یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 24 September, 2017

دوره اول


- تفاوت‌هاى نثر پهلوى و نثر درى:
تفاوت نثر درى با نثر پهلوى از لحاظ صرف و نحو زياد نيست ـ و هر تفاوتى که هست در شکل لغت و از لحاظ لهجه‌ است، بعصى لغت در پهلوى است که در درى نيست و بالعکس لغاتى در زبان درى است که در پهلوى نيست. در پهلوى ابتدا به ساکن جايز بوده است مانند: ستادن، ستخر، فراسياب، سفنديات، سفندارمت، فريدون و مانند آنها که بعدها به تصور آنکه ابتدا به ساکن محال است به تقليد تازيان آن لغات را با الف آورده‌اند مگر در اشعار که گاه به ضررورت الف حذف شده است ـ و نيز لغاتى بوده است که اول آن الف بوده است چون: اشکمب، اشتر، استر، اَديوِّتکار، اَدِيوار و اَسُور که الف آنها به‌تدريج حذف گرديده و شکم و شتر و ستر و يادگار و يار و اسوار يا سوار گرديده است همچنين حروف اواخر بعضى لغات از ميان رفته است چون: اشکمب، دمب، سمب و خمب که شکم، دم، خم و سم شده است و همچنين بر بعض لغات الفى برافزوده‌اند چون: فريدون، سکندر، پرويز، شکستن، شنودِن، شکنجک، بُرُوک که افريدون و اسکند و اپرويز و اشکستن و اشنيدن و اشکنجه و ابرو آورده‌اند ـ و بعض فعل‌ها مرکب بوده است چون: اوفستن، اوفتادن، اوفراشتن، اوفکندن، اوفزودن، اوسپارتن و غيره که افتادن، فتادن، افراشت و فراشتن و افکندن و فکندن، افزودن و فزودن و سپردن شده و حرف (او) را که به ‌معناى (بر) است بعدها جزء فعل شمرده شده است (اَوْ ـ در زبان پهلوى به‌معنى 'بر' استعلابى است در زبان دري)
در بعض افعال تصرف لهجه‌ شده است چون فعل 'کردن' که تمام صيغه‌هاى آن به پهلوى شمالى با ثانى 'را' صرف مى‌شده است و در درى صيغهٔ ماضى چنين است اما باقى صيغه‌ها با حرف ثانى 'نون' صرف مى‌شود ـ همچنين است فعل 'خفتن' که در علاوه بر آن فعل 'خسپيدن' و 'خفسيدن' و 'خفتيدن' و 'خوابيدن' و متعدى آن 'خوابنيدن، خوابانيدن' هم علاوه شده است. در پهلوى هر کلمه‌اى که آخر آن الف يا واو يا يا باشد گافى بعد از آن مى‌آورده‌اند چون: داناک، بروک، خانيک که در درى بيشتر کاف‌هاى مذکور که ظاهراً در پهلوى بين کاف و گاف پارسى تلفظ مى‌شده، حذف گرديده است و دانا و ابرو و خانى (خانه به ‌معنى سرچشمه است) شده. در چند لغت، آن کاف‌ها باقى مانده است چون: سوزاک، نياک، اژدهاک (متقدمان در شعر آورده‌اند ـ رجوع کنيد به: لغات‌الفرس اسدى نسخهٔ نخجوانى لغات: و اژدهاک)، نزديک،مرده‌ريک، سوک، دوک، تاريک، باريک و نيز در پهلوى در آخر بعض لغات مصغّر که امروز هاء غيرملفوظ ديده مى‌شود کافى که بين کاف تازى و پارسى بوده است قرار داشته چون: بندک، دستک و گندک که بنده و دسته و گنده شده و گاهى هم آن کاف باقى مانده است چون: کنيزک و مردک و کودک و ريدک و غيره.
و بعضى لغات بوده است که به الف يا واو ختم مى‌شده و ياء آخر آنها در غالب املا‌ها حذف گرديده است چون: خذاي، کذاي، راى (۱) ، اندرواي(۲) ، شوى ، خسروى که خدا و گدا ورا و اندروا و درا و شور خسرو شده است(۳) و غالب حروفى که آخر آن در زبان درى به هاء ملفوظ 'هاء اصلي' تمام مى‌شود در پهلوى آن 'ها' به 'سين' مهمله تلفظ گرديده است چون گاس (گاه) وُناس (گاه) وُناس (گناه)، ماس (ماه)، پاتفراس (بادافراه)، مس کس (مه، که) و غيره.
(۱) . را به معنى (براي) و از علائم مفعول‌به و مفعول له بى‌واسطه و گاهى به ‌معنى از، و گاه به‌جاى به اضافى و گاهى هم در مفعول به ‌واسطه درآيد.
(۲) . اندرواى: مرکب است از 'اندر' و 'واي' و در زبان پهلوى هوا را 'واي' گويند، اين لغت به ‌‌معنى معلق در هوا است و در درى کنايه از بى‌تکليفى است و 'دل‌اندرواي' در ادبيات درى مکرر آمده است.
(۳) . در نثر قديم که تحرير نيز قديم باشد ديده شده که هر لغتى که در اصل پهلوى آخر آن کاف بوده و حذف شده و الف باقيمانده ـ يا واو باقى مانده در صورت جمع‌ فقط الف و نون بر آن افزوده و يائى زياد نمى‌کرده‌اند چون: ناسزا آن و دانا آن و بينا آن و کندا آن و در لغات عربي، بنا آن، قنا آن ـ و: آهوان، ابروان و هر لغتى که در اصل يائى در آخرش بوده است آن يا را در جمع آورده‌اند چون خدايان و گدايان و ياوه‌درايان و غزلسرايان و جويان، و پويان و جعدمويان و مرده‌شويان و غيره و هرجا کاف باقى بوده است به کاف چون: نياکان، ولى بعدها همهٔ اين لغات از قاعدهٔ اصل افتاده است و علت آنها نادانى نساخ و چهل معلمان بوده است نه تطور طبيعي.
بعض لغات در عهد ساسانيان داراى دو معنى بوده است و بعدها يکى از آن معانى از بين رفته است مانند لفظ 'وناس ـ گناه' که هم به ‌معنى مصيبت و هم به ‌معنى ضرر بوده است، و امروز وناس به‌ معنى اخير در زبان ارمنى باقى است ـ ليکن از زبان درى مفقود شده است. و هرمزد که هم نام خاص و هم اسم باريتعالى بوده است و امروز تنها نام خاص است و فعل 'شدن' که به ‌معنى رفتن و مردن بوده و اکنون به ‌معنى صيرورت است و بعض فعل‌ها هم از ميان‌رفته يا در درى نبوده چون فعل 'سهستن' که به‌ معنى ديدن و صلاح انديشيدن بوده است و 'پيچيدن' که بعضى آهنجيدن و آختن بوده و از ميان رفته است، و فعل 'گشفتن' به ‌معنى پراکنده کردن و پريشان شدن (هم لازم و هم متعدي) بوده و جز در اشعار دورهٔ اول در ساير آثار درى ديده نشده و کلمهٔ 'پرکست‌باذ' به ‌معنى معاذالله و خدانکرده که جز در نثر بلعمى در يک مورد و در يکى دو شعر قديم ديگر ديده نشده است.
ضماير و کلمات ربط و قيود زيادى نيز در پهلوى بوده است که در درى نيست و يا تغيير شکل داده است و نمونهٔ آن، لغات ذيل است:
اماخ و شماخ (ما و شما) اپى 'ابي، بي' اپاچ 'باز' ، 'کو' به‌جاى 'که' ربطيه (و اين غير از 'کي' موصوله است که در حکم ضمير است)، آنيک (ديگر)، اپاريک (ديگر)، اپاک (ابا، با)، گيواک (جاي)، پَتْ (بي، به)، مى (مه،م) که ميم نهى باشد، ستاذ (است، اِ)، نَزْدِست (نخست)، هَروسَپ (هر، هر همه)، اَوْ (بر) (بر استعلائيه چنانکه گذشت) و هگرز(۴) (هرگز)، چيون (چون) و غيره و غيره.... و اين سواى لغاتى است که در دو زبان تفاوت اصلى دارند.
(۴) . هگرز قديمى‌تر از 'هرگز' است، ولى شمس قيس گويد در لغت درى 'هگرز' فصيح نيست. (المعجم ص: ۲۷۷)
در زبان اوستا و فرس باستانى تذکير و تأنيت و خنثى در لغات داراى علامت‌هائى بوده است و در زبان پهلوى نيز گاهى در ذوى‌العقول به‌وسيلهٔ 'وک' علامت تأنيت به‌کار مى‌رفته است چون 'شترپوان ـ شهربان' به‌ معنى صاحب مملکت و 'شترپوانک ـ شهربانو' به ‌معنى ملکه و صاحبهٔ مملکت ـ و نيز علامتى بوده است که ما آن را از ادات تصغير مى‌شماريم و آن 'يِژکْ' است که در زبان درى 'يژه، يزه، يچه، يجه، چه' شده است و گويا اين علامت هم از علامات تأنيث بوده است و در زبان درى هم شواهدى در اين معنى هست چنانکه در مورد 'کنيزک' و 'دوشيزه' مى‌بينيم و بيهقى در ترجمهٔ بيعت‌نامهٔ سطان مسعود ترجمهٔ اين عبارت:
'وَحَقُِ اَهْلِ بَيْتِهِ الطّاهِرين وَ اَصْحابِه المُنْتَخبين و اَزْواجَه الطّاهرات' گويد: 'به حق اهل بيت او که پاکانند و اصحاب او که برگزيدگانند و ازواج او که پاکيزهايند' (ص ۳۱۶ بيهقي) که پاکيزه را در برابر پاک مؤنث آورده است، و نيز علامت تأنيث ديگرى هم بوده و آن 'ايک' است مانند 'نر' يعنى مذکر و 'نريک' يعنى مؤنث، و در زبان درى اين علامات از ميان رفته و نرى و مادگى هر جنس را با لغتى خاص معلوم مى‌دارند چون 'زن' و 'مرد' و 'دختر' و 'پسر' و در حيوانات و اشجار نيز با افزودن لفظ 'نر' و 'ماده' اين معنى را معين مى‌کنند چون شير نر و پيل ماده و غيره.
- قديمى‌ترين آثار به زبان درى:
از قرار معلوم مردم ايران بعد از غلبهٔ عرب بر ايران به زبان و لهجه‌هاى مختلف فارسى سخن گفته و شعر سروده و چيز مى‌نوشته‌اند - اما پيشتر از قرن سوم هجرى آثارى از زبان درى که قابل ذکر باشد به ما نرسيده، و قديمى‌ترين آثار اين زبان، اشعارى است که از حنظلهٔ بادغيسى و محمدبن‌وصيف سکزى و بسّام کُرد خارجى و محمدبن‌مَخْلد که اولى گويند معاصر صفاريان (رجوع شود به: تاريخ سيستان مقدمه صفحه (مج) و متن کتاب) بوده‌اند به ما رسيده است.
نثر درى بى‌شُبهه در همين ايام يعنى در اواخر قرن سوم هجرى وجود داشته و مکاتبات يا رسالاتى در اين زبان موجود بوده است که به ما نرسيده و قديمى‌ترين کتب فارسى درى که در دست ما است از قرن چهارم هجرى بالاتر نيست.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سلاح قاچاق , مهربان سبزپوش , وارت خارجه چین , بررسی موانع سرمایه گذاری در کرمانشاه , سرخیو راموس , علی اصغر ناظری پور , تأمین آب , استارت ویکند , اشگذر , بازگشایی شد , روش‌های درمانی , وبگردب , سینمای یران , خودروتریلر , بدافزار , پردیس‌های سینمایی , قرارداد میلیاردی , شرق؛ , احمدی نزاد , جوان ترین خودکشی , خودهوشمندانه , منازل تخریبی , نمازحمعه قشم , سندرم پلی کیستیک , علی دیواندری , دیر شدن , گوشت شتر , فاخرترین سریال , طرح جامع کلان‌شهرها , هفته دهیاری ها , صادرت فولاد , محمد طلوعی , پیام دکتر ضیائی , ماه و زمین , واگن اسبی , همسر پنهانی , تعطیلی واحدها , چوب خام , شیرخانلو , 31فروردین , بیمارستان‌های زنجیره‌ای , خسارات شدید گردباد فیجی , دغدغه , صوبه ممنوعیت فعالیت پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی , بغداد , ذخیره اطلاعات , سالن ورزشی , ملی جمهوری عربی سوریه , راز امام , ایمنی بدن ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / احکام آموزشی ویژه بانوان: سطح 1: بر اساس فتاوای مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم , علم و زندگی / نجوم / دانستنیهای نجومی , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان عمومی برای مقاطع مختلف دانشگاهی , بانک اطلاعاتی کتاب / The practice of english language teaching , ورزشی / فوتبال / تبعات یک شکست ورزشی/دو دستگی در پرسپولیس , بانک اطلاعاتی کتاب / روش سینک در حل معادلات دیفرانسیل , علم و زندگی / آموزش و پرورش / آموزش عالی / دانشگاه اسلامی!! , بانک اطلاعاتی کتاب / ش ر م: مجموعه شعر , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب کوچک خرد: زندگی از دریچه‌ی حکمت , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای زائران مکه و مدینه , بانک اطلاعاتی کتاب / رنگها , نشریات و مطبوعات / طنز و سرگرمی / ماهنامه گل آقا / گل آقا ـ سال هفدهم، شماره ۵، مرداد ۱۳۸۶ , بانک اطلاعاتی کتاب / 135 نور فاطمه علیهاالسلام در قرآن , بانک اطلاعاتی کتاب / یاد استاد: مصاحبه‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب مجموعه نکات ویژه: پیش‌دانشگاهی، رشته‌ی انسانی، شماره 10، سال 85-84 , بانک اطلاعاتی کتاب / آخرین راز شاد زیستن: پیرو قلب خود باشید , بانک اطلاعاتی کتاب / عنایات حضرت مهدی (عج) به علما و طلاب: ارشادها، تشویقها، فرمانها، اخطارها، بخششها، کمکها , خانه و خانواده / آموزش همگانی / مصرف بهینه / ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی , بانک اطلاعاتی کتاب / جامعه در حرم: نگرشی بر زیارت جامعه , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / باقراصفهانی ,

برخی منابع مهم خبری
dana.ir دانا , ifnam.com ایفنام , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , taghrib.ir مجمع جهانی تقریب , eghtesadoma.com اقتصادوما , bukharamag.com بخارا , chtn.ir میراث آریا , niniban.com نی نی بان , asrekhodro.com عصر خودرو , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , nano.ir فناوری نانو , irinn.ir شبکه خبر , payamno.com پیام نو , 24onlinenews.ir 24 , nay.ir نی , cinemafarda.com سینما فردا , fairna.ir فیرنا , shefanews.com شفا نیوز , tazeh.net تازه , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , fardanews.com فردا نیوز , arannews.ir آران , armandaily.ir روزنامه آرمان , ut.ac.ir دانشگاه تهران , ghasednews.ir قاصد , seemab.ir سیماب , shahrkhabar.ir شهرخبر , mehrnews.com خبرگزاری مهر , namanews.com نما ,وبگردی
آغداش تو را سننه !؟
آغداش تو را سننه !؟ - علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر اخیرا نامه ای به روسای قوای سه گانه و وزرای ارشاد و اطلاعات و نیز فرمانده ‏ناجا ‏درباره 500 اثر هنری ضبط شده در این فرهنگستان نوشته است.‏
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب - فیلم پخش شدن محموله تریاک کف جاده و جمع کردن توسط مردم!
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم - رامبد جوان همسر سوم خود نگار جواهریان را به خندوانه دعوت کرد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
 اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد
اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد - مراسم افتتاحیه فیلم «ساعت 5 عصر» اولین ساخته مهران مدیری در حالی برگزار شد که شهرزاد دختر این کارگردان نیز در مراسم حضور داشت و برای اولین بار است که دختر مهران مدیری در چنین مراسمی حضور می یابد.
    پربازدیدها