شهرفردا

مسیرهای امن دوچرخه سواری در اصفهان گسترش می یابد

شهردار اصفهان مهمترین راهکار رسیدن به ترافیک روان و هوای پاک را استفاده از دوچرخه دانست و گفت: دوچرخه سواری می‌تواند جایگزین حمل و نقل شخصی شود.

ادامه ...