فانوس نیوز

اعتبار ۱۴میلیارد تومانی ساخت مدارس مدرسه سبز/ لزوم فرهنگ سازی برای ساخت مدرسه سبز

رئیس سازمان نوسازی مدارس با تاکید بر فرهنگ سازی در ایجاد مدارس سبز، از اعتباری ۱۴میلیارد تومانی برای طراحی و ساخت این مدارس خبر داد.

ادامه ...