پارس نیوز

آمار امیدوارکننده وزیر اقتصاد!

به تعدادی از آمارهای جهانی در مورد اقتصاد ایران که اکونومیست منبع آن است، دقت کنید.

ادامه ...