وبگردی

فیلم / حس مردم نسبت به نجومی بگیران و عدالتخواهی

ویدئویی جالب از بررسی رفتار و حس مردم نسبت به نجومی بگیران و عدالت اجتماعی

ادامه ...