فرتاک نیوز

منوعیت بازدید از شبکه های اجتماعی برای نظامیان

بازدید از شبکه های اجتماعی برای نظامیان روسیه ممنوع می شود.

ادامه ...