ارانیکو

رکورد مصرف بنزین زده شد

میزان مصرف بنزین در روز دوشنبه به ۱۱۵.۸ میلیون لیتر رسید.

ادامه ...