جماران

شش ایرادی که به طرح ترافیک جدید گرفته شد، چیست؟

معاون نظارت شورای شهر تهران با تشریح شش ایراد هیات تطبیق به طرح ترافیک جدید گفت: روز شنبه ایرادات این هیات در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود.

ادامه ...