وبگردی

فیلم / کار عجیب زمین خواران برای خشک کردن درختان!!

در شهرک ژاندارمری منطقه 2 تهران زمین خوارارن برای خشک کردن درختان از وایتکس استفاده کردند.

ادامه ...