فانوس نیوز

آمار وحشتناک دختران مطلقه و بیوه زیر 15سال در ایران

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر یک درصد از اقتصاد جهان در اختیار بانوان است.

ادامه ...