فانوس نیوز

پایان تلخ زندگی پسر 18 ساله هنگام حمام کردن در سد جگین

جوان 18 ساله بشاگردی که برای تهیه آب و استحمام به دریاچه سد جگین رفته بود بر اثر نداشتن مهارت کافی غرق شد.

ادامه ...