شهرفردا

ادیب:سرنوشت پس انداز مردم ایران چه می شود؟

در ایران پس انداز مردم صرف جبران زیان ۵ هزار شرکت بزرگ می شود .

ادامه ...