ارانیکو

مثبت شدن تراز مالی شرکت صنایع دریایی ایران پس از 15 سال

مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا) گفت: در 2 سال گذشته بدهی 15 ساله این شرکت به هفت بانک کشور تسویه و تراز مالی آن مثبت شد.

ادامه ...