پارس نیوز

منافقین در حوادث کازرون دست دارند

استاندار فارس گفت: ۲ سال پیش موضوعی به وزارت کشور ارسال شده بود و زمانیکه تجمعی در کازرون اتفاق افتاد اولین نفری که به منطقه رفت معاون سیاسی بود و خودم هم با امام جمعه صحبت کردم که حرف مردم کازرون را شنیدم.

ادامه ...