خبر آنلاین

۵ رای اعتماد برای آخوندی در ۵ سال

سه شنبه روز مهمی برای کابینه دوازدهم بود و از پس ساعات طولانی حرف و بحث در خصوص استیضاح ربیعی و آخوندی ، هر دو همچنان وزیر باقی ماندند.

ادامه ...