جماران

دفترچه های بیمه تا سه ماه دیگر حذف می شوند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از اختصاص ٩٨ هزار و ٦٦١میلیون تومان بودجه برای این سازمان خبر داد.

ادامه ...