خبرگزاری میزان

تونس یک ماه دیگر در حالت فوق العاده!

رئیس جمهوری تونس جمعه شب، از تمدید حالت فوق العاده در این کشور به مدت یک ماه دیگر خبر داد.

ادامه ...