فرتاک نیوز

سیف: منابع ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درشرایط فعلی اقتصادی، این بانک برای عمل به مأموریت خطیرخود نیازمند مجاهدت همگان داردگفت:سیاستهای جدید ارزی گام بلندی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور بود.

ادامه ...