فرتاک نیوز

نام یک زن در آخرین دستنوشته همه چیز را لو داد + جزییات

مرد ۳۶ ساله زمانی که به گرمابه عمومی در ۳۰ متری جی تهران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد.این در حالی است که از وی دستنوشته ای به جا مانده که عامل مرگش را یک زن آشنا معرفی کرده است.

ادامه ...