خبر آنلاین

آیا تاکتیک فشار ترامپ علیه ایران نتیجه خواهد داد؟

با تهدیدهای ترامپ به نظر میرسد که سرنوشت برجام به توافقات آتی اروپا و آمریکا بستگی دارد.

ادامه ...