سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018
فرهنگ لغات

◊  محدودیت؛ تحدید

◊  Restraint

اقتصاد و تجارت - ۱. تحت محدودیت تجاری in restraint of trade

◊   (camellia =) درخت و گل كاملیا.

◊  Camelia

علم و آموزش

◊  خطر اندازهٔ بهرهٔ پولی

◊  Money-rate Risk

اقتصاد و تجارت - م. Interest-rate risk

◊  سیالوآنژیوگرافی

◊  Sialoangiography

بهداشت و درمان - عکس‌برداری از مجاری بزاقی بعد از تزریق ماده حاجب

◊  میزان جذب واردات

◊  Import penetration

کار و تأمین اجتماعی

◊   (tegumnentum) پوست طبیعی، پوست، غشاء پوششی.

◊  Tegmentum

علم و آموزش

◊  هزینه‌یابی استاندارد

◊  Standard costing

اقتصاد و تجارت

◊  صورت عادی، صورت هنجار

◊  Normal form

کار و تأمین اجتماعی

◊  حساب تحویل نقدی

◊  Collect on delivery account

کار و تأمین اجتماعی

◊  تالار بورس، حد پایین

◊  Floor

کار و تأمین اجتماعی

◊  نیمه‌رسمی

◊  Semi-official

حقوق

◊  محرمانه نگهداشتن پرداختها

◊  Pay secrecy

مدیریت - خط‌مشی مؤسسه محرمانه نگهداشتن میزان حقوقهای پرداختی.

◊  طعم قلیائی

◊  Alkaline flavour (flavor)

صنعت - یک طعم نامطبوع در کره که از استعمال بیش از حدّ مواد خنثی کننده در خامۀ ترش نتیجه می‌شود.

◊  تخته‌های رودرون چوب

◊  Heart-face boards

ساختمان - تخته‌هایی که چنان بریده شده‌اند که در روی آنها اثری از برون‌چوب نیست.

◊   عشوه گری، دلبری، ناز، طنازی، غمزه، كرشمه.

◊  Coquetry

علم و آموزش

◊  سهم کاری؛ سهم کاشتی؛ مزارعه

◊  Metayage

اقتصاد و تجارت - اجارهٔ زمین در مقابل تسلیم چند درصد از محصول؛ اجارهٔ زمین بدون پرداخت اجارهٔ ثابت؛ اجاره داری رعیتی به صورت مزارعه یعنی بذر و گاو از مالک و درآمد حاصله به نسبت ثلث یا خمس تقسیم می‌شود.

◊  نرم افزار

◊  Software

اقتصاد و تجارت

◊  بازار داغ؛ بازار گرم؛ بازار جوشان

◊  Buoyant

اقتصاد و تجارت

◊  چاقوی برنده

◊  Cutting knife

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  هایپیران

◊  HYPIRAN

بهداشت و درمان

◊   گیلا س.

◊  Cherry

علم و آموزش

◊  انگشتری ـ کریکوآریتنوئید

◊  Cricoarytenoid

بهداشت و درمان - مربوط به غضروف انگشتری و آریتنوئید

◊  مجمع تشخیص مصلحت نظام

◊  Expediency discretion council of the regime

حقوق - (“مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برای تشخیص مصلحت در مواردی که-مصوٌبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان ، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس ، با درنظر گرفتن مصلحت نظام ، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند همچنین مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ، ذکر شده است ، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیٌر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررٌات مربوط به مجمع ، توسٌط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید.” اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی)

◊  ابزار گریختهٔ شکسته

◊  Segmental billet

ساختمان - ابزار گریخته‌ای که با استفاده از یک رشتهٔ قطعات استوانه‌ای شکل گرفته است.

◊  موی دم اسب، موی اسب (به‌طور كلی).

◊  Horsehair

علم و آموزش

◊  تحویل روی کامیون، تحویل کالا روی کامیون، تحویل روی واگن، تحویل روی قطار

◊  Free on truck (FOT)

کار و تأمین اجتماعی

◊  نرخ گردش کالا

◊  Rate of merchandise turnover

حقوق

◊  سیستم انرژی خورشیدی

◊  Solar energy system

ساختمان - یکی از سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرعی ساختمان که برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی گرمائی ، برای گرمایش و یا سرمایش ساختمان ، یا گرم کردن آب مصرفی در ساختمان به کار می‌رود؛ انواع مختلفی مانند مرکب ، باز ، غیرفعال و ترموسیفونی دارد.

◊  نیروی فرآوری، قدرت تولید

◊  Power of production

کار و تأمین اجتماعی

◊   پوست طبل، روی طبل، پرده صماخ.

◊  Drumhead

علم و آموزش

◊  مرورکردن

◊  Pass gradually

حقوق

◊   ابر انسان فوق بشری، مافوق انسانی، برتر از انسان.

◊  Superhuman

علم و آموزش

◊  واکسن سالک

◊  Salk vaccine

بهداشت و درمان - واکسنی حاوی سه نوع ویروس پولیومیلیت که با اینکه به‌وسیله فورمالین غیرفعال شده‌اند ولی هنوز دارای توانائی تولید مقاومت در برابر بیماری هستند.

◊  خط فرصت مناسب

◊  Opportunity line

کار و تأمین اجتماعی

◊  امنیت دسته‌جمعی

◊  Collective security

کار و تأمین اجتماعی

◊  برات داخلی

◊  Bill, Domestic

اقتصاد و تجارت - براتی است که در یک کشور صادر شود و در همان جا قابل پرداخت باشد.

◊  اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند مضاعف

◊  Polyunsaturated fatty acids.

صنعت - اسیدهای چرب با بیش از یک پیوند مضاعف. اسیدلینوئیک با دو پیوند مضاعف یکی از اسیدهای چرب ضروری در تغذیه انسان است.

◊  حاشیه سود

◊  Profit margin

اقتصاد و تجارت

◊  تسویه (حساب)

◊  Making up (make up)

کار و تأمین اجتماعی

◊  اقتصاد «دستها دور»؛ اقتصاد آزاد

◊  Hands-off Economics

اقتصاد و تجارت - ن.ک: Laisser-faire

◊  فر، جعدوشكن گیسو، فر زدن، جلز و ولز (در موقع سرخ كردن غذا).

◊  Frizz

علم و آموزش

◊   پوسته پوسته شدن، پوست انداختن، پوست ریختن.

◊  Desquamate

علم و آموزش

◊  رتبهٔ کار؛ درجهٔ کار؛ پایهٔ کار

◊  Labour Grade

اقتصاد و تجارت - درجهٔ مهارت و مسئولیت و میزان تجربه و دیگر خصوصیاتی است که هر کار ایجاد می‌کند و مزدهایی که برای اجرای این وظیفه پرداخته می‌شود. در کارخانه‌هایی که انواع مختلف مهارت کار ضروری است ارزش وظایف را غالباً براساس غرامت معین می‌نمایند.

◊  عامل سفیدک داخلی سویا

◊  Peronospora inanshucica

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  بودجهٔ هزینه ساخت

◊  Cost budget

کار و تأمین اجتماعی

◊  سکوی صحنه

◊  Pulpitum۱

ساختمان - در تئاتر رومی ، بخشی از صحنه ، در مجاورت جایگاه رقصندگان ، نظیر سکوی بازیگران در تئاتر یونانی.

◊  مؤسسهٔ رقابتی؛ بنگاه رقابتی

◊  Competitive Firn

اقتصاد و تجارت - در حالت رقابت کامل و تعادل درازمدت هیچ مؤسسه‌ای نمی‌تواند نفعی بیشتر از سود عادی تحصیل کند و این میزان منفعت برای حفظ کارآفرین اقتصادی در مسیر مخصوص تولید لازم است. بدین ترتیب سود عادی به منزلهٔ تولید است و هزینه‌ای کل مؤسسه مساوی با درآمد کل خواهدبود.

◊  پیشرو بودن

◊  Pioneer (to)

اقتصاد و تجارت

◊  بازار گروی دست دوم

◊  Secomdary Mortgage Market

اقتصاد و تجارت - ن.ک: Mortgage market

◊  سازمان بر حسب هدف

◊  Divisional organization

کار و تأمین اجتماعی

◊  گرهٔ انتهائی بخیه‌های سرتاسری

◊  Ending acontinuous suture

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊   اثر و طعم غذا در دهان، لذت بعدی، لذت ثانوی.

◊  Aftertaste

علم و آموزش

◊  رئیس بارانداز

◊  Yardmaster

مدیریت - رئیس محوطّه بارانداز راه‌آهن.

◊  زیاد سخن راندن، بسط مقال دادن، آواز زیر خواندن، آزادانه انتقاد كردن.

◊  Descant

علم و آموزش

◊  برچسب‌های مکمل‌های ویتامینی

◊  Vitamin product labels

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - مکمل‌های ویتامین باید با مقدار ضمانت شده (واحد در کیلوگرم یا پوند) ویتامین برچسب گردند. به‌طور مثال، ویتامین‌های A و D با USP; ویتامین E با IU و ویتامین‌های دیگر با میلی‌گرم دُر کیلوگرم یا پوند برچسب می‌شوند.

◊  محصول دیررس

◊  Late crop

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊   كند كردن، كودن كردن.

◊  Hebetate

علم و آموزش

◊  سرسرهٔ بارگیری

◊  Charging chute

ساختمان - سرسرهٔ سرپوشیده عمودی که دریچه‌هایی دارد و زباله را در آن می‌اندازند تا وارد کورهٔ زباله‌سوزی شود.

◊  درآمد جاری برای اندوخته استهلاک اوراق قرضه

◊  Sinking fund contributions revenuse

کار و تأمین اجتماعی

◊  تورم دورانی

◊  Cyclical inflation

کار و تأمین اجتماعی

◊  قدرت وضع مالیات

◊  Taxation power

کار و تأمین اجتماعی

◊  قطعه ، قطعه‌زمین ، تقسیم کردن زمین به قطعات

◊  Plot

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  واکنش جبرانی

◊  Compensation reaction

کار و تأمین اجتماعی

◊   منبت كار، چوب تراش.

◊  Wood carver

علم و آموزش

◊  صورتحسابی که قبلاً پرداخت شده است

◊  Account rendered

کار و تأمین اجتماعی

◊  خون منعقدشده

◊  Clotted blood

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  فولاد پراستحکام

◊  High-strength steel

ساختمان - فولادی با نقطهٔ تسلیم بالا ، مثلاً ۴/۴ مگاپاسکال (۶۰۰۰ پوند بر اینچ مربع).

◊  تأمین مالی به‌طور طبیعی

◊  Natural financing

کار و تأمین اجتماعی

◊  انقباض ، رکود؛ تورم‌زدائی ، تعدیل

◊  Deflation

اقتصاد و تجارت - ۱. در اقتصاد به معنای تنزل سطح عمومی قیمت‌ها در نتیجهٔ کسادی ، کم‌پولی و تقلیل اعتبارات است. ۲. در حسابداری ، و خاصه حسابداری ملی ، به معنای تورم‌زدائی از اقلام حساب‌ها و به قیمت ثابت درآوردن آنها به کمک شاخص‌های قیمت است. ۳. فرآیند یا روشی که برای معکوس‌کردن روند تورم به‌کار گرفته می‌شود. به‌طوری‌که کاهش قیمت‌ها همراه با کاهش سطح اشتغال و بروز بیکاری باشد.

◊  سهام عادی

◊  Equities

اقتصاد و تجارت - اصطلاحی غیر رسمی و غیر دقیق برای Ordinary shares.

◊  ذخایر ارزیابی دارائی‌ها

◊  Qualifying reserves

کار و تأمین اجتماعی

◊  آرایش درختی.

◊  Arborization

علم و آموزش

◊   وارث طبقه دوم، موصی له، باقی مانده، رسوبی.

◊  Residuary

علم و آموزش

◊  اجتماعی

◊  Social

حقوق - اخلاق اجتماعی Social morals ارتباط متقابل اجتماعی Social intercommunication امنیت اجتماعی Social security انتقال اجتماعی Social shifting بازسازی اجتماعی Social reconstruction حقوق اجتماعی Social rights.Civil rights خدمات اجتماعی Social services سازگاری اجتماعی Social adjustment قراردادهای اجتماعی Social contracts کج‌رَوی اجتماعی Social deviation مددکار اجتماعی Social worker.Social assistant محیط اجتماعی Social environment مشکلات اجتماعی Social problems مقرّرات اجتماعی Social regulations میراث اجتماعی Social heritage ناسازگاری اجتماعی Social unadjustment نظام اجتماعی Social system نفوذ اجتماعی Social penetration نهاد اجتماعی Social institution همسازی اجتماعی Social accommodation هنجار اجتماعی Social norm

◊  دلار، واحد پول کانادا، نشانهٔ Can. Dollar است

◊  Can$

اقتصاد و تجارت

◊  نورت، داگلاس (۱۹۲۰ - ...)

◊  North, Douglas

اقتصاد و تجارت - اقتصاددان امریکایی، استاد دانشگاه واشنگتن در سال ۱۹۶۰ که در سال ۱۹۸۳ به دانشگاه سنت لوئیس انتقال یافته است و برندهٔ جایزهٔ نوبل سال ۱۹۹۳ اقتصاد (مشترک با ...) به مناسبت انتشار نظریاتی در بارهٔ سرچشمه‌های تغییر بهره‌وری در حمل و نقل اقیانوسی و نیز نقش نهادها از جمله حقوق مالکیت و توضیح این مسئلهٔ مهم که چرا برخی از کشورها ثروتمند و بعضی دیگر فقیر هستند. برخی از آثار این اقتصاددان عبارت است از: The Economic Growth of the United States ۱۷۰۰ - ۱۸۶۰ (۱۹۶۱); Institutional Change and Amecican Economic Growth (with L.Davies) (۱۹۷۱); Structure and Change in Economic History (۱۹۸۱).

◊  قرار تفتیش

◊  Search warrant

حقوق

◊  جزئیات، فروع.

◊  Minutie

علم و آموزش

◊   رایزن، كنكاشگر، عضو شورا، عضو انجمن، مشاور، مستشار

◊  Councillor

علم و آموزش

◊  سرمایه‌گذاری صنعتی

◊  Industrial investment

کار و تأمین اجتماعی

◊   چارپاره، ساچمه درشت.

◊  Buckshot

علم و آموزش

◊  شکستگی داخل ضریعی

◊  Interperiosteal fracture

بهداشت و درمان - شکستگی ناکاملی که در آن یک طرف استخوان شکسته و طرف دیگر خم شده است.

◊  دی‌اکتیل سولفوسوکسینات سدیم

◊  Sodium dioctylsulfosuccinate

صنعت

◊  بالا یا صافی برکفلد

◊  Berkefeld's filter

بهداشت و درمان - صافی مخصوصی که از خاک دیاتومه‌ها درست شده و برای باکتری‌های معمولی غیرقابل نفوذ است.

◊  غذای آسیب دیده

◊  Heat damaged food.

صنعت - در اثر حرارت دیدن زیاد.

◊  نرخ حمل کلی

◊  FAK rate

اقتصاد و تجارت - رجوع کنید به توضیحات ذیل: Freight All Kinds Rate.

◊  نشانه ژوفرای

◊  Joffroy's sign

بهداشت و درمان - فقدان یا وجود مختصری چین در روی پیشانی موقعی‌که شخص به طرف بالا نگاه می‌کند. این حالت در اگزوفتالمی دیده می‌شود.

◊  ارزش ویژه، ارزش خالص، وجه خالص

◊  Net value

کار و تأمین اجتماعی

◊  رج نواری

◊  Ribbon course

ساختمان - رجی در پوشش بام ، که در آن عمق نمایان سفال ، سنگ لوح و مانند آنها ، از یک رج تا رج بعدی ، به‌طورمتناوب کم و زیاد می‌شود.

◊  کیسۀ صفرا

◊  Gall bladder.

صنعت

◊  کنسروسازی

◊  Canning

کار و تأمین اجتماعی

◊  کارگر بیکار

◊  Shuffler

مدیریت - کارگر بیکار که سرگزدان به این سو و آن سو می‌رود. کارگر مهاجر.

◊  آبگوشت تنگاب، آبگوشت غلیظ.

◊  Consomme

علم و آموزش

◊  عامل تولید

◊  Factor of production (fctor inputs)

مدیریت - در اقتصاد به عاملهایی تولید مانند سرمایه ، کار و یا زمین گفته می‌شود.

◊  یکپارچگی فراملیتی

◊  Transnational integration

کار و تأمین اجتماعی

◊  پرخونی پاسیو (تحمیلی)

◊  Passive hyperemia

بهداشت و درمان - نوعی پرخونی که در نتیجه کاهش خروج خون از عضو ایجاد می‌شود.

◊  تقسیم بازار

◊  Sharing the market

کار و تأمین اجتماعی

◊  مبادله کردن، تلافی کردن، معامله به مثل کردن

◊  Reciprocate ,to

کار و تأمین اجتماعی

◊  مخارج مصرفی، هزینه‌های مصرفی

◊  Consumption expenditures

کار و تأمین اجتماعی

◊  سینوس‌های فرعی بینی

◊  Accessory sinus's of nose

بهداشت و درمان - جیب‌های فرعی بینیمقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / اسلام, مکاتب, تشکل , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضی سال سوم‌ دوره‌ی راهنمایی تحصیلی , بانک اطلاعاتی کتاب / باورها و برنامه‌ها در حوزه سیاست و فرهنگ , موفقیت , زندگی , روابط فردی / آنچه زنان در چهره مردان بسادگی می‌بینند , بانک اطلاعاتی کتاب / دفتر ثبت فعالیت‌های مراکز تابستانی , بانک اطلاعاتی کتاب / "مجموعه‌ی اظهارنامه‌های کاربردی" , دین و اندیشه , اخلاق , اخلاق / اخلاق قرآنی حکمت لقمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / باغ پرندگان , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه کامل پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک: ویژه دانش‌آموزان دبیرستان ـ پیش‌دانشگاهی ... , بانک اطلاعاتی کتاب / 20 آزمون کنکور ریاضیات تجربی شامل: مطالب ریاضی 5 وریاضی عمومی 2 پیش‌دانشگاهی ,

وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.