شفقنا

سهم یک زن در جامعه امروز ایران!

شفقنا زندگی- *مژده رنجبر: من، زنی هستم بیست و چند ساله، که هر روز صبح آلارم موبایلم قاتل خواب شیرینم می شود و بعد، کورمال کورمال آبی به صورتم می زنم و اگر وقتی باشد لقمه نانی را به زور از گلو فرو می دهم و چه وقت باشد و چه نباشد، سراغ کیفم می […] The post سهم یک زن در جامعه امروز ایران!...

ادامه ...