شهرفردا

تفاوت شهر هوشمند با شهر دیجیتال

تمامی شهرهای هوشمند الکترونیکی هم هستند، اما تمام شهر های الکترونیکی، هوشمند نیستند. تفاوت آن ها در نحوه پاسخ گویی به مشکلات و حل مسئله است.

ادامه ...