فرتاک نیوز

پسرم در 14 سالگی به فردی مشروب خوار و سارقی حرفه ای تبدیل شد

زمانی مسیر زندگی ام را به اشتباه رفتم که همه خانواده ام تحت تاثیر ثروت خواستگارم قرار گرفته بودند.

ادامه ...