وبگردی

نشست و برخاست هواپیماهای نیروی هوایی روسیه در برف سنگین

نشست و برخاست هواپیماهای ایلیوشین 76 و آنتونوف 124 (هواپیماهای سنگین ترابری روسی) نیروی هوایی روسیه در برف سنگین

ادامه ...