جماران

طوفان شن یزد را با خود برد/ عکس

طوفان شن شهر یزد را در برگرفته و امکان خروج از منازل وجود ندارد.

ادامه ...