عصر خودرو

معرفی خودروهایی که قرار بود برای همیشه بروند، اما ماندنی شدند

عصر خودرو- بسیاری از نام‌ها در عرصه خودرو اعتباری دارند که حذفشان از بازار غیر‌ممکن به نظر می‌رسد. اما این اعتبار و اصالت به این سادگی‌ها‌ کسب نشده ‌و سالیان دراز تجربه و حضور مستمر در بازار عامل ایجادشان است. اما گاهی خودروسازان به هر دلیلی ممکن است یک نام اصیل، پرافتخار و یا...

ادامه ...