فانوس نیوز

منفجر شدن سیگار الکترونیکی جان یک تن را گرفت

یک مرد آمریکایی به دلیل منفجر شدن سیگار الکترونیکی جان خود را از دست داد.

ادامه ...