چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ / Wednesday, 28 June, 2017
فرهنگ لغات

◊  انضمام

◊  Adhesion

حقوق - Junction. Together Being annexed. Annexation Together with باانضمامِ In junction with. And

◊   پس افتادگی.

◊  Arrearage

علم و آموزش

◊  هیأت عالی منصفه

◊  Grand jury

حقوق

◊  شکسته‌چینی

◊  Hacking۳

ساختمان - دردیوار سنگی ، شکستن یک رج سنگ‌چینبه ارتفاعهای مختلف.

◊  خرید متقابل

◊  Counter purchase

اقتصاد و تجارت

◊   (طب) اسبابی كه قدرت تطابق و انكسار چشم را اندازه می گیرد.

◊  Dioptometer

علم و آموزش

◊  استعفای اختیاری، استعفای داوطلبانه

◊  Voluntary resignation

کار و تأمین اجتماعی

◊  قلاب ماهیگیری، قلاب.

◊  Fishhook

علم و آموزش

◊  ارزیابی کردن

◊  Assess

حقوق - Evaluate. Appraise Revalue دوباره ارزیابی کردن

◊  کراتوز سوزاکی

◊  Gonorrheal keratosis

بهداشت و درمان - نوعی کراتوز کمپلکس و پیچیده که با پوسته ‌پوسته‌های مخصوص، ضایعات شاخی‌شکل روی دست‌ها و پاها و گاهی در نواحی دیگر بدن مشخص می‌شود.

◊  قانون بویل

◊  Boyle's law

بهداشت و درمان - در درجه حرارت ثابت، حجم یک گاز کامل در اثر فشار کم می‌شود و بالعکس؛ به‌عبارت دیگر فشار با حجم نسبت معکوس دارد (در دمای ثابت حاصل‌ضرب حجم یک مقدار معین از گاز در فشار آن مقداری است ثابت).

◊  قوس هنله

◊  Ansa of Henle

بهداشت و درمان - Henle's loop

◊  درصد، یك صدم، سنت كه معادل یك صدم دلا ر آمریكایی است

◊  Cent

علم و آموزش

◊   دارای تابش یا اشعه برابر، هم شعاع، هم تابش.

◊  Isodose

علم و آموزش

◊  نقدی

◊  Cash

حقوق

◊  واحد حساب اروپا

◊  European Unit of Account

اقتصاد و تجارت - واحد حسابی که از اواسط دههٔ ۱۹۷۰ ایجاد گردید و شبیه حق برداشت مخصوص (SDR) ، سبدی حاوی ارزهای ممالک عضو بازار مشترک اروپا است.

◊  گواهی غیررسمی، گواهی خیابانی، تصدیق‌نامه غیررسمی، سند عرفی، گواهی قرضهٔ خیابانی، ظهرنویسی سفید

◊  Street certificate

کار و تأمین اجتماعی

◊   نیمروزه، در نصف روز انجام گرفته، دو مرتبه در روز.

◊  Semidiurnal

علم و آموزش

◊   چال، خندق، گودال.

◊  Foss

علم و آموزش

◊  قرارداد مبادلهٔ نقدی

◊  Spot exchange contract

کار و تأمین اجتماعی

◊  عصب دهلیزی ـ حلزونی

◊  Vestibulocochlear nerve

بهداشت و درمان - [nerve vestibulocochlearis] عصب هشتم جمجمه‌ای، از مغز در بین پل مغزی و پیاز مغز تیره (بصل‌النخاع) در زوایه مخچه‌ای ـ پلی و عقب عصب چهره‌ای بیرون می‌آید؛ نزدیک انتهاء جانبی مئای صوتی درونی به دو جزء جداگانه از نظر کاری و یگانه ناکامل به نام‌های عصب وستیبولر و عصب کوکلئر تقسیم می‌شود، و با ریشه‌های مربوطه با مغز مرتبط است.

◊  نعناع

◊  Mentha sativa

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  ظهرنویسی اختیاری

◊  Facultative endorsement

اقتصاد و تجارت - نوعی ظهرنویسی برات که به‌موجب آن تکالیف معینی از عهده ظهرنویس ساقط می‌شود. مثل اینکه بگوید نکول برات نیازی به ارسال اعلامیه نکول ندارد.

◊  پوزش، بخشش، آمرزش، گذشت، مغفرت، حكم، بخشش، فرمان عفو، بخشیدن، معذرت خواستن.

◊  Pardon

علم و آموزش

◊  پرداخت بودجه‌ای

◊  Budget outlay

کار و تأمین اجتماعی

◊  بازار کرایه و بار کشتی، بازار کرایه حمل و نقل

◊  Freight market

کار و تأمین اجتماعی

◊  عسکر

◊  Army

حقوق - (عَساکِر.pl) لشکر ، سپاه قاضی عسکر Chaplin

◊  پیشنهاد خرید دادن

◊  Bid (to)

اقتصاد و تجارت

◊  اضافه تقاضا، تقاضای اضافی، تقاضای زیادی، تقاضای افزون، تقاضای زائد، درخواست پیشبود، احتیاج زیاد، افزایش غیرمنطقی تقاضا

◊  Excess demand

کار و تأمین اجتماعی

◊  لیتموس

◊  Litmus.

صنعت - کاغذی است که از آن به‌‌عنوان شناساگر (معرف) در تعئین میزان اسیدیته (pH) استفاده می‌شود.

◊  الگوی تغییر مارک مورد نظر مصرف کننده

◊  Brand-swithching model

کار و تأمین اجتماعی

◊  اسیدشویی شده

◊  Pickled

ساختمان - ویژگی سطح فلزی که عامل اکساینده‌ای قوی ، مانند اسید نیتریک ، بر آن اثر داده‌اند تا تمیز شود و قشر اکسید محکمی روی آن تشکیل شود و مقاومت آن در برابر خوردگی افزایش یابد.

◊  مهاجم، متجاوز، اهنانت‌آور، رنجاننده، كریه، زشت، یورش، حمله.

◊  Offensive

علم و آموزش

◊   اصرار، ابرام.

◊  Importunity

علم و آموزش

◊  غیرفعال

◊  Inactive

کامپیوتر و اینترنت - فایل تغییرات که به‌درون حافظه کامپیوتر آورده شده اما هنوز اجراء نگردیده است.

◊   (كشور دارای) قدرت بزرگ جهانی، كشور با قدرت.

◊  Great power

علم و آموزش

◊  مرجع؛ مأخذ

◊  Ref.

اقتصاد و تجارت - نشانهٔ اختصاری Reference است.

◊  تشریفات گمرکی

◊  Customs Formalities

اقتصاد و تجارت

◊  اعتبار تأییدشده

◊  Confirmed credit

اقتصاد و تجارت

◊  بسط وسط‌گیر

◊  Dwang۲

ساختمان - دستکی که بین دو الوار قرار می‌دهند تا آنها را محکم می‌کنند.

◊  همدلی، یکدلی، هم‌فهمی، هم‌حسی، احساس مشترک

◊  Empathy

کار و تأمین اجتماعی

◊  بلفارسیم، اسپاسم پلک

◊  Blepharism

بهداشت و درمان

◊   برنامهٔ پربارسازی

◊  Enrichment program

علم و آموزش - اصطلاحی کلی برای هرنوع برنامه آموزشی طرح‌ریزی شده برای پُربارکردن محیط کودکان محروم ازنظر اجتماعی و فرهنگی است. این برنامه‌ها معمولاً در کودکستان یا مهدکودک پیاده شده و برکسب مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌های کلامی متمرکز هستند ، هرچند آموزش مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و بین ‌‌فردی هم در برنامه گنجانده می‌شود.

◊  شرکت وابسته؛ شرکت تابعه؛ شرکت جزء اصلی

◊  Constituent Company

اقتصاد و تجارت - شرکتی که شعبه‌ای از یک شرکت یا شرکتها باشد.

◊  ضمانت نامه، ‌ضمانت نامهٔ امانت

◊  Bail-bond

کار و تأمین اجتماعی

◊   اخراج كردن (ارواح پلید)، تطهیر كردن، دفع كردن.

◊  Exorcise

علم و آموزش

◊  درن‌وایلی

◊  Wylie's drain

بهداشت و درمان - نوعی شیاف مهبلی ساقه‌دار از لاستیک سفت که در طول ساقه خود شیاری دارد.

◊  فرجام

◊  End

حقوق - Last.Conclusion Ending badly بدفرجام ، نافرجام

◊  کالاهای قاچاق

◊  Smuggled goods

کار و تأمین اجتماعی

◊   (گ.ش.) بنت قنسول.

◊  Poinsettia

علم و آموزش

◊  تحلیل‌گر سیستم

◊  System analyst

کامپیوتر و اینترنت - فردی که فعالیت‌ها ، روش‌ها ، رویه‌ها و فنون سیستم‌های سازمانی را مطالعه می‌کند تا اقدامات لازم و چگونگی اجراء بهینه آنها را معین نماید. فردی که تحلیل سیستم‌ها را انجام می‌دهد.

◊  طناب راهنما

◊  Chorda gubernaculum

بهداشت و درمان - قسمتی از طناب راهنمای بیضه یا رباط گرد رحم که در ستیغ مغبنی پیش می‌رود و به دیواره جسم بیضه یا رحم وصل می‌شود.

◊  انقلابی

◊  Revolutionary

حقوق - Revolutionist

◊  استرداد وجه

◊  Reimburse

اقتصاد و تجارت

◊  شرکت توسعه جامعه

◊  Community development Corporation

کار و تأمین اجتماعی

◊  (epizootology، epizootiology) (ج.ش.) علم مطالعه خواص و بوم‌شناسی و علل شیوع امراض حیوانی.

◊  Epizoology

علم و آموزش

◊  مبلغ اولیهٔ پیمان

◊  Initial contract price

کار و تأمین اجتماعی

◊  فعّالیت معلّق ، فعالیّت منفرد

◊  Dangle

مدیریت - در برنامه‌ریزی شبکه‌ای به فعالیّتی گفته می‌شود که رویداد ماقبل یا ما بعد ندارد (فعالیّتی که ابتدا با انتهای آن رویدادی ندارد)و

◊  آزمون رغبت ، آزمون علایق

◊  Interest test

علم و آموزش - آزمونی است که تمایل و رغبت فرد را برای اشتغال به حرف و مشاغل و یا علاقه و وابستگی او را به انواع بازی‌‌‌‌‌ها و سرگرمی‌‌‌‌‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد. و یا به‌طور کلی آزمونی است که برای سنجش آنچه شخص دوست می‌دارد و آنچه از آن بیزار است به‌کار می‌رود.

◊  جنون ادواری

◊  Periodic (al) Insanity

حقوق - Cyclothemia

◊  کلی باسیلوز

◊  Colibacillosis

بهداشت و درمان - عفونت ناشی از اشریشیاکلی

◊  نرخ کالا

◊  Commodity rate

کار و تأمین اجتماعی

◊  میکروزوم یاخته کروماتین، ریزتن یاخته

◊  Cytomicrosome

بهداشت و درمان

◊  راهرو بسته

◊  Cryptoporticus

ساختمان - راهروی محصوری با دیوار و پنجره و بدون ستون ، که غالباً بخشی از آن زیرزمین است تا دمای ثابت داشته باشد.

◊  اوراق قرضه دولتی*

◊  Government bond

اقتصاد و تجارت

◊  میش قصر ، میش نازا

◊  Barren ewe

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  به بعد موکول کردن

◊  Carrying over

اقتصاد و تجارت

◊  حاشیه‌دار ، حاشیه‌دار کردن

◊  Marginate

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  نقش برجستهٔ جانداران

◊  Zoophours

ساختمان - حاشیه‌ای افقی که چهرهٔ انسان یا حیوان روی آن کنده‌کاری شده باشد ، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه اِفریز یونی دارای نقش برجسته.

◊  کرون

◊  Krone

اقتصاد و تجارت - واحد پول کشور نروژ و دانمارک معادل یکصد اور (Ore) .

◊  بسیار کاهش یافته ، اکثراً فاقد آن عضو یا اعضاء

◊  Obsolete

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  پردازش چند کاره

◊  Multiple-job processing

کامپیوتر و اینترنت - کنترل اجراء بیش از یک کارپردازش «داده» در یک زمان.

◊  بازارساز

◊  Market maker

اقتصاد و تجارت - اصطلاح بورس اسعار و اوراق بهادار که اشاره دارد به یک بانک یا واسطه مالی که حاضر است ارز یا اوراق بهادار معینی را به بهاء مشخصی بخرد و به بهاء مشخصی بفروشد.

◊  طبقه‌بندی کردن ، دسته‌بندی کردن

◊  Categorize

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  فلوئورسانس.

◊  Fluorescence

علم و آموزش

◊  زودرسی

◊  Premature (early maturing)

علم و آموزش - به نوزادانی اطلاق می‌شود که قبل از نه ماهگی یا قبل از هفته سی‌و‌هشتم بارداری به ‌دنیا می‌آیند. وزن این کودکان کمتر از ۲/۳ کیلوگرم می‌باشد. زودرسی در مادرانی که از نظر وضع اقتصادی پائین هستند و امکان تغذیه صحیح و سالم را ندارند بیشتر بروز می‌کند و عوامل دیگر مانند سیگار ، الکل و داروهای مختلف و نیز در چند قلوها احتمال زودرسی وجود دارد.

◊  روغن ساسافرا

◊  Sassafras oil

بهداشت و درمان - روغن فراری که از ریشه گیاه ساسافراس آلبیدوم به‌دست می‌آید و به‌عنوان عامل مطبوع‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (ساسافرا درختی است در آمریکا که پوست آن را دم می‌کنند).

◊  معاهدۀ مونترو

◊  Montraux convention (۱۹۳۶)

حقوق - (این معاهده ، که در واقع معاهدۀ مورٌخ ۱۹۲۳ لوزان را اصلاح نمود ، یک قرارداد بین‌المللی است که به ترکیه اجازه می‌دهد در تنگه‌های بسفر و داردانل ، استحکاماتی ایجاد کند و مقرٌراتی جهت عبور کشتی‌ها از دریای مدیترانه به دریای سیاه برای مواقع صلح و جنگ ، وضع نماید)

◊  انگل اختیاری

◊  Facultative parasite

بهداشت و درمان - موجودی که به‌طور معمولاً انگل است ولی قادر به زندگی انفرادی نیز است.

◊   نیمكت.

◊  Settee

علم و آموزش

◊  انگیزهٔ سوداگرانه

◊  Speculation motive

اقتصاد و تجارت - یکی از انگیزه‌های مربوط به تقاضای پول که "جان مینارد کینز" معرفی کرد. انگیزهٔ سوداگرانه ، انگیزهٔ نگهداری پول نقد به‌منظور استفاده از نوسانات بازار پول و سرمایه است. این انگیزه با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. مترادف است با: Speculative Demand for Money.

◊  مدت دوری، مدت غیبت

◊  Length of absence

کار و تأمین اجتماعی

◊  طبقه‌بندی زمانی اسناد

◊  Chronologic Indexing of Records

اقتصاد و تجارت - م. Date indexing records

◊  بام تخت

◊  Platform roof

ساختمان - بامی که به صفحه‌ای افقی منتهی می‌شود؛ هر نوع بام که نوک آن بریده باشد.

◊  دفتردار ، دفترنویس

◊  Book keeper

اقتصاد و تجارت - شخصی که وظیفه ثبت و ضبط معاملات مؤسسه به او واگذار شده است.

◊   جریب فرنگی (برابر با 06534 پای مربع و یا در حدود 7404 متر مربع) برای سنجش زمین، (م.م.) زمین.

◊  Acre

علم و آموزش

◊  فوم اسفنجی ، پلاستوفوم

◊  Foamed plastic, plastic foam

ساختمان - ۱ماده‌ای پلاستیکی که به‌روش شیمیایی ، مکانیکی ، یا حرارتی منبسط شده است تا ساختاری سبک ، با حفره‌های بسته ، تولید کند؛ به‌عنوان عایق حرارتی مصرف می‌شود. هم‌چنین نگاه کنید به chemically foamed plastic. ۲رزینی به‌حالت اسفنجی ، انعطاف‌پذیر یا صلب ، که حفره‌های آن بسته‌اند ، یا به‌هم راه دارند.

◊  زیان فاقد غرامت

◊  Dead loss

اقتصاد و تجارت - خسارت یا ضرری است که وارد می‌آید و هیچ‌گونه غرامت یا جبرانی برای آن وجود ندارد. این زیان به معنای آن نیست که شخص دیگری نفع برده است ، بلکه منعکس‌کنندهٔ عدم کارآئی اقتصادی است.

◊   نشان گذاری.

◊  Notation

علم و آموزش

◊  عجیب‌الخلقه داخل رحمی

◊  Endocymic monster

بهداشت و درمان - ناقص‌الخلقه‌ای که از رحم خارج نمی‌شود بلکه در آنجا می‌ماند و اساس تشکیل یک تومور درموئید می‌شود.

◊  دكولته، (در مورد پیراهن) یقه باز.

◊  Decollete

علم و آموزش

◊  چند قطبی کامل؛ وضع انحصار چندگانهٔ کامل؛ وضع انحصار چند قطبی کامل

◊  Complete Oligopoly

اقتصاد و تجارت - وضعی است که در آن فروشندگان معدود بر بازار عمده فروشی یک محصول تسلط و تفرق دارند و اینها چنان عمل می‌کنند که منافع همهٔ گروه را به حداکثر برسانند.

◊  کلبهٔ چوبی

◊  Log cabin

ساختمان - اصطلاحی عام که به دو نوع مسکن اطلاق می‌شود که هر دو را از گرده‌بینه می‌سازند. کلبۀ چوبی را از گرده‌‌‌‌بینه‌‌‌‌های مستقیم ، نسبتاً صاف و گرد می‌سازند که پوست آنها کنده و آنها را به صورت افقی ، یکی روی دیگری ، قرار می‌دهند ، تا سازه‌ای تشکیل شود. برعکس ، خانهٔ ‌چوبی از گرده‌بینه‌هایی ساخته می‌شود که پیش از ساخت سازه ، آنها را شکافته و چارتراش کرده‌اند. ساخت این دو نوع مسکن چوبی از لحاظ ابزارهای مورد استفاده ، مهارت و زمان لازم برای ساخت تفاوت دارد. در هر دو شیوه ، چوب‌‌‌‌ها را فاق می‌زنند یا به صورت دیگری به هم متصل می‌کنند تا مانع ولوشدن آنها در کنج‌‌‌‌ها شود و آنها را سفت و صلب کنند ، اما در کلبهٔ چوبی گرده‌بینه‌ها از اتصال‌‌‌‌ها جلوتر می‌آیند؛ در خانهٔ چوبی ، الوارهای چارتراش پیش‌آمدگی ندارند. برای ساخت کلبهٔ چوبی فقط به تبر ، حداقل مهارت و حداقل زمان نیاز است. شکاف دیوارهای کلبه را با موادی مانند گل رُس پر می‌کنند تا آب در آنها نفوذ نکند. معمولاً در هر دو نوع ساختمان از بام شیبدار استفاده می‌شود. کلبه‌های چوبی اولیه‌ای که در امریکا ساخته می‌‌‌‌شد ، معمولاً یک اتاق داشتند؛ در آنها معمولاً تخته‌کوب بود و در جاهایی که آجر یا سنگ کمیاب بود ، برای آنها دودکش گِل و چوبی می‌ساختند. مقایسه کنید با log house; هم‌‌‌‌چنین نگاه کنید به dogtrot cabin; souble-pen cabin; notch; plankikg; saddlebag cabin; vertical log cabin.

◊  ذره ویروسی

◊  Virus particle

صنعت

◊  سردوشی

◊  Shower head

ساختمان - در حمام دوش ، وسیله‌ای (معمولاً شیپوره ای با تعداد زیادی سوراخ) که آب از طریق آنها پاشیده می‌شود.

◊   (ش.) پارافین.

◊  Paraffin

علم و آموزش

◊  کارگاه

◊  Workshop

ساختمان - ساختمان یا اتاقی که در آن کارهای دستی انجام می‌دهند.

◊  اختیار شده

◊  Adopted.

حقوق

◊  علایم پنهان

◊  Masked symptoms

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - تحت بعضی شرایط ، علی‌رغم وجود بیماری هیچ نشانه‌ای قابل تشخیص نیست.

◊  حل نشدنی، لاینحل، غیرمحلول، ماده حل نشدنی.

◊  Insoluble

علم و آموزشمقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / محدث قمی: حدیث اخلاق , بانک اطلاعاتی کتاب / مشاوره ساخت رفتار سالم به منظور پیشگیری از ایدز در نوجوانان , بانک اطلاعاتی کتاب / در یتیم , بانک اطلاعاتی کتاب / سمینار و کارگاه آموزشی مشترک نانوتکنولوژی ایران - روسیه (نخستین: 1383: تهران) , دین و اندیشه / تصوف و عرفان / عرفان / عرفان چیست؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش نقاشی رنگ روغن , فرهنگ و جامعه / فرهنگ / فرهنگ / ویژگی های مردم نگاری ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ لغات و اصطلاحات: همراه با توضیح مفاهیم دستوری کتاب درسی و کتاب حل تمرین New interchange 3 , بانک اطلاعاتی کتاب / تاریخ علم و صنعت و ابزار علمی در ایران (از قرن چهارم تا سیزدهم ه ق): مجموعه مقالات دومین ... , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / فناوری اطلاعات / اطلاعات / بزرگراه پرخطر اطلاعات , علم و زندگی / آیا می‌دانید که... / آیا می‌دانید / تاریخچه تشکیل صلیب سرخ در دنیا , بانک اطلاعاتی کتاب / پیشوای مهر: سیری بر زندگانی امام هشتم (ع) , اقتصاد و بازرگانی / کشاورزی و شیلات / محصولات کشاورزی / حذف تعرفه واردات ، تیره روزی دوباره پنبه کاران , فرهنگ و جامعه / گردشگری / مکانهای دیدنی / مجموعه حمام و بازار خان , بانک اطلاعاتی گردشگری / مراسم گلاب‌گیری ، استان اصفهان , خانه و خانواده / آشپزی / دلمه و کوفته و کوکو / دلمه بره , موفقیت / زندگی / زندگی بهتر / تغییر عادات , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضی سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / آغاکوچک ,

وبگردی
70 میلیون در اروپا 100 میلیون در ایران / با قرارداد برجامی ! / این همه خوشحالی برای چیست ؟
70 میلیون در اروپا 100 میلیون در ایران / با قرارداد برجامی ! / این همه خوشحالی برای چیست ؟ - قیمت پایه خودرو پژو 2008 که محصول سال 2014 پژوی فرانسه به شمار می رود، در انگلستان، با احتساب مالیات و عوارض که معمولا هم در این کشور زیاد است، ۱۳ هزار و ۳۴۵ پوند می‌شود که اگر با پوند آزاد هم حساب کنیم، نزدیک به ۷۰ میلیون تومان خواهد شد.
اولین پست اینستاگرامی حسن روحانی پس از اهانت
اولین پست اینستاگرامی حسن روحانی پس از اهانت - فیلم / اولین پست اینستاگرامی حسن روحانی پس از اهانت به وی در راهپیمایی روز قدس
فیلم | توهین به رئیس‌جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس
فیلم | توهین به رئیس‌جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس - فیلم - در ویدئوی زیر تصاویری از توهین برخی از افراد حاضر در راهپیمایی روز قدس به رییس جمهور را مشاهده می کنید.
بیعت در نظام اسلامى یک شرط براى حقانیت زمامدارى، زمامدار است
بیعت در نظام اسلامى یک شرط براى حقانیت زمامدارى، زمامدار است - اگر یک زمامدارى بود مردم با او بیعت نکردند، یعنى آن را قبول نکردند آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوییم فعلیت زمامدارى و حکومت به بیعت مردم وابسته است.
بهناز جعفری !
بهناز جعفری ! - ویدیو از آپارات
روایت متفاوت از یک عنصر داعشی بازگشته به ایران
روایت متفاوت از یک عنصر داعشی بازگشته به ایران - مستند بازگشت عیسی که روایتی متفاوت از یک عنصر داعشی بازگشته به ایران است، نشان از حریت و بازگشت به عقلانیت جوانی فریب خورده است.سوژه ی اصلی این مستند عیسی جزنیا است که ماجرای پیوستن خود به گروهک تروریستی داعش و بازگشت خود را بیان می کند.
انتشار برای اولین بار لحظه شهادت شهید تیموری
انتشار برای اولین بار لحظه شهادت شهید تیموری - ویدیوهای اختصاصی شبکه افق + ویدیوهای دوربین های مدار بسته که برای اولین بار منتشر شدند
محمود خاوری در کانادا دیده شد / عکس
محمود خاوری در کانادا دیده شد / عکس - مدیرعامل بانک ملی دولت اصولگرای احمدی نژاد که در آن روزگار چفیه بر گردن می‌انداخت و چهره‌ای متظاهر داشت، پس از مشخص شدن دست داشتن در پرونده‌ی سه هزار میلیاردی، به کانادا فرار کرد.
اشاره علیخانی به زندگی شخصی اش در گفتگو با فرزند طلاق
اشاره علیخانی به زندگی شخصی اش در گفتگو با فرزند طلاق - احسان علیخانی دقایقی پیش در گفتگو با یک «فرزند طلاق»: خیلی شبیه تو بودم. تو آن سیزده سال رو دیدی، من اون سیزده سالم ندیدم.
رییس جمهور جوان فرانسه و همسرش!
رییس جمهور جوان فرانسه و همسرش! - امانوئل ماکرون یکشنبه شب به‌عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه معرفی شد، او علاوه بر اینکه جوانترین رئیس جمهور این کشور است، همسری دارد که بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
برخورد پره‌های بالگرد به سر مدیرکل بحران کهگیلویه‌وبویراحمد
برخورد پره‌های بالگرد به سر مدیرکل بحران کهگیلویه‌وبویراحمد - اخیرا تصاویر برخورد ملخک هلی کوپتر با مدیرکل حوادث غیرمترقبه کهگیلویه،به عنوان خبری داغ در کانال های تلگرامی منتشر شده. این ویدئو مربوط به مرداد ۸۹ است.
رابطه عاشقانه رضا روحانی با مجری شبکه من و تو
رابطه عاشقانه رضا روحانی با مجری شبکه من و تو - این آهنگساز 39 ساله به تازگی رابطه ای عاشقانه را با یکی از مجریان شبکه من و تو آغاز کرده است. رضا روحانی با انتشار عکسی از خودش و فرانک مجری این شبکه, از پیدا کردن عشق واقعی زندگی اش نوشت.
صید ماهی خاویاری ۶۰۰ کیلویی در دریای خزر
صید ماهی خاویاری ۶۰۰ کیلویی در دریای خزر - به گزارش خبرنگار مهر، یک فیل‌ماهی خاویاری با وزن حدودی ۶۰۰ کیلو و بیش از ۷۰ کیلوگرم خاویار روز یکشنبه توسط صیادان دو کومه گمیشانی صید شد.
    پربازدیدها