شفقنا

جنگ سرد به سبک قرن٢١

شفقنا- سید رسول موسوی در نوشتاری با عنوان جنگ سرد به سبک قرن٢١ در روزنامه اعتماد نوشت، پس از فروپاشی شوروی، روسیه تحلیلی که از ثبات استراتژیک جهانی داشت این بود که غرب این ثبات را به ضرر روسیه برهم زده است. به معنی آنکه غرب توانسته بود روسیه را در موضع ضعف قرار دهد […]

ادامه ...