ارانیکو

گرانی گوشت قرمز از ابتدای فروردین

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، گفت: باوجود روال همه ساله، از ابتدای فروردین به سبب کاهش عرضه ناشی از خروج دام گوشت قرمز گران می‌شود.

ادامه ...