سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی


رخشنده شبی چو روز روشن    رو تازه فلک چو سبز گلشن
از مرسله‌های زر حمایل    زرین شده چرخ را شمایل
سیاره به دست بند خوبی    بر نطع افق به پای کوبی
بر دیو شهاب حربه رانده    لاحول ولا ز دور خوانده
از نافه شب هوا معنبر    وز گوهر مه زمین منور
زان گوهر و نافه چرخ شش طاق    پر زیور و عطر کرده آفاق
انجم صفت دگر گرفته    زیبندگیی ز سر گرفته
صد گونه ستاره شب آهنگ    بنموده سپهر در یک اورنگ
کرده فلک از فلک سواری    رویین دز قطب را حصاری
فرقد به یزک جنیبه رانده    کشتی به جناح شط رسانده
پروین ز حریر زرد و ازرق    بر سنجق زر کشیده بیرق
مه گرد پرند زر کشیده    پیرایه‌ای از قصب تنیده
گفتی ز کمان گروهه شاه    یک مهره فتاد بر سر ماه
یا شکل عطارد از کمانش    تیریست که زد بر آسمانش
زهره که ستام زین او بود    خوش خو چو خوی جبین او بود
خورشید چو تیغ او جهانسوز    پوشیده به شب برهنه در روز
مریخ به کینه گرم تعجیل    تا چشم عدوش را کشد میل
برجیس به مهر او نگین داشت    کاقبال جهان در آستین داشت
کیوان مسنی علاقه آویز    تا آهن تیغ او کند تیز
شاهی که چنین بود جلالش    آفاق مباد بی‌جمالش
در خدمت این خدیو نامی    ما اعظم شانک ای نظامی
از شکل بروج و از منازل    افتاده سپهر در زلازل
عکس حمل از هلال خنده    بر جیب فلک زهی فکنده
گاو فلکی چو گاو دریا    گوهر به گلو در از ثریا
جوزا کمر درویه بسته    بر تخت دو پیکری نشسته
هقعه چو کواعب قصب پوش    باهنعه نشسته گوش در گوش
خرچنگ به چنگل ذراعی    انداخته ناخن سباعی
نثره به نثار گوهر افشان    طرفه طرفی دگر زرافشان
جبهه ز فروع جبهت خویش    افروخته صد چراغ در پیش
قلب‌الاسد از اسد فروزان    چون آتش عود عود سوزان
عذرا رخ سنبله در آن طرف    بی‌صرفه نکرد دانه صرف
انگیخته غفر چون کریمان    سه قرصه به کاسه یتیمان
میزان چو زبان مرد دانا    بگشاده زبانه با زبانا
عوا ز سماک هیچ شمشیر    تازی سگ خویش رانده بر شیر
اکلیل به قلب تاج داده    عقرب به کمان خراج داده
با صادر و وارد نعایم    بلده دو سه دست کرده قایم
جدی سر خود چو بز بریده    کافسانه سربزی شنیده
ذابح ز خطر دهان گرفته    سعد اخبیه را عنان گرفته
بلع ارنه دعای بلعمی بود    در صبح چرا دو دست بنمود
دلو از کله‌های آفتابی    خاموش لب از دهن پر آبی
بنوشته دو بیت زیرش از زر    کاین هست مقدم آن مخر
خاتون رشا ز ناقه‌داری    با بطن‌الحوت در عماری
بر شه ره منزل کواکب    اجرام بروج گشته راکب
بسته به سه پایه هوائی    بطن‌الحمل از چهار پائی
عیوق به دست زورمندی    برده زهم افسران بلندی
وان کوکب دیگپایه کردار    در دیگ فلک فشانده افزار
نسرین پرنده پر گشاده    طایر شده واقع ایستاده
شعری به سیاقت یمانی    بی‌شعر به آستین فشانی
مبسوطه به یک چراغ زنده    مقبوضه دو چشم زاغ کنده
سیاف مجره رنگ شمشیر    انداخته بر قلاده شیر
چون فرد روان ستاره فر    بر فرق جنوب جلوه می‌کرد
بنشسته سریر بر توابع    ثالث چه عجب به زیر رابع
توقیع سماکها مسلسل    گه رامح بوده گاه اعزل
می‌کرد سها زهم نشینان    نقادی چشم تیز بینان
تابان دم گرگ در سحرگاه    چون یوسف چاهی از بن چاه
پیرامن آن فلک نوردان    پرگار بنات نعش گردان
قاری بر نعش در سواری    کی دور بود ز نعش قاری
مجنون ز سر نظاره سازی    می‌کرد به چرخ حقه‌بازی
بر زهره نظر گماشت اول    گفت ای به تو بخت را معول
ای زهره روشن شب‌افروز    ای طالع دولت از تو پیروز
ای مشعله نشاط جویان    صاحب رصد سرود گویان
ای در کف تو کلید هر کام    در جرعه تو رحیق هر جام
ای مهر نگین تاجداری    خاتون سرای کامگاری
ای طیبتی لطیف رایان    خلق تو عبیر عطر سایان
لطفی کن ازان لطف که داری    بگشای در امیدواری
زان یار که او دوای جانست    بوئی برسان که وقت آنست
چون مشتری از افق برآمد    با او ز در دگر درآمد
کای مشتری ای ستاره سعد    ای در همه وعده صادق‌الوعد
ای در نظر تو جانفزائی    در سکه تو جهان گشائی
ای منشی نامه عنایت    بر فتح و ظفر ترا ولایت
ای راست به تو قرار عالم    قایم به صلاح کار عالم
ای بخت مرا بلندی از تو    دل را همه زورمندی از تو
در من به وفا نظاره‌ای کن    ور چارت هست چاره‌ای کن
چون دید که آن بخار خیزان    هستند ز اوج خود گریزان
دانست کزان خیال بازی    کارش نرسد به چاره سازی
نالید در آن که چاره ساز است    از جمله وجود بی‌نیاز است
گفت ای در تو پناهگاهم    در جز تو کسی چرا پناهم
ای زهره و مشتری غلامت    سر نامه نام جمله نامت
ای علم تو بیش از آنکه دانند    واحسان تو بیش از آنکه خوانند
ای بند گشای جمله مقصود    دارای وجود و داور جود
ای کار برآور بلندان    نیکو کن کار مستمندان
ای ما همه بندگان در بند    کس را نه به جز تو کس خداوند
ای هفت فلک فکنده تو    ای هر که بجز تو بنده تو
ای شش جهت از بلند و پستی    مملوک ترا به زیر دستی
ای گر بصری به تو رسیده    بی دیده شده چو در تو دیده
ای هر که سگ تو گوهرش پاک    وای هر که نه با تو برسرش خاک
ای خاک من از تو آب گشته    بنگر به من خراب گشته
مگذار که عاجزی غریبم    از رحمت خویش بی نصیبم
آن کن ز عنایت خدائی    کاید شب من به روشنائی
روزم به وفا خجسته گردد    به ختم ز بهانه رسته گردد
چون یک به یک این سخن فرو گفت    در گفتن این سخن فرو خفت
در خواب چنان نمود بختش    کز خاک بر اوج شد درختش
مرغی بپریدی از سر شاخ    رفتی بر او به طبع گستاخ
گوهر ز دهن فرو فشاندی    بر تارک تاج او نشاندی
بیننده ز خواب چون درآمد    صبح از افق فلک برآمد
چون صبح ز روی تازه‌روئی    می‌کرد نشاط مهرجوئی
زان خواب مزاج بر گرفته    زان مرغ چو مرغ پر گرفته
در عشق که وصل تنگ یابست    شادی به خیال یا به خوابست
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
شبکه جم تی وی , عملکرد چهار ساله وزارت علوم , خورشید بر نی , حاما , دعوت به تیم ملی , تارنمای هیل , معبد مسیحی , داندانپزشک تجربی , دستگیری راهزنان , خوش‌وبش ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / دوسالانه‌ی فیزیک (1): شامل 200 سوال با پاسخ تشریحی (در صفحات زوج) و 200 سوال مشابه بدون پاسخ تشریحی جهت تمرین بیشتر (در صفحات فرد) , موفقیت , زندگی , فکر / انعطاف‌پذیر باشید خود را به یک فکر یا نظر محدود نکنید , بانک اطلاعاتی کتاب / وینی پوه به گردش میرود , بانک اطلاعاتی کتاب / آبشارها , بانک اطلاعاتی کتاب / صدا و بیان برای بازیگر (1) , بانک اطلاعاتی کتاب / سیره نبوی "منطق عملی": سیره خانوادگی , بهداشت و درمان , بهداشت فردی و عمومی , بهداشت و زیبائی / اشتیاق سوختن , بانک اطلاعاتی کتاب / رساله توضیح مناسک حج و عمره به همراه اعمال و مستحبات مکه مکرمه و مدینه منوره , ورزشی , دیگر ورزشها , ورزشهای رزمی / قهرمانی زیر باران مشت و لگد , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده‌ی علوم تجربی دوم راهنمایی ,

برخی منابع مهم خبری
irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , aftabnews.ir آفتاب نیوز , caffecinema.com کافه سینما , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , farsnews.ir خبرگزاری فارس , entekhab.ir انتخاب , faradeed.ir فرادید , afkarpress.ir روزنامه افکار , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد ,وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!