وبگردی

یکه زارع: اگر سایپا و ایران خودرو خصوصی شوند به نفع مملکت است

یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو همین امروز من و مدیرعامل سایپا را بردارید به نفع مملکت است

ادامه ...