عصر خودرو

تصویب اساسنامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی

عصر خودرو- مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی از تصویب اساسنامه این نهاد عمومی در هیئت وزیران خبر داد.

ادامه ...