خبر آنلاین

فرشاد هم مشتری قطری دارد؟

فرشاد احمد زاده از رفتار بعضی هواداران پرسپولیس ناراحت شده بود.

ادامه ...