جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ / Friday, 20 October, 2017

در وصف خاک مقدسی که از بالین حضرت ختمی مرتبت آورده بود


صبح وارم کفتابی در نهان آورده‌ام    آفتابم کز دم عیسی نشان آورده‌ام
عیسیم از بیت معمور آمده وز خوان خلد    خورده قوت وزله اخوان را ز خوان آورده‌ام
هین صلای خشک ای پیران تر دامن که من    هر دو قرص گرم و سرد آسمان آورده‌ام
طفل زی مکتب برد نان من ز مکتب آمده    بهر پیران ز افتاب و مه دو نان آورده‌ام
گر چه عیسی‌وار ازینجا بار سوزن برده‌ام    گنج قارون بین کز آنجا سو زیان آورده‌ام
رفته زینسو لاشه‌ای در زیر و ز آنس بین کنون    کابلق گیتی جنیبت زیر ران آورده‌ام
از نظاره موی را جانی که هر مویی مرا    طوطی گویاست کز هندوستان آورده‌ام
من نه پیل آورده‌ام بس‌بس نظاره کز سفر    پیل بالا طوطی شکرفشان آورده‌ام
در گشاده دیده‌ام خرگاه ترکان فلک    ماه را بسته میان خرگان سان آورده‌ام
از سفر می‌آیم و در راه صید افکنده‌ام    اینت صیدی چرب پهلو کارمغان آورده‌ام
گر سواران خنگ توسن در کمند افکنده‌اند    من کمند افکنده و شیر ژیان آورده‌ام
چشم بد دور از من و راهم که راه آورد عشق    رهروان را سرمه‌ی چشم روان آورده‌ام
بس که در بحر طلب چون صبح شست افکنده‌ام    تا در آن شست سبک صید گران آورده‌ام
نقد شش روز از خزانه‌ی هفت گردون برده‌ام    گرچه در نقب افکنی چل شب کران آورده‌ام
خاک پای خاک بیزان بوده‌ام تا گنج زر    کرده‌ام سود ار بهین عمری زیان آورده‌ام
خاک بیزی کن که من هم خاک بیزی کرده‌ام    تا ز خاک این مایه گنج شایگان آورده‌ام
دیده‌ام عشاق ریزان اشک داود از طرب    آن همه چون سبحه در یک ریسمان آورده‌ام
اشک من در رقص و دل در حال و ناله در سماع    من دریده خرقه‌ی صبر و فغان آورده‌ام
زردی زر شادی دلهاست من دلشاد از آنک    سکه‌ی رخ را زر شادی‌رسان آورده‌ام
شمع زرد است از نهیب سر منم هم زرد لیک    زرد روئی نز نهیب سر نشان آورده‌ام
بل کز آن زردم که ترسم سر نبرندم چو شمع    کاین سر از بهر بریدن در میان آورده‌ام
هان رفیقا نشره آبی یا زگالابی بساز    کز دل و چهره زگال و زعفران آورده‌ام
شو نمک بر آتش افکن کز سر خوان بهشت    خوش نمک در طبع و شکر در زبان آورده‌ام
وز پی دندان سپیدی همرهان از تف آه    دل چو عود سوخته دندان کنان آورده‌ام
گرچه شب‌ها از سموم آه تب‌ها برده‌ام    از نسیم وصل مهر تب نشان آورده‌ام
زان چهان می‌آیم از رنجی که دیدم زین جهان    لیک طغرای نجات آن جهان آورده‌ام
دیده‌ام سرچشمه‌ی خضر و کبوتروار آب    خورده پس جرعه ریزی در دهان آورده‌ام
چون کبوتر رفته بالا و آمده بر پای خویش    بسته زر تحفه و خط امان آورده‌ام
من کبوتر قیمتم بر پای دارم سرب‌ها    آن‌قدر زری که سوی آشیان آورده‌ام
زیوری آورده‌ام بهر عروسان بصر    گوئی از شعری شعار فرقدان آورده‌ام
لعبتان دیده را کایشان دو طفل هندواند    هم مشاطه هم حلی هم دایگان آورده‌ام
پیر عشق آنجا به عرسی پاره می‌کرد آسمان    من نصیبه شانه دانی بی‌گمان آورده‌ام
این فراویزی و آن باز افکنی خواهد ز من    من زجیب آسمان یک شانه‌دان آورده‌ام
دیده‌ام خلوت سرای دوست در مهمان‌سراش    تن طفیل و شاهد دل میهمان آورده‌ام
میزبان در حجره‌ی خاص و برون افکنده خوان    من دل و جان پیش خوان میزبان آورده‌ام
دل ملک طبع است قوت او ز بویی داده‌ام    جان پری‌وار است خوردش استخوان آورده‌ام
نقل خاص آورده‌ام زانجا و یاران بی‌خبر    کاین چه میوه است از کدامین بوستان آورده‌ام
تا خط بغداد ساغر دوستکانی خورده‌ام    دوستان را جله‌ای در جرعه‌دان آورده‌ام
دشمنان را نیز هم بی‌بهره نگذارم چو خاک    گرچه جرعه‌ی خاص بهر دوستان آورده‌ام
دوست خفته در شبستان است و دولت پاسبان    من به چشم و سر سجود پاسبان آورده‌ام
پاسبان گفتا چه داری نورها گفتم شما    کان زر دارید و من جان نورهان آورده‌ام
شیر مردان از شبستان گر نشان آورده‌اند    من سگ کهفم نشان از آستان آورده‌ام
بر در او چون درش حلقه بگوشی رفته‌ام    تا پی تشریف سر تاج کیان آورده‌ام
از نسیم یار گندم‌گون یکی جو سنگ مشک    با دل سوزان و چشم سیل‌ران آورده‌ام
آب و آتش دشمن مشکند و من بر مشک دوست    آب و آتش را رقیبی مهربان آورده‌ام
جز به بیاع جهان ندهم کزان جو سنگ مشک    صد شتربار تبت از بیع جان آورده‌ام
دل به خدمت ساده چون گور غریبان برده‌ام    همچو موسی‌زنده در تابوت از آن، آورده‌ام
رفته لرزان همچو خورشید فروزان آمده    شب زریری برده و روز ارغوان آورده‌ام
هشت باغ خلد را دربسته بینی بر خسان    کان کلید هشت در در بادبان آورده‌ام
بس طربناکم ندانید این طربناکی ز چیست    کز سعود چرخ بخت کامران آورده‌ام
گوئی اندر جوی دل آبی ز کوثر رانده‌ام    یا به باغ جان نهالی از جنان آورده‌ام
یا مگر اسفندیارم کان عروسان را همه    از دژ روئین به سعی هفت‌خوان آورده‌ام
با شما گویم نیارم گفت با بیگانگان    کاین نهان گنج از کدامین دودمان آورده‌ام
آشکارا برگرفتن گنج فرخ فال نیست    من به فرخ فال گنجی در نهان آورده‌ام
از چنین گوهر زکاتی داد نتوان بهر آنک    تاج ترکستان به باج ترکمان آورده‌ام
داده‌ام صد جان بهای گوهری در من یزید    ور دو عالم داده‌ام هم رایگان آورده‌ام
کیست خاقانی که گویم خون بهای جان اوست    چون بهای جان صد خاقان و خان آورده‌ام
این همه می‌گویمت کورده‌ام باری بپرس    تا چه گنج است و چه گوهر وز چه کان آورده‌ام
بازپرسی شرط باشد تا بگویم کاین فتوح    در فلان مدت ز درگاه فلان آورده‌ام
تو نپرسی من بگویم نز کسی دزدیده‌ام    کز در شاهنشهی گنج روان آورده‌ام
یعنی امسال از سر بالین پاک مصطفی    خاک مشک آلود بهر حرز جان آورده‌ام
وقف بازوی من است این حرز و نفروشم به کس    گرچه ز اول نام دادن بر زبان آورده‌ام
خاک بالین رسول الله همه حرز شفاست    حرز شافی بهر جان ناتوان آورده‌ام
گوهر دریای کاف و نون محمد کز ثناش    گوهر اندر کلک و دریا در بنان آورده‌ام
چون زبان ملک سخن دارد من از صدر رسول    در سر دستار منشور زبان آورده‌ام
بلکه در مدح رسول الله به توقیع رضاش    بر جهان منشور ملک جاودان آورده‌ام
مصطفی گوید که سحر است از بیان من ساحرم    کاندر اعجاز سخن سحر بیان آورده‌ام
ساحری را گر قواره بهر سحر آید به کار    من ز جیب مه قواره‌ی پرنیان آورده‌ام
یک خدنگ از ترکش آن، شحنه‌ی دریای عشق    نزد عقل از بیم چرخ جانستان آورده‌ام
حاسدانم چون هدف بین کاغذین جامه که من    تیر شحنه از پی امن شبان آورده‌ام
بخت من شب‌رنگ بوده نقره خنگش کرده‌ام    پس به نام شاه شرعش داغ‌ران آورده‌ام
عقل را در بندگیش افسر خدائی داده‌ام    ایتکینی برده و الب ارسلان آودره‌ام
جان زنگ آلوده در صدرش به صیقل داده‌ام    زان‌چنان ریم آهنی تیغ یمان آورده‌ام
گرچه همچون زال زرپیری به طفلی دیده‌ام    چون جهان پیرانه سر طبع جوان آورده‌ام
گرچه نیسانم خزان آرد من اندر ذهن و طبع    آتش نیسان نه بل کاب خزان آورده‌ام
من سپهرم کز بهار باغ شب گم کرده‌ام    روز نور آیین ترنج مهرگان آورده‌ام
پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق    کاهل دانش را ز هر لفظ امتحان آورده‌ام
منصفان استاد دانندم که از معنی و لفظ    شیوه‌ی تازه نه رسم باستان آورده‌ام
ز امتحان طبع مریم زاد بر چرخ دوم    تیر عیسی نطق را در خر کمان آورده‌ام
تا غز بخل آمده گر نشابور کردم    من به شهرستان عزلت خان و مان آورده‌ام
تا نشسته بر ره دانش رصد داران جهل    در بیابان خموشی کاروان آورده‌ام
گرچه در غربت ز بی‌آبان شکسته خاطرم    ز آتش خاطر به آبان ضمیران آورده‌ام
سنگ آتش چون شکستی، تیز گردد لاجرم    از شکستن تیزی خاطر عیان آورده‌ام
خانه دار فضل و روی خاندانی بوده‌ام    پشت در غربت کنون بر خاندان آورده‌ام
تا به هر شهری بنگزاید مرا هیچ آب و خاک    خاک شروان بلکه آب خیروان آورده‌ام
از همه شروان به وجه آرزو دل را به یاد    حضرت خاقان اکبر اخستان آورده‌ام
هر چه دارم خشک و تر از همت و انعام اوست    کاین گلاب و گل همه زان گلستان آورده‌ام
او سلیمان است و من موری به یادش زنده‌ام    زنده ماناد او کز او این داستان آورده‌ام
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
هواپیمای مسافربری روسی , صید و شکار , لیگ های هاکی روی یخ , افتتاحیه نمایش , سامانه آمریکایی تاد , سفیران خارجی , پودر زرشک , آنژیوگرافی , در مدارس اصفهان , چنارانی , سازمان مالیاتی , نوشاد عالمیان , چشم شب روشن , کنترل فشار خون , تصاحب اموال , نمایشگاه کتاب , موشک اسکندر ام , سلامت ایرانیان , مهارتهای امدادی , مجموعه مناسبتی , طرح ایران برای سوریه , سانی بونو , مدیر عامل موسسه رسانه تصویری , آفت ها , پیام معاون هنری به جشنواره تئاتر فجر , محاصره برف , تیم ملی فوتبال یونان , به بهانه اکران , اقتصاد شهری , آذربایجان شرقی , محسن رضائی , سفیر ارمنستان در تهران , خودروهای عبوری , طرح دانش بنیان , مبدا , عملکرد سه ماه , معلوین , ورود نیروهای آمریکایی به سوریه , روابط عمومی ارتش , گروه فعال یهودی , حجت علی شایان فر , بسیج ورزشکاران , ایرانشهر , افزایش تعرفه واردات کاغذ , وزیر سابق دارایی رژیم صهیونیستی , نرخ ارز آزاد , فدراسیون وزنه برداری امریکا , دریا دار , مجلس شورای علما شام , شهردار مشهد ,

مقالات پربیننده امروز
بهداشت / ورزشکاران / ورزش و سلامتی / باور غلط در ورزش بدنسازی , اجتماعی / جوانان / ازدواج / بررسی ازدواج های موفق و ناموفق دربین دانشجویان , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان پیراهن (طراحی لباس مردانه) , بانک اطلاعاتی کتاب / Expanding reading skills: advanced , بانک اطلاعاتی کتاب / درس‌هایی از وصیت‌نامه امام خمینی (ره) , بانک اطلاعاتی کتاب / ترفندهای ویندوز , بانک اطلاعاتی کتاب / آمار و مدل‌سازی , بانک اطلاعاتی کتاب / جشن ستارگان: ستاره متولد آبان , علمی و آموزشی / تکنولوژی / آینده‏نگاری تکنولوژیک، چشم‏انداز رسیدن به اهداف ۲۰ ساله , بانک اطلاعاتی کتاب / راز درمان: با طبیعت بر بالین بیمار (پژوهش علمی و عملی در پزشکی سنتی و گیاه درمانی) , بانک اطلاعاتی کتاب / Grammar: from plato to chomsky , بانک اطلاعاتی کتاب / روباه پلید، کلاغ سفید: سه افسانه مصور , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد مالی / بورس / لژیونرهای تالار شیشه‌ای , بهداشت و درمان / بهداشت روان / روانشناسی ـ کودکان / خودم می‌تونم! , علوم انسانی / علوم اجتماعی / علوم انسانی / «دست» زبان است , بانک اطلاعاتی کتاب / تمرین‌های طبقه‌بندی شده ریاضی (گام نو) سال اول دبستان: مجموعه‌ای از کامل‌ترین سوال‌های طرح شده توسط مولف ... , نشریات و مطبوعات / علمی ـ اطلاع‌رسانی / ماهنامه اطلاعات علمی / اطلاعات علمی - سال هجدهم شماره ۱۱ (پیاپی ۳۰۰)، شهریور ۱۳۸۳ , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب آموزشی Power Shape , نشریات و مطبوعات / هنر / هفته نامه تندیس / تندیس ـ شماره ۱۲۱، بیست فروردین ۱۳۸۷ , بانک اطلاعاتی کتاب / نور هدایت کیه ,

برخی منابع مهم خبری
shahrdaronline.com شهردارآنلاین , journals.ut.ac.ir نشریات دانشگاه تهران , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا , cbi.ir بانک مرکزی , alamto.com آلامتو , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , iana.ir ایانا , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , alef.ir الف , faryadgar.com فریادگر , musicema.com موسیقی ما , donyayefootball.com دنیای فوتبال , panevesht.com پانوشت , unp.ir اخبار دانشگاهی , rasanehiran.com رسانه ایران , peymane.ir پیمانه , iranvij.ir ایران ویج , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , ساخت و ساز , harfeno.com حرف نو , zamannews.ir زمان , honarnews.com هنرنیوز , iccim.ir اتاق بازرگانی , parstourism.ir پارس توریسم , barsam.ir برسام , modeonline.ir مدآنلاین , beytoote.com بیتوته , aftabnews.ir آفتاب نیوز , persianacademy.ir فرهنگستان زبان ,وبگردی
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد !
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد ! - با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها