شهرفردا

چرا مردم تاجران پول در زمین دلار شدند؟

لایل افزایش نرخ ارز چه سیاسی و چه اقتصادی، نشانه‌ای بارز از یک ویژگی بنیادی ساختار اقتصاد در جامعه ایران یعنی بیثباتی است که به‌صورت دائمی به رفتارهای غیرعقلانی و درنتیجه افزایش بحران دامن می‌زند. اگرچه ممکن است منافع برخی از گروه‌های قدرتمند درگرو بی‌ثباتی اقتصادی باشد،...

ادامه ...