خبرگزاری فارس

بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393

با وجود اینکه احکام گوناگونی بر عنوان «معسر» مرتب می‌شود، اما تعریف‌هایی که از آن در متون فقهی و قانونی ارائه شده است، همگی دارای اشکال هستند.

ادامه ...