پارس نیوز

پلاک نمره تهران فقط دویست هزار تومان!

یکی از معضلات اجتماعی که امروزه در جامعه ما وجود دارد دور زدن قانون توسط افراد سودجو‌ است.

ادامه ...