فانوس نیوز

جعبه سیاه هواپیمای تهران-یاسوج در فرانسه بازخوانی شد

مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هر دو جعبه سیاه هواپیمای ای.تی.آر ۷۲ در فرانسه با موفقیت بازخوانی شد.

ادامه ...