روش غيرمستقيم مانند استفاده از ايزوتوپ‌هاى راديواکتيو و يا تعقيب به‌وسيله رنگ‌آميزي.
   روش نيم‌رخ‌هاى بريده (Trench profile) شده
روش نيم‌رخ‌هاى بريده شده که در مطالعات کلاسيک به‌وسيله (ويور) در سال ۱۹۲۶ معرفى شده است با تغييراتى هنوز هم مورد استفاده است. اين روش شامل حفر يک برش است که به‌طور عمودى در داخل رديف و يا کنار يک بوته منفرد حفر مى‌‌شود و سطح قابل مشاهدهٔ آن ترسيم و يا عکس‌بردارى مى‌گردد.
   روش شاسى مونولايت (Framed monolith)، تخته پيچ‌دار (Pinboard method)
روشى شاسى مونولايت، يک نيم‌رخ بريده شده محدود به‌‌‌منظور تعيين گسترش و توزيع ريشه است. در اين روش يک تخته مستطيل شکل داراى پيچ‌هائى است که عمود بر صفحهٔ درون سوراخ‌هائى به فواصل مساوى روى صفحه پيچ ثابت شده‌اند، به‌طورى که مى‌تواند ريشه‌ها را درون پروفيل‌هاى مکعبى خاک نگهدارد. سپس تخته همراه با مکعب‌هاى خاک درون پيچ‌ها بريده شده و خارج مى‌گردند. خاک‌هاى داخل و محصور بين ميله‌ها را در آب خيسانده و آنگاه به‌طورى که به ريشه‌هاى موجود در داخل خاک صدمه وارد نيايد آنها را مى‌شويند، سپس اين ريشه‌ها را از نظر وزن، طول و ساير مشخصات ارزيابى مى‌کنند (۱۹۷۷)، (شکل سيستم ريشه يک گياه ذرت)، با کاربرد رنگ قرمز کنگو قسمت‌هاى زنده و مرده ريشه‌ها به تفکيک رنگ‌آميزى شده و از هم جدا مى‌شوند. روش شاسى مونوليت اطلاعات کمّى را به‌دست مى‌دهد اما يک روش پرکار و وقت‌گير و پرخرج است.
   روش تخليه رطوبت خاک (Soil moisture depletion method)
تخليه رطوبت خاک ممکن است به‌صورت وزنى (وزن استوانه‌اى از خاک) و يا به کمک دستگاه نوترون متر اندازه‌گيرى شود. اين روش عمق تخليه رطوبت خاک را تعيين مى‌کند. جبهه تخليه رطوبت معمولاً ۱۵ سانتى‌متر از عمق ريشه تجاوز مى‌کند. اين روش سريع است ولى براى تعيين تراکم ريشه و ساير پارامترهاى آن قابل استفاده نيست، زيرا ميزان تخليه آب خاک بستگى به ميزان تبخير و تعرق، پتانسيل آب خاک و مشخصات هيدروليکى آن دارد.
   روش نمونه‌بردارى از عمق خاک (Core sampling method)
در اين روش مقدارى از خاک دست نخورده زمين همراه با ريشه‌هاى موجود در آن از يک منطقهٔ مشخص که از قبل تعيين شده است برداشت مى‌گردد. نمونه‌بردارى‌ها به‌طور عمده توسط لوله‌هاى استوانه‌اى و يا توسط سطل انجام مى‌شود. لازم است تا از هر نقطه مورد آزمايش چند نمونه تهيه شود. اين روش ممکن است به‌صورت مکانيزه درآيد ولى فقط يک روش نيمه کمى است.
   روش مينى‌ريزوترون (Minirhizotron)
در اين روش يک لوله شيشه‌اى که در پروفيل خاک قرار مى‌گيرد، مورد استفاده است. براى مشاهدهٔ ريشه‌زنى از ريشه‌هائى که عمود بر ديوارهٔ لوله رشد مى‌کنند، از نور، آئينه و دوربين تلويزيونى استفاده مى‌شود. نتايج به‌دست آمده از اين روش فقط کمى هستند. مى‌توان از يک جعبه کاشت بذر که يک ديواره آن شيشه‌اى است استفاده نمود و يا اينکه از يک لولهٔ انشعاب که به‌صورت مورب با زاويهٔ ۲۰ تا ۳۰ درجه از خط قائم قرار گرفته و در تاريکى نگهداشته مى‌شود، کمک گرفت. اين وسيله ميزان رشد و نفوذ عمقى ريشه را در جاهائى که ريشه‌ها به لوله برخورد مى‌کنند و به‌سمت پائين آن مى‌رود، معين مى‌کند.
   روش ايزوتوپ راديواکتيو
ايزوتوپ فسفر p۳۲ در عمق‌هاى مختلف خاک قرار داده شده و ميزان عمق ريشه را از طريق شمارش و ثبت ايزوتوپ‌هاى جذب شده توسط ريشه مشخص مى‌کنند. اين روش براى تعيين تراکم ريشه مفيد نيست. در يک روش مشابه از کيسه‌هاى پلاستيکى سوراخ‌دار و محتوى کود ازت که در اعماق مختلف خاک قرار داده مى‌شوند، استفاده مى‌شود. مشاهدهٔ تغييرات ميزان ازت در شاخ و برگ، نتايج قابل مقايسه‌اى را خصوصاً در ارتباط با گندميان به‌دست خواهد داد.
   روش الومترى (Allometry)
در اين روش نسبت‌هاى مختلف گياه را در نظر مى‌گيرند که در اين مورد نسبت ساقه به ريشه (S/R) مورد نظر است. رشد زياد قسمت‌هاى فوقانى گياه، رشد نسبتاً زياد ريشه را به همراه دارد. اندازه‌گيرى ارتفاع گياه سويا، عمق ريشه‌هاى گياه را در خاک‌هاى آبى و ديم و خاک‌هاى عارى از موانع تعيين خواهد نمود. عمق ريشه در مرحلهٔ V۳ (مرحله‌اى از رشد رويشى که گياه داراى سه برگ باز شده است) دو برابر ارتفاع گياه است و اين نسبت تا موقع نمو غلاف ادامه مى‌يابد، در آن موقع عمق ريشه ۴/۱ برابر طول گياه مى‌شود. در شرايط فارياب، وزن ريشه‌هاى سويا در عمق‌ها ۱۵-۰ سانتى‌مترى در حدود ۱۵% بيشتر بود. ريشه‌دهى در ۲۲ نژاد از گراس‌هاى چندساله به‌صورت آلومتريک است. روش آلومترى در مواردى که موانعى در نيم‌رخ خاک وجود داشته باشد گمراه‌کننده است، چون اين موانع نسبت S/R را تغيير نمى‌دهند ولى سبب ايجاد تغييرات چشم‌گيرى در موقعيت انبوه ريشه مى‌شوند.
براى مشخص کردن ريشه‌زني، اکثر مطالعات هم با وزن تر و هم با وزن خشک ريشه انجام شده است، اما بين وزن ريشه با جذب آب و مواد غذائى که هدف اصلى مطالعات ريشه است رابطهٔ ضعيفى وجود دارد. ريشه‌هاى ظريف و جوان، به‌خصوص منطقه تارهاى کشنده، تأثير زيادى در جذب عناصر غذائى دارند. تارهاى کشنده به حدود چند ميلى‌مترى و حداکثر يک تا چند سانتى‌مترى نوک ريشه محدود مى‌شوند. اين تارها بلافاصله پس از طويل شدن سلول‌هاى سبز ريشه تشکيل مى‌شوند. تعداد و سرعت تشکيل تارهاى کشنده در دماى ۲۶ درجه سانتى‌گراد از ۱۵ درجه سانتى‌گراد بيشتر بوده اما مدت حيات آنها در درجه حرارت‌هاى فوق به ترتيب ۴۰ و ۵۵ ساعت بود. اين امر نشان‌دهندهٔ سرعت ثابت ايجاد تارهاى کشندهٔ ريشه براى گونه‌هاى معين مى‌باشد. طول منطقه تارهاى کشنده تا حدى به ژنوتيپ و محيط بستگى دارد. بازده جذب ريشه‌‌ها را از طريق تعيين تراکم ريشه (طول ريشه در واحد حجم خاک) و يا سطح ريشه بهتر از طول ريشه مى‌توان برآورد نمود.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
فرندز , سرتیپ دومی , شکار پرنده , کلینیک تخصصی , اولیاء , ویزیت بیماران , مراسم عمامه گذاری , استفساریه , مسیح علی نژاد , دروغ و سیاه نمایی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / بیماری آسم به زبان ساده , اقتصاد و بازرگانی / بازاریابی / نام‌تجاری / به سوی «برند»های سیاسی , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۲۶ ژوئیه ۱۹۰۸ـ راه سالوادور آلنده برای رسیدن به سوسیالیسم , بانک اطلاعاتی کتاب / آسه برو آسه بیا , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول مقاوم‌سازی ساختمان‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / پژوهش عملیاتی , بانک اطلاعاتی کتاب / سایبانی در کویر , بانک اطلاعاتی کتاب / سیدالشهداء (به ضمیمه شرح خطبه شعبانیه) , بانک اطلاعاتی کتاب / زن اگر این‌گونه می‌بود , بانک اطلاعاتی کتاب / راهیان شعر نو: زندگی و شعر شاعران نوپرداز ایران ,

برخی منابع مهم خبری
tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , ilna.ir ایلنا , tehranpress.com تهران پرس , tabnak.ir تابناک , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , aftabnews.ir آفتاب نیوز , behdashtnews.ir بهداشت نیوز , bartarinha.ir برترینها ,وبگردی
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها