پارس نیوز

آمادگی بخش خصوصی و دولتی ایران برای بازسازی سوریه

آخوندی: آماده بازسازی سوریه هستیم.

ادامه ...