پارس نیوز

تصویر نخستین زن وزنه‌بردار ایران

محمودیان اولین زن وزنه بردار ایران به مسابقات جهانی اعزام شد.

ادامه ...