شفقنا

استاد دانشگاه آمریکا: ترامپ باعث کاهش قدرت نرم آمریکا شده است

شفقنا-یکی از بزرگترین منابع قدرت نرم امریکا، باز بودن راهکارهای دموکراتیک در این کشور است. حتی زمانی که سیاست های اشتباه باعث از بین رفتن جذابیت امریکا می شود، توانایی این کشور در نقد کردن و تصیح کردن این اشتباهات به شکلی عمیق باعث جذاب بودن امریکا برای دیگران می شود. به گزارش شفقنا...

ادامه ...