وبگردی

توجیه عجیب مدیر ایمنی فرودگاه ها برای عدم استفاده از تجهیزات مدرن

مناظره رشیدپور و الهی نیا مدیر ایمنی شرکت فرودگاه های کشور

ادامه ...