جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ / Friday, 24 November, 2017

دوره اول


- تفاوت‌هاى نثر پهلوى و نثر درى:
تفاوت نثر درى با نثر پهلوى از لحاظ صرف و نحو زياد نيست ـ و هر تفاوتى که هست در شکل لغت و از لحاظ لهجه‌ است، بعصى لغت در پهلوى است که در درى نيست و بالعکس لغاتى در زبان درى است که در پهلوى نيست. در پهلوى ابتدا به ساکن جايز بوده است مانند: ستادن، ستخر، فراسياب، سفنديات، سفندارمت، فريدون و مانند آنها که بعدها به تصور آنکه ابتدا به ساکن محال است به تقليد تازيان آن لغات را با الف آورده‌اند مگر در اشعار که گاه به ضررورت الف حذف شده است ـ و نيز لغاتى بوده است که اول آن الف بوده است چون: اشکمب، اشتر، استر، اَديوِّتکار، اَدِيوار و اَسُور که الف آنها به‌تدريج حذف گرديده و شکم و شتر و ستر و يادگار و يار و اسوار يا سوار گرديده است همچنين حروف اواخر بعضى لغات از ميان رفته است چون: اشکمب، دمب، سمب و خمب که شکم، دم، خم و سم شده است و همچنين بر بعض لغات الفى برافزوده‌اند چون: فريدون، سکندر، پرويز، شکستن، شنودِن، شکنجک، بُرُوک که افريدون و اسکند و اپرويز و اشکستن و اشنيدن و اشکنجه و ابرو آورده‌اند ـ و بعض فعل‌ها مرکب بوده است چون: اوفستن، اوفتادن، اوفراشتن، اوفکندن، اوفزودن، اوسپارتن و غيره که افتادن، فتادن، افراشت و فراشتن و افکندن و فکندن، افزودن و فزودن و سپردن شده و حرف (او) را که به ‌معناى (بر) است بعدها جزء فعل شمرده شده است (اَوْ ـ در زبان پهلوى به‌معنى 'بر' استعلابى است در زبان دري)
در بعض افعال تصرف لهجه‌ شده است چون فعل 'کردن' که تمام صيغه‌هاى آن به پهلوى شمالى با ثانى 'را' صرف مى‌شده است و در درى صيغهٔ ماضى چنين است اما باقى صيغه‌ها با حرف ثانى 'نون' صرف مى‌شود ـ همچنين است فعل 'خفتن' که در علاوه بر آن فعل 'خسپيدن' و 'خفسيدن' و 'خفتيدن' و 'خوابيدن' و متعدى آن 'خوابنيدن، خوابانيدن' هم علاوه شده است. در پهلوى هر کلمه‌اى که آخر آن الف يا واو يا يا باشد گافى بعد از آن مى‌آورده‌اند چون: داناک، بروک، خانيک که در درى بيشتر کاف‌هاى مذکور که ظاهراً در پهلوى بين کاف و گاف پارسى تلفظ مى‌شده، حذف گرديده است و دانا و ابرو و خانى (خانه به ‌معنى سرچشمه است) شده. در چند لغت، آن کاف‌ها باقى مانده است چون: سوزاک، نياک، اژدهاک (متقدمان در شعر آورده‌اند ـ رجوع کنيد به: لغات‌الفرس اسدى نسخهٔ نخجوانى لغات: و اژدهاک)، نزديک،مرده‌ريک، سوک، دوک، تاريک، باريک و نيز در پهلوى در آخر بعض لغات مصغّر که امروز هاء غيرملفوظ ديده مى‌شود کافى که بين کاف تازى و پارسى بوده است قرار داشته چون: بندک، دستک و گندک که بنده و دسته و گنده شده و گاهى هم آن کاف باقى مانده است چون: کنيزک و مردک و کودک و ريدک و غيره.
و بعضى لغات بوده است که به الف يا واو ختم مى‌شده و ياء آخر آنها در غالب املا‌ها حذف گرديده است چون: خذاي، کذاي، راى (۱) ، اندرواي(۲) ، شوى ، خسروى که خدا و گدا ورا و اندروا و درا و شور خسرو شده است(۳) و غالب حروفى که آخر آن در زبان درى به هاء ملفوظ 'هاء اصلي' تمام مى‌شود در پهلوى آن 'ها' به 'سين' مهمله تلفظ گرديده است چون گاس (گاه) وُناس (گاه) وُناس (گناه)، ماس (ماه)، پاتفراس (بادافراه)، مس کس (مه، که) و غيره.
(۱) . را به معنى (براي) و از علائم مفعول‌به و مفعول له بى‌واسطه و گاهى به ‌معنى از، و گاه به‌جاى به اضافى و گاهى هم در مفعول به ‌واسطه درآيد.
(۲) . اندرواى: مرکب است از 'اندر' و 'واي' و در زبان پهلوى هوا را 'واي' گويند، اين لغت به ‌‌معنى معلق در هوا است و در درى کنايه از بى‌تکليفى است و 'دل‌اندرواي' در ادبيات درى مکرر آمده است.
(۳) . در نثر قديم که تحرير نيز قديم باشد ديده شده که هر لغتى که در اصل پهلوى آخر آن کاف بوده و حذف شده و الف باقيمانده ـ يا واو باقى مانده در صورت جمع‌ فقط الف و نون بر آن افزوده و يائى زياد نمى‌کرده‌اند چون: ناسزا آن و دانا آن و بينا آن و کندا آن و در لغات عربي، بنا آن، قنا آن ـ و: آهوان، ابروان و هر لغتى که در اصل يائى در آخرش بوده است آن يا را در جمع آورده‌اند چون خدايان و گدايان و ياوه‌درايان و غزلسرايان و جويان، و پويان و جعدمويان و مرده‌شويان و غيره و هرجا کاف باقى بوده است به کاف چون: نياکان، ولى بعدها همهٔ اين لغات از قاعدهٔ اصل افتاده است و علت آنها نادانى نساخ و چهل معلمان بوده است نه تطور طبيعي.
بعض لغات در عهد ساسانيان داراى دو معنى بوده است و بعدها يکى از آن معانى از بين رفته است مانند لفظ 'وناس ـ گناه' که هم به ‌معنى مصيبت و هم به ‌معنى ضرر بوده است، و امروز وناس به‌ معنى اخير در زبان ارمنى باقى است ـ ليکن از زبان درى مفقود شده است. و هرمزد که هم نام خاص و هم اسم باريتعالى بوده است و امروز تنها نام خاص است و فعل 'شدن' که به ‌معنى رفتن و مردن بوده و اکنون به ‌معنى صيرورت است و بعض فعل‌ها هم از ميان‌رفته يا در درى نبوده چون فعل 'سهستن' که به‌ معنى ديدن و صلاح انديشيدن بوده است و 'پيچيدن' که بعضى آهنجيدن و آختن بوده و از ميان رفته است، و فعل 'گشفتن' به ‌معنى پراکنده کردن و پريشان شدن (هم لازم و هم متعدي) بوده و جز در اشعار دورهٔ اول در ساير آثار درى ديده نشده و کلمهٔ 'پرکست‌باذ' به ‌معنى معاذالله و خدانکرده که جز در نثر بلعمى در يک مورد و در يکى دو شعر قديم ديگر ديده نشده است.
ضماير و کلمات ربط و قيود زيادى نيز در پهلوى بوده است که در درى نيست و يا تغيير شکل داده است و نمونهٔ آن، لغات ذيل است:
اماخ و شماخ (ما و شما) اپى 'ابي، بي' اپاچ 'باز' ، 'کو' به‌جاى 'که' ربطيه (و اين غير از 'کي' موصوله است که در حکم ضمير است)، آنيک (ديگر)، اپاريک (ديگر)، اپاک (ابا، با)، گيواک (جاي)، پَتْ (بي، به)، مى (مه،م) که ميم نهى باشد، ستاذ (است، اِ)، نَزْدِست (نخست)، هَروسَپ (هر، هر همه)، اَوْ (بر) (بر استعلائيه چنانکه گذشت) و هگرز(۴) (هرگز)، چيون (چون) و غيره و غيره.... و اين سواى لغاتى است که در دو زبان تفاوت اصلى دارند.
(۴) . هگرز قديمى‌تر از 'هرگز' است، ولى شمس قيس گويد در لغت درى 'هگرز' فصيح نيست. (المعجم ص: ۲۷۷)
در زبان اوستا و فرس باستانى تذکير و تأنيت و خنثى در لغات داراى علامت‌هائى بوده است و در زبان پهلوى نيز گاهى در ذوى‌العقول به‌وسيلهٔ 'وک' علامت تأنيت به‌کار مى‌رفته است چون 'شترپوان ـ شهربان' به‌ معنى صاحب مملکت و 'شترپوانک ـ شهربانو' به ‌معنى ملکه و صاحبهٔ مملکت ـ و نيز علامتى بوده است که ما آن را از ادات تصغير مى‌شماريم و آن 'يِژکْ' است که در زبان درى 'يژه، يزه، يچه، يجه، چه' شده است و گويا اين علامت هم از علامات تأنيث بوده است و در زبان درى هم شواهدى در اين معنى هست چنانکه در مورد 'کنيزک' و 'دوشيزه' مى‌بينيم و بيهقى در ترجمهٔ بيعت‌نامهٔ سطان مسعود ترجمهٔ اين عبارت:
'وَحَقُِ اَهْلِ بَيْتِهِ الطّاهِرين وَ اَصْحابِه المُنْتَخبين و اَزْواجَه الطّاهرات' گويد: 'به حق اهل بيت او که پاکانند و اصحاب او که برگزيدگانند و ازواج او که پاکيزهايند' (ص ۳۱۶ بيهقي) که پاکيزه را در برابر پاک مؤنث آورده است، و نيز علامت تأنيث ديگرى هم بوده و آن 'ايک' است مانند 'نر' يعنى مذکر و 'نريک' يعنى مؤنث، و در زبان درى اين علامات از ميان رفته و نرى و مادگى هر جنس را با لغتى خاص معلوم مى‌دارند چون 'زن' و 'مرد' و 'دختر' و 'پسر' و در حيوانات و اشجار نيز با افزودن لفظ 'نر' و 'ماده' اين معنى را معين مى‌کنند چون شير نر و پيل ماده و غيره.
- قديمى‌ترين آثار به زبان درى:
از قرار معلوم مردم ايران بعد از غلبهٔ عرب بر ايران به زبان و لهجه‌هاى مختلف فارسى سخن گفته و شعر سروده و چيز مى‌نوشته‌اند - اما پيشتر از قرن سوم هجرى آثارى از زبان درى که قابل ذکر باشد به ما نرسيده، و قديمى‌ترين آثار اين زبان، اشعارى است که از حنظلهٔ بادغيسى و محمدبن‌وصيف سکزى و بسّام کُرد خارجى و محمدبن‌مَخْلد که اولى گويند معاصر صفاريان (رجوع شود به: تاريخ سيستان مقدمه صفحه (مج) و متن کتاب) بوده‌اند به ما رسيده است.
نثر درى بى‌شُبهه در همين ايام يعنى در اواخر قرن سوم هجرى وجود داشته و مکاتبات يا رسالاتى در اين زبان موجود بوده است که به ما نرسيده و قديمى‌ترين کتب فارسى درى که در دست ما است از قرن چهارم هجرى بالاتر نيست.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کاراته سبک وادوریو , مرگ 2 معتاد , انتخابات سازمان نظام پزشکی , جشنواره ویدیویی شهر , پشتکار , اعتبارات سفر هیات دولت , جام باشگاه‌های واترپلوی آسیا , جاده دماوند , نعمت چگینی , کارت پستال های الکترونیکی , بازار پسته ایران , سرانه فضای سبز شهری , 21 ماه رمضان , طرفداران هادی , فراکسیون ورزش مجلس , سهمیه نوروز , آی دوغموش , دیکتاتور سابق شیلی , سال سرنوشت , حاشیه رودخانه دارآباد , راکت القاهر , هیأت ترکیه , خانه و مدرسه , MustSeeIran , ایمان به خدا , رضا پدیدار , روستا ی مسکوپا , دیدار کری و ظریف , خوانندگان پر فروش , کاراته کای بندرلنگه , افتتاح پردیس , دفتر شعر , شکرالله حسن بیگی , 19 بهمن , شهر جزیره , اصلاح جرایم , آقچه لی , بازی گوشی , رئیس‌جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین , ویکاو رویسین , ساکنان موصل , تجهیز داعش , رولت سوسی , تعطیلی واحدهای صنعتی , ناصرعلی سعادت , غار گپینگ‌گیل , مدیر سینما آزادی , لیدا وعیدی , گیاهان دریایی , نیویرک تایمز ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / نتایج آمارگیری از آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور سال 1383 , بانک اطلاعاتی کتاب / PreTest pathophysiology: preTest self-assessment and review , بانک اطلاعاتی کتاب / کاملترین خودآموز و تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد قسمت اول (فصلهای 1 تا 4) شامل: مفاهیم درس و مثال، تشریح کلیه تمرین , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت مراکز استریلیزاسیون، رختشویخانه و مواد زاید در بیمارستانها , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / نویسنده / نخستین انسان تاریخ , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ تشریحی واژگان مولتی‌مدیا و اینترنت , دین و اندیشه / دین و مذهب / اولیاءالله / با ایوب(ع) تا مقام صابران , خانه و خانواده / تعلیم و تربیت / کودکان / لجبازی کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه سازمانی شهرداری‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان فارسی (راهبردهای یاددهی - یادگیری) , سیاسی / جهان / کشورها / آغازی بر پایان اسرائیل , ورزشی / فوتبال / فوتبال جهان / ۱۲ ماه با فوتبال , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد نظری / تعریف صنعت از بایدها و نبایدها نمی‌تواند ما را محدود کند , بانک اطلاعاتی کتاب / هم شعر بخوان, هم رنگ کن , بانک اطلاعاتی کتاب / گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان (نوجوانان) , بانک اطلاعاتی کتاب / دلیران نامدار کربلا: حربن ریاحی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده جامعه‌شناسی (2) سال سوم انسانی: 350 پرسش چهارگزینه‌ای از مولفان، سوال‌های کنکور سال 86 با پاسخ تشریحی , بانک اطلاعاتی کتاب / روش و منش عالمان دین , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / نویسنده / شهید کامران کمالی سروستانی , بانک اطلاعاتی کتاب / زمین‌شناسی نفت ,

برخی منابع مهم خبری
boursenews.ir بورس نیوز , bazarnews.ir بازارنیوز , qudsonline.ir روزنامه قدس , cinemapress.ir سینما پرس , click.ir کلیک , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , asriran.com عصرایران , puyesh.net پویش , ilna.ir ایلنا , fartaknews.ir فرتاک نیوز , bankvarzesh.com بانک ورزش , karyab.net کاریاب , baharnews.ir بهارنیوز , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , borhan.ir برهان , farsnews.ir خبرگزاری فارس , shabakeh-mag.com مجله شبکه , tarashe.com تراشه , tejaratnews.com تجارت نیوز , zoomit.ir زومیت , ictpress.ir آی سی تی , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , siasatrooz.ir سیاست روز , sena.ir سنا , sedayiran.com صدای ایران , kayhan.ir روزنامه کیهان , armandaily.ir روزنامه آرمان ,وبگردی
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید - موضوعی نگران کننده تر از کاوش این مجموعه در گوشی رانندگان همکارش که این تصور را به وجود می‌آورد که دیر یا زود نشانه‌های مشابهی از واکاوی گوشی مسافران توسط ایشان منتشر خواهد شد یا حتی از آن بدتر، با افشا یا لو رفتن بخشی از اطلاعاتی که در نتیجه سرک کشی این تاکسی ها به گوشی های هوشمند جمع شده و خواهد شد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشورمان است؟!
یک جودوکار دیگر پناهنده شد
یک جودوکار دیگر پناهنده شد - محمد رشنونژاد یکی از جودوکاران جوان و با آتیه ایران، 6 ماه پیش موفق به کسب مدال نقره آسیا در رده بزرگسالان شد. وی سال گذشته با انتقاد از وضعیت نابسامان خود و عدم توجه کافی مسئولان فدراسیون و ورزش ایران، از قصد خود برای حراج مدال‌هایش خبر داده بود!
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
پربازدیدها