فانوس نیوز

توسعه سامانه های نوین آبیاری برای افزایش بهره وری آب

وزیرجهادکشاورزی گفت:طرح های توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبخیزداری برای افزایش بهره وری آب اجرا می شود.

ادامه ...