پارس نیوز

مخالفت یک تهیه کننده با نمایش فوتبال در سینماها

مهرداد فرید گفت: فروش بلیت فوتبال فقط برای سالن دار است و تنها کسانی که متضرر می شوند، صاحبان فیلم ها هستند. در این راستا پیشنهاد اول در صورت قطعی شدن پخش فوتبال در سینما برای کمتر ضررکردن صاحب فیلم، پرداخت نصف فروش بلیت فوتبال به آنهاست.

ادامه ...